Bożena Kołosowska

Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1670-9
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
315
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

Bożena Kołosowska

Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce

Spis treści
WSTĘP; PRZESŁANKI, CELE I ZAŁOŻENIA REFORMY SYSTEMU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH W POLSCE: Przesłanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce * Cele reformy emerytalnej w Polsce * Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego w Polsce. SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA REFORMY EMERYTALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: Sytuacja finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych * Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych * Skutki budżetowe odpływu części składki do części kapitałowej systemu. SKUTKI FINANSOWE WDRAŻANIA REFORMY Z PUNKTU WIDZENIA UBEZPIECZONYCH: Podmiotowy zakres nowego systemu emerytalno-rentowego * Składka w nowym systemie ubezpieczenia emerytalnego * Świadczenia emerytalne osób urodzonych przed dniem l stycznia 1949 roku * Świadczenia emerytalne osób urodzonych między l stycznia 1949 a 31 grudnia 1968 roku * Świadczenia emerytalne osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku * Konsekwencje finansowe przyjęcia zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn * Waloryzacja składek i świadczeń emerytalnych * Sposoby i skutki likwidacji przywilejów emerytalnych * Świadczenia emerytalne służb mundurowych * Skutki finansowe zmiany przynależności do Otwartego Funduszu Emerytalnego przez jego członka * Finansowe konsekwencje opóźnień w przekazywaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych * Symulacje stóp zastąpienia dla kobiet i mężczyzn przy różnych stopach zwrotu osiąganych przez Otwarte Fundusze Emerytalne i różnych stopach realnego wzrostu płac. SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA NOWEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCÓW: Obowiązki płatnika i ich skutki finansowe * Składka na ubezpieczenia społeczne jako element kosztów pracy * Pracownicze Programy Emerytalne jako dobrowolne zabezpieczenie emerytalne pracowników w przedsiębiorstwie * Ocena funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych w latach 1999-2002 * Wpływ Pracowniczych Programów Emerytalnych na wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstw * Skutki finansowe zachęt podatkowych związanych z tworzeniem Pracowniczych Programów Emerytalnych. FINANSOWE SKUTKI WPROWADZENIA REFORMY EMERYTALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA POŚREDNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SYSTEMIE EMERYTALNYM: Ocena funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych * Działalność akwizycyjna Powszechnych Towarzystw Emerytalnych * Procesy konsolidacyjne w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych * Przychody operacyjne Powszechnych Towarzystw Emerytalnych * Koszty działalności operacyjnej Powszechnych Towarzystw Emerytalnych * Wyniki finansowe Powszechnych Towarzystw Emerytalnych * Rentowność finansowa Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. SYTUACJA FINANSOWA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W LATACH 1999-2002: Utworzenie i zasady działania Otwartych Funduszy Emerytalnych * Gospodarka finansowa Otwartych Funduszy Emerytalnych * Koszty obsługi Otwartego Funduszu Emerytalnego * Skutki finansowe wprowadzenia zmian do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * Wpływ polityki inwestycyjnej na sytuację finansową Otwartych Funduszy Emerytalnych * Prawne uregulowania działalności lokacyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych * Inwestycje zagraniczne Otwartych Funduszy Emerytalnych * Wpływ Otwartych Funduszy Emerytalnych na gospodarkę Polski. OCENA EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA REFORMY EMERYTALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W LATACH 1999-2002: Ustawowa stopa zwrotu liczona jako procentowa zmiana wartości jednostki rozrachunkowej * Stopa zwrotu liczona na podstawie hipotetycznej wartości kwoty zgromadzonej na koncie w OFE * Metoda eksperckiej oceny OFE * Analiza wyników finansowych i rentowności OFE na podstawie sprawozdań finansowych * Wewnętrzna stopa zwrotu * Rynkowe wskaźniki oceny jakości zarządzania portfelem Otwartych Funduszy Emerytalnych * Sieci neuronowe jako metoda klasyfikacji Otwartych Funduszy Emerytalnych * Sieci neuronowe jako metoda klasyfikacji Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. ZAKOŃCZENIE; SPIS WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ; SPIS SCHEMATÓW; SPIS WYKRESÓW; SPIS TABEL; FENANCIAL CONSEQUENCES OF THE REORGANIZATION OF THE PENSION SCHEME IN POLAND. Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum