Janusz Krawczyk (red.)

Conservatio est aeterna creatio

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1101-4
Publication year:
1999
Pages number:
437
Typ okładki:
Twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

Twarda

Janusz Krawczyk (red.)

Conservatio est aeterna creatio

Kategoria produktu:

Niniejsza księga pamiątkowa jest zbiorem artykułów z dziedziny konserwatorstwa dedykowanych prof. dr. hab. inż. arch. Janowi Tajchma-nowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Wraz z tą rocznicą chcemy uczcić jednocześnie Jubileusz czterdziestopięciolecia pracy Profesora na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten jakże bogaty w osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne okres życia Profesora wpisuje się chlubnie w historię zabytkoznawstwa i konserwatorstwa na naszej Uczelni. Jej początki sięgają roku 1947, kiedy to z inicjatywy prof. Jerzego Remera, utworzono Katedrę Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych w rezultacie zmian programowych i organizacyjnych na Wydziale Sztuk Pięknych zostały stworzone podstawy dla dalszego rozwoju toruńskiej szkoły konserwatorskiej. Wprowadzenie w roku akademickim 1951/52 nowego programu nauczania, a także kolejne modyf
ikacje procesu dydaktycznego były odzwierciedleniem dążeń do pogłębienia specjalizacji kształcenia. Stopniowo wydzielano z Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa odrębne jednostki, wśród nich Zakład Konserwatorstwa. To z kolei stworzyło podstawę do wzrostu aktywności dydaktycznej i badawczej w wybranych specjalnościach konserwatorskich.

 

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (2000)

* Przedmowa - Romuald Drzewiecki, Józef Flik
* Tabula gratulatoria
* Działalność badawcza, projektowa i dydaktyczna prof. Jana Tajchmana w zakresie architektury i jej konserwacji - Janusz Krawczyk
* Wykaz ważniejszych prac projektowych i opracowań naukowych prof. Jana Tajchmana - oprac. Janusz Krawczyk
* Arche konserwacji zabytków architektury - Bogusław Mansfeld
* Refleksje o rieglowskiej wartości zabytkowej - Bohdan Rymaszewski
* Na granicy percepcji i rewaloryzacji w historycznym krajobrazie kulturowym - Janusz Bogdanowski
* W labiryncie terminologii konserwatorskiej - Lech Krzyżanowski
* Kilka reflekcji na marginesie dotyczących prac i dyskucji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury - Marian Arszyński
* Marina el Alameinm, grecko-rzymskie miasto w Egipcie. Badania architektoniczne-urbanistyczne i restauracja reliktów architektury mieszkalnej - Stansław Medeksza
* Wieża obronna obwarowań Wrocławia z XII w. (przyczynki do najnowszej historii zabytku) - Mirosław Przyłęcki
* Późnogotyckie szczyty o półkolistych zwieńczeniach w kamienicach miast dawnych Prus Królewskich - Eugeniusz Gąsiorowski
* Das Ratsel der Turme von Schloss Kammer in Pinzgau - Jochen Georg Guntzel
* Problematyka konserwatorska restauracji szkieletu Kościoła Pokoju pod wezwaniem Św. Trójcy w Świdnicy - teoria i praktyka - Urlich Schaaf
* Barokowy folwark w Słobitach i jego okna iluzjonistyczne - Jan Salm
* Zabudowa klasztoru cysterskiego w Koronowie w XVIII stuleciu - Emanuel Okoń
* Treści i funkcje informujące detalu w achitekturze warszawskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku - Jadwiga Roguska
* Drewniane ganki w dzielnicy Toruń-Mokre, zanikający klimat i piękno - Henryk Ratajczak
* Rola funkcji militarnej w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej w mieście - twierdzy przełomu XIX i XX wieku na przykładzie wybranego bloku w Toruniu - Bożena Zimnowoda-Krajewska
* Zapomniane studium rewaloryzacji Torunia - Teresa Zarębska
* Wileńskie organy bernardyńskie i ich twórcy - Marcin Zgliński
* Zasady projektowania i budowy stalli w traktacie Angre-Jacquesa Roubo z 1770 r. - Janusz Krawczyk
* Charakterystyka konstrukcji komód pochodzących z końca XVIII w. - Irena Swaczyna
* Wilno jako ośrodek produkcji zegarów szafowych-podłogowych od poł. XVIII do poł. XIX w. - Stefan Mieleszkiewicz

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum