Maciej Wróblewski (red.)

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2081-0
Publication year:
2007
Pages number:
360
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Maciej Wróblewski (red.)

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji

Kategoria produktu:

Książka niniejsza jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji nau­kowej „Proza i poezja polska po 1989 roku wobec tradycji", która odbyła się w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu w dniach 19-20 października 2005 roku. Zawiera ona kilkadziesiąt szkiców, stanowiących interesujący wielogłos o tematach, formach, różnorod­nych zjawiskach estetycznych i zmianach, jakie zaszły w polskim życiu literackim po 1989 roku. Obok tekstów o syntetycznym cha­rakterze, których autorzy postawili sobie ambitny cel uporządko­wania istotnych - ich zdaniem - zagadnień artystycznych, Czytelnik znajdzie w tomie również analizy szczegółowe, poświęcone wybra­nemu motywowi bądź zbiorowi poetyckiemu.
Przełom polityczny roku 1989 - traktowany jako cezura ze­wnętrzna w dziejach kultury polskiej - ma znaczenie umowne dla periodyzacji literatury: znika tzw. „drugi obieg" i piśmiennictwo emigracyjne, poszerzają się przestrzenie komunikacyjne, w których dokonuje się wymiana dóbr kultury, zmianie ulega także paradyg­mat tychże dóbr . Wolność, która od tej właśnie chwili stała się co­dziennością dla rodzimych twórców, wymaga nie tylko literackiego opracowania, ale także, najpierw, zrozumienia jej istoty oraz zakre­ślenia obszaru wartości etycznych, jakie się z tym nowym dla wielu Polaków stanem łączą. Owej refleksji towarzyszy również chęć oswojenia sytuacji przez artystyczną ekspresję, odkrywającą czytelnikom tematy dotąd przemilczane albo nieobecne. Zmierzch paradygmatu kultury romantyczno-symbolicznej, brak wyraźnie „zdefiniowane­go" wroga w światopoglądowym czy politycznym sensie, a przede wszystkim smak życia w wolności współtworzą klimat nowej już artystycznie twórczości. Wyzwalają ponadto potrzebę eksperymen­tu i prowokacji. Paradoksalnie jednak w poezji i prozie polskiej po 1989 roku tradycja literacka, wraz z - upraszczając - klasycznym (re­nesansowym, oświeceniowym) oraz romantycznym wzorcem, wciąż pulsuje.
Książka, której współautorami są pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich i placówek kulturalnych w Polsce, ma cha­rakter diagnozujący naszą współczesną literaturę. Stanowi próbę oceny jej stanu i dotychczasowych dokonań.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum