Stanisław Sudoł, Mirosław Haffer (red.)

Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1063-8
Publication year:
1999
Pages number:
528
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

Miękka

Stanisław Sudoł, Mirosław Haffer (red.)

Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości

Kategoria produktu:

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłaszanych podczas Letniej Szkoły Organizacji i Zarządzania (Toruń'98).
Autorzy (m.in. wicepremier Leszek Balcerowicz) przedstawiają wyniki badań w zakresie organizacji i zarządzania prowadzonych w głównych ośrodkach akademickich w Polsce.

Spis treści
Przemiany w rozwoju gospodarczym, społecznym i w technice

Leszek Balcerowicz - Przedsiębiorstwo i jego otoczenie a rozwój gospodarki
Witold Morawski - Aktorzy społeczni w modernizacji ekonomicznej na przykładzie zmiany społecznej w Polsce w okresie 1980-1998
Wiesław M.Grudzewski, Irena Hejduk - Przemiany w technice i technologii w progu XXI wieku
Wojcich Popławski - Światowe tendencje i podstawowe problemy zawiązywania aliansów strategicznych w przemyśle
Jerzy W. Wiśniewski - Drobna przedsiębiorczość w okresie transformacji systemowej w Polsce
Maciej Zastempowski - Omówienie dyskusji dotyczącej przemian w rozwoju gospodarczym, społecznym i technice

Kierunki przekształceń przedsiębiorstw

Ryszard Borowiecki - Determinanty skutecznego zarządzania restrukturyzacją polskich przedsiębiorstw
Ber Haus, Jan Lichtarski - Prawno-organizacyjne przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych
Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł - Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustrojowej
Maria Romanowska - Polskie grupy kapitałowe. Przesłanki powstawania i strategie rozwoju
Bogusław Kaczmarek - Alianse strategiczne przedsiębiorstw w procesie transforancji
Zbigniew Malara - Problemy restrukturyzowanych przdsiębiorstw przemysłowych. Objawy i nadzieje
Tomasz Wach - Zachowania polskich przedsiębiorsw i firm w warunkach transformacji ustrojowej
Rafał Krupski, Krzysztof Łobos - Strategia a stuktura organizacyjna przdsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych w polskich firmach przemysłu chemicznego
Mirosław Haffer - Skłonnośc polskich przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych strategii produktowych
Jan Stachowicz, Janusz Machulik, Sławomir Olko - Zachowania i postawy organizacyjne kadry kierowniczej w procesie przeobrażeń przedsiębiorstw górniczych
Wanda Błaszczyk - Partycypacja kady kierowniczej przedsiębiorstw w zmianach systemu gospodarczego
Piotr J. Szczepankowski - Żródła finansowania przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych narodowych funduszy inwestycyjnych
Małgorzata Bednarczyk - Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowkiego
Daniel Gach - Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach
Mirosław Haffer - Omówienie dyskusji dotyczącej kierunków przekształeceń przedsiębiorstw

Koncepcje, systemy i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Marian Strużycki - Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Bogdan Wawrzyniak - Zmiana paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem
Jerzy Wierzbiński - Ilościowe metody zarządzania. Stan obecny oraz perspektyw w Polsce i na świecie
Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk - Kreowanie przdsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej
Zbigniew Martyniak - Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN
Bohdan Gliński, Marcin K. Nowakowski - Dlaczego przedsiębiorstwa japońskie i koreańskie wygrywały w ogólnoświatowej rywalizacji?
Bohdan Godziszewski - Teoria strategii przedsiębiortwa a oczekiwania praktyki
Józefa Famielec - Interfuzja jako nowy etap rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Joanna Cygler - Wpływ polsko-zagranicznych aliansów strategicznych na strategię rynkową oraz system zarządzania partnerów polskich
Adam Peszko, Jerzy Wąchol - Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji
Sławomir Sojak - Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej w gospodarce rynkowej - rachunek kosztów działań i rachunek kosztów docelowych
Janusz Zymonik - Zasady TQM w praktyce przedsiębiorstwa (wyniki badań)
Józef Machaczka, Krzysztof Machaczka - Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Agata Sudolska - Omówienie dyskusji dotyczącej koncepcji, systemów i metod zarządzania przedsiębiostwem

Przedsiębiorstwo jako instytucja społeczna

Stanisława Borkowska - Partnerstwo społeczne w przedsiębiorstwie
Kazimierz Doktór - Kultura przedsiębiorczości firm a wzrost gospodarczy
Henryk Januszek - Zachowania pracowników w procesie zmian systemowych
Czesław Sikorski - Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności
Janusz Meller - Przedsiębiorstwa wobec przemian na rynku pracy
Stefan Lachiewicz - Ewolucja ról i funkcji kadry "drugiego planu" w przedsiębiorstwach przemysłowych w okresie przekształceń strukturalno-własnościowych
Stanisław Chełpa, Tadeusz Listwan - Kierowanie ludźmi jako funkcja zarządzania firmą - rola makiawelizmu
Maciej Zastempowski - Omówienie dyskusji dotyczącej przedsiębiorstwa jako instytucji społecznej

Kształcenie menedżerów XXI wieku

Andrzej K. Koźmiński - Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku
Zofia Mikołajczuk - Uzupełniające studia magisterskie i ich rola w kształceniu menedżerów XXI wieku
Józef Penc - Kierowanie w przedsiębiorstwie przyszłości a nowy wizerunek menedżera
Alfred Czermiński - Szkolenie kadr dla szkolnictwa niepaństwowego
Stanisław Rakowicz - Profesjonalizacja zarządzania. Dojście do europejskich standardów przez kształcenie
Elżbieta Strzelecka - Czterdziestoletni menedżer w Polsce
Beata Glinka, Przemysław Hensel - Oczekiwania studentów względem studiów dziennych organizacji i zarządzania (komunikat z badań)
Bernard Ziębicki - COACHING jako metoda treningu personalnego
Agata Sudolska - Omówienie dyskuji dotyczącej kształcenia menedżerów XXI wieku

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum