Andrzej Tomczak

Studia Historico-Archivistica

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1471-4
Publication year:
2002
Pages number:
480
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Andrzej Tomczak

Studia Historico-Archivistica

Z Przedmowy
Przekazana do rąk Czytelników książka Andrzeja Tomczaka, udostępniająca im w jednym tomie przynajmniej część najważniejszych, obecnie często rozproszonych, a nawet niekiedy prawie zupełnie nieosiągalnych artykułów i przyczynków Profesora, wydana została dla uczczenia Jubileuszu Jego 80. urodzin. Do publikacji załączono pełną bibliografię prac Jubilata.

Spis rzeczy
Przedmowa (Janusz Tandecki)
Bibliografia publikacji Andrzeja Tomczaka. Zestawił Ireneusz Czarciński

Dzieje Polski w XVI wieku
Z dziejów stosunków polsko-tureckich za Zygmunta Augusta 1548-I553 w: Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 1958
Memorial Bernarda Pretwicza do króla z I550 r. - Studia i Materiały do Historii Wojskowości, R. 6, 1960, z. 2
Stan posiadania królewskiego w Wielkopolsce i na Kujawach w dobie lustracji (1564-I565) w: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, wyd. Cz. Włodarska, J. Włodarczyk, A. Tomczak, Bydgoszcz 1961
Rzeczpospolita - fenomen w Europie XVI-XVII wieku - Ziemia, V Kongres Krajoznawstwa Polskiego 8-10 września 2000, Warszawa 2000

Dyplomatyka i archiwistyka
W sprawie zakresu dyplomatyki w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty 2, Warszawa 1968
Kilka uwag o kancelarii królewskiej w drugiej połowie XVI wieku - Archeion, t. 37, 1962
W sprawie polskiej bibliografii archiwalnej - Archeion, t. 45, 1966
Dotychczasowy dorobek archiwistyki polskiej - poprzednio w całości tylko w języku rosyjskim: Dostizenija polskogo archivovedenija v istoriceskom osvescenii, w: Dostizenija i razvitie polskogo archivovedenija, Warszawa 1980
Rozwój archiwistyki i dyplomatyki w centrach naukowych północnej Polski po drugiej wojnie światowej - poprzednio tylko w języku niemieckim: Forschungen ueber die Archivwissenschaft und Diplomatik in den wissenschaftlichen Zentren Nordpolens, Zapiski Historyczne, t. 57, 1992, z. 1
Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich - Archeion, t. 67, 1979
Rzut oka na dzieje archiwów polskich i na ich aktualne zadania - Archeion, t. 43, 1966
Fragment Archiwum Gembickich w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku - Zapiski Historyczne, t. 37, 1972, z. 3
Z prehistorii Archiwum Państwowego w Łodzi - Rocznik Łódzki 37, 1987
Z prehistorii Stowarzyszenia Archiwistów Polskich - Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio F 37, 1982
Ksztalcenie kandydatów do pracy w archiwach w pierwszych latach Polski Ludowej. Działalność Adama Stebelskiego - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XVI, Toruń 1980
Specjalizacja archiwistyczna na UMK w Toruniu w latach 1951-1981 w: Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach. Materiały sesji odbytej 12 IX 1981 r. w Toruniu z okazji 30-lecia specjalizacji archiwistycznej na UMK, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1982

Geografia historyczna i historia kartografii
Stare Miasto w Łęczycy - Studia Wczesnośredniowieczne, t. 3, 1955
Zarys rozwoju przestrzennego Łęczycy w XIII-XIX wieku w: Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964
Źródla Noteci w dobie historycznej - Ziemia Kujawska, t. 2, 1968
Geografia historyczna w badaniach mikroregionalnych na przykładzie parafii Gieczno - referat wygłoszony na Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu w 1999 r. i złożony do druku w materiałach ze Zjazdu
O najdawniejszych planach miasta Torunia - Zapiski Historyczne, t. 45, 1980

Varia
Od wyprawy górskiej do seminarium naukowego. Przyczynek do biografii Karola Wojtyły - Jana Pawla II, druk bibliofilski, Toruń 1999
Udział środowiska toruńskiego w powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Rocznik Toruński, t. 27, 2000

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum