Beata Przyborowska

Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria - praktyka - rozwój

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1533-8
Publication year:
2003
Pages number:
265
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

131,00 zł

miękka

Beata Przyborowska

Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria - praktyka - rozwój

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Czym są struktury innowacyjne? Jakimi właściwościami się charakteryzują? Jaka jest ich geneza i czynniki rozwoju? W jakim stopniu w sferze edukacji mamy do czynienia z kształtowaniem się i rozwojem struktur innowacyjnych? W obszarze jakich potrzeb edukacyjnych kształtują się te struktury? Jakie otoczenie sprzyja ich powstawaniu?

Na powyższe pytania próbowałam znaleźć odpowiedź, studiując literaturę przedmiotu, dokonując analizy faktograficznej oraz przeprowadzając badania empiryczne. Praca merytorycznie składa się z dwóch części. Pierwsza - teoretyczno-terminologiczna zawiera monografię organizacji innowacyjnych pod kątem genezy, uwarunkowań ich funkcjonowania w praktyce społecznej oraz w obszarze edukacji (rozdziały od l do 4). Na drugą część - egzemplifikacyjną, składają się założenia metodologiczne badań własnych oraz studium empiryczne, w którym zawarto opis czterech przykładowych instytucji edukacyjnych pod kątem ich chłonności innowacyjnej oraz wybranych jej uwarunkowań (rozdziały od 5 do 7). Wyróżnione w pracy części poprzedzone zostały analizą źródeł, które stały się inspiracją oraz kontekstem teoretycznym dla podjętych w pracy zagadnień.

Spis treści
Wstęp
Rozdział l. Inspiracje badawcze pracy
Rozdział 2. Narodziny nowych organizacji w praktyce społecznej: 1. Otoczenie jako źródło zmian w organizacjach. Powstawanie nowych struktur 2. Przegląd wybranych wizji i koncepcji organizacji innowacyjnych 3. Modelowe cechy nowych organizacji 4. Typologie tradycyjnych i nowoczesnych organizacji: 4.1. Podstawowe typologie struktur organizacyjnych 4.2. Biurokratyczne i innowacyjne formy struktur: 4.2.1. Struktury innowacyjne funkcjonujące w ramach organizacji biurokratycznych 4.2.2. Struktury innowacyjne autonomiczne 5. Wychowanie dla potrzeb nowoczesnych organizacji 6. Specyfika szkoły jako organizacji
Rozdział 3. Struktury innowacyjne w edukacji 1. Ideologie edukacji innowacyjnej 1.1. Zewnętrzne źródła kreowania wizji edukacji 1.2. Wybrani pedagodzy o szkole przyszłości 2. Źródła narodzin struktur innowacyjnych w edukacji: 2.1. Charakterystyka wybranych uwarunkowań zewnętrznych 2.2. Charakterystyka wybranych uwarunkowań wewnętrznych: 2.2.1. Wyłanianie się "nowych uczniów" 2.2.2. Nowe potrzeby edukacyjne. Status, dyferencjacja i uwarunkowania 3. Struktury innowacyjne w edukacji jako reakcja na zmiany w otoczeniu oświaty
Rozdział 4. Struktury innowacyjne w polskiej praktyce edukacyjnej: 1. Struktury innowacyjne w kształceniu - era prototypów? 2. Nowe podmioty edukacyjne w Polsce 3. Struktury innowacyjne w kształceniu dzieci i młodzieży: 3.1. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie potrzeb postrzeganych jako autoteliczne 3.2. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie potrzeb postrzeganych jako instrumentalne 4. Struktury innowacyjne w kształceniu osób dorosłych: 4.1. Oferta edukacyjna dla dorosłych w zakresie potrzeb postrzeganych jako instrumentalne 4.2. Oferta edukacyjna dla dorosłych w zakresie potrzeb postrzeganych jako autoteliczne 5. Perspektywy i dalszy rozwój struktur innowacyjnych w edukacji polskiej
Rozdział 5. Założenia metodologiczne badań własnych: 1. W poszukiwaniu adekwatnej orientacji metodologicznej 2. Pluralizm podejść i sposobów analizy organizacji 3. Wybór i uzasadnienie podejścia systemowego do opisu struktur innowacyjnych w edukacji 4. Innowacyjność - dyskusja nad pojęciem: 4.1. Innowacyjność w kontekście indywidualnym 4.2. Innowacyjność w kontekście zbiorowym 5. Cele i uzasadnienie potrzeby badań własnych 6. Problematyka badawcza. Hipotezy badawcze 7. Model badanego zjawiska. Operacjonalizacja zmiennych 8. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 9. Procedura i organizacja badań własnych. Dobór próby
Rozdział 6. Struktury innowacyjne w edukacji - studium empiryczne: 1. Organizacja i przebieg badań 2. Opis przypadków instytucji edukacyjnych: 2.1. Instytucja edukacyjna zaspokajająca potrzeby edukacyjne postrzegane jako instrumentalne w otoczeniu zmiennym 2.2. Instytucja edukacyjna zaspokajająca potrzeby edukacyjne postrzegane jako instrumentalne w otoczeniu stabilnym 2.3. Instytucja edukacyjna zaspokajająca edukacyjne postrzegane jako autoteliczne w otoczeniu stabilnym 2.4. Instytucja edukacyjna zaspokajająca potrzeby edukacyjne postrzegane jako autoteliczne w otoczeniu zmiennym
Rozdział 7. Poziom innowacyjności instytucji edukacyjnych - wyniki badań własnych: 1. Profile innowacyjności badanych instytucji - w świetle opinii organizatorów: 1.1. Profile innowacyjności instytucji w kontekście zewnętrznym i wewnętrznym 2. Profile innowacyjności badanych instytucji - w świetle opinii słuchaczy 3. Profile innowacyjności badanych instytucji - w świetle opinii wykładowców 4. Weryfikacja hipotez badawczych - słuchacze 5. Weryfikacja hipotez badawczych - wykładowcy 6. Poziom innowacyjności instytucji a typ otoczenia - słuchacze i wykładowcy 7. Poziom innowacyjności instytucji a typ potrzeb edukacyjnych - słuchacze i wykładowcy
Podsumowanie - Wnioski - Refleksje
Bibiliografia
Załączniki
Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum