• Home
  • Historia starożytna
  • Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej cesarstwa rzymskiego 320-395 n.e.

Szymon Olszaniec

Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej cesarstwa rzymskiego 320-395 n.e.

ISBN:
978-83-231-2175-6
Publication year:
2007
Pages number:
700
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

59,00 zł

miękka

Szymon Olszaniec

Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej cesarstwa rzymskiego 320-395 n.e.

Kategoria produktu:

[...] praca Szymona Olszańca stanowi pełne i bardzo mocno udokumentowane studium z dziejów ustroju późnego cesarstwa. O ile funkcjonowanie tego ustroju i związane z nim badania prosopograficzne zostały dobrze i wszechstronnie opracowane dla epoki wczesnego cesarstwa, to dla późnego cesarstwa powstały tylko opracowania częściowe zagadnień związanych z tematem rozprawy. Dr Olszaniec podjął zatem próbę zapełnienia dotkliwej luki w nauce.

Z recenzji prof. Marii Jaczynowskiej

Autor zestawia dane na temat urzędników cesarskich IV wieku, którzy tworzą określoną kategorię - comites consistoriani. [...] Liczne zestawienia i towarzyszące im analizy grupy z punktu widzenia kategorii czasowych pozwalają ją ujrzeć w nowy sposób. [...] Wielka liczba tabel i analiz, a co za tym idzie, pytań badawczych jest najlepszym świadectwem, jak wielki ładunek intelektualny wnosi do tej pracy badacz precyzyjny i pełen inwencji. [...] część prosopo-graficzna zawiera dużą liczbę analiz źródeł, w których Autor zmienia i koryguje ustalenia starszych badaczy, wysuwając hipotezy z reguły dobrze uzasadnione i przekonujące. [...] Najważniejszym zaś Jego dokonaniem jest ukazanie nowej wizji grupy społecznej, która stanowiła jeden z podstawowych elementów późnoantycznego ustroju społecznego i politycznego. [...] Ta praca wyróżnia się na tle nie tylko polskiego, lecz i międzynarodowego dorobku badaczy późnego antyku.

Z recenzji prof. Macieja Salamona

Część pierwsza - opisowa


Wstęp / 11

Rozdział I - Consistorium i comites / 19
Kształtowanie się comites consistoriani / 19
Powstanie consilium principis w czasach pryncypatu. Jego metamorfoza i rozwój w czasach późnego Cesarstwa / 27
Consistorium - problemy terminologiczne / 38
Miejsce comites ordinisprimi w Consistorium / 44
Consistorium a prefektpraetorio / 49
Consistorium jako źródło prawa i sądowniczy trybunał odwoławczy / 54
Consistorium jako miejsce przyjmowania poselstw zagranicznych / 58
Appendix: Doradcy cesarza w dziele Ammiana Marcellina / 60

Rozdział II - Konsystorianie w ujęciu prosopograficznym / 63
Miejsce w hierarchii rang / 63
Przywileje prawa cywilnego / 74
Działalność jako doradca cesarza w ramach consilium / 82
Konsystorianin w sytuacjach nadzwyczajnych / 96

Rozdział III - Konsystorianie w ujęciu socjologicznym / 119
Kariery / 119
Czas trwania urzędu / 160
Wiek w momencie osiągnięcia stanowiska w konsystorium / 181
Pochodzenie. Kwestia ruchliwości wertykalnej i horyzontalnej / 181
Krewni, rodzina, powiązania / 217
Wykształcenie, kultura i zainteresowania literackie / 228
Religia / 244

Część druga - prosopograficzna

Założenia wstępne / 267
Quaestores sacripalatii / 270
Magistri officiorum / 377
Comites Sacrarum Largitionum / 471
Comites Rerum Prwatarum / 553
Zakończenie / 606
Fasti comites consistoriani / 615 

Wykaz skrótów / 619
Bibliografia / 625
Comites consistoriani in the Fourth Century(Prosopographical Study of the Court Elit in the Roman Empire, A.D. 320-395) / 653
Indeks / 663

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum