• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Publication year:
2007
Pages number:
282
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Dziesiąty „jubileuszowy" numer naszego periodyku otwiera dział tematyczny poświęcony nauczaniu papieskiemu. Tworzą go cztery artyku­ły, z których dwa pierwsze odnoszą się do nauczania Benedykta XVI, a dwa pozostałe do Sługi Bożego Jana Pawła II. W pierwszym ks. Artur Niemira ukazuje diagnozę współczesności, jaką postawił jej Benedykt XVI. Jest to kryzys wiary i moralności w naszym społeczeństwie, który przejawia się w tym, że opierając się na relatywistycznej i sceptycznej demokraqi, myli ono prawdę z opinią większości. Propozycja etyczna Benedykta XVI zmie­rza do przywrócenia godności należnej życiu, sumieniu i wolności człowie­ka oraz polega na postawieniu w centrum życia Chrystusa i osobistej rela­cji z Nim. Z kolei w drugim artykule ks. Gabriel Witaszek zwraca uwagę na główne wątki encykliki Deus caritas est. Benedykt XVI w swej pierwszej encyklice przypomina, że miłość jest duszą autentycznej historii każdego człowieka i całej ludzkiej wspólnoty. Zwraca uwagę, że wartość teologicz­na i ludzka, jaką jest miłość charytatywna, powinna przewodzić całemu nauczaniu społecznemu Kościoła i być drogowskazem dla jego dzieł chary­tatywnych. Miłość charytatywna pozostaje w ścisłej relacji ze sprawiedli­wością solidarną, która wynika z obrazu człowieka będącego w nieustan­nym dialogi z Bogiem, a przez Niego z człowiekiem.

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY
Ks. Artur Niemira - Od dyktatury relatywizmu do etyki wiary - Benedykta XVI propozycja etyczna dla Europy/ 9
Ks. Gabriel Witaszek - Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość/ 25
Ks. Wiesław Łużyński - Stałość i zmienność w nauczaniu społecznym Kościoła. 20 lat po encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis/ 37
Ks. Krzysztof Lewandowski - Opinie prasowe o Janie Pawle II na łamach „Rzeczpospolitej" w 2005 roku/ 53
O. Piotr Florencjan Szymański - Manna ukryta i biały kamyk z imieniem nowym oraz biale szaty i imię w księdze życia według Ap 2,17b; 3, 5/ 81
Ks. Jerzy Kułaczkowski - Specyfika pożycia małżeńskiego w świetle l Kor 7,1-6/ 99
Ks. Mirosław Mróz / Ks. Piotr Roszak - Tomasza z Akwinu ideał egzegety i podstawy jego pracy in Sacra Pagina/ 113
Ks. Ireneusz Celary / Die seelsorgerische Mission der Kirche gegeniiber abhangiger Personen/ 131
Ks. Mariusz A. Roszewskt - Wizja wychowania w wymiarze nauczania społecznego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego/ 143
Ks. Czesław Krakowiak - Udzielanie sakramentów w obliczu śmierci/ 165
Ks. Piotr Wiśniewski - Psalm responsoryjny w liturgii mszalnej/ 181
Ks. Marian Wróblewski - Kwalifikacje kaznodziei w świetle dzieła „O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma 195
Ks. Witold Ostafiński - Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych/ 213
Ks. Janusz Gręźukowski - Kapłan - pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej/ 227

EKUMENIA
Marcin Ziemkowski - „Deklaracja na rzecz jedności" polskiego narodowego Kościoła katolickiego Kościoła rzymskokatolickiego w USA/ 261

SPRAWOZDANIA
Ks. Lech Król - Sympozjum teologii duchowości/ 267

RECENZJE
Aleksandra Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 184 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski/ 275
Ks. Gerard Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Seria Redemptoris Missio XXV, Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 285 - rec. ks. Marian Wróblewski/ 281

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum