• Home
  • Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

Leszek Dziawgo (red.)

Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

ISBN:
978-83-231-2229-6
Publication year:
2008
Pages number:
641
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Leszek Dziawgo (red.)

Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

Uwaga!!! Książka nie znajdowała się w sprzedaży detalicznej  

Współczesna bankowość jest obszarem dynamicznych i głębokich przemian, co wzbudza uzasadnione zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków bankowości i finansów. Rosnące znaczenie i popularność tematyki działalności bankowej oraz działalności finansowej podmiotów z bankowością powiązanych wynika z kluczowej roli bankowości w nowoczesnej gospodarce i społeczeń­stwie. Żyjemy przecież w epoce przemysłu finansowego. Materialne powodze­nie instytucji i osób w znacznym stopniu uzależnione jest dzisiaj od zrozumie­nia i umiejętności wykorzystania instrumentów i mechanizmów finansowych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać na wiodącą rolę nauki, także polskiej. Dorobek polskiego środowiska naukowego w zakresie bankowości jest niepodważalny. Już od lat prace naukowe dotyczące identyfikacji, klasyfikacji oraz wyjaśniania zjawisk i procesów związanych z bankowością przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania bankowości w Polsce. Kwalifikacje i zaanga­żowanie przedstawicieli nauki polskiej stale wywierają wpływ na nasz sektor bankowy. Należy też dostrzec i docenić wymiar dydaktyczny tej pracy, jakim jest przygotowanie w bardzo krótkim czasie kadr dla nowoczesnej bankowości międzynarodowej w Polsce i poza jej granicami. Polski sukces gospodarczy ma więc swoje źródła także na polskich uczelniach, i o tym należy pamiętać.

Długoletnie kontakty oraz współpraca naukowa licznych ośrodków nauko­wych w Polsce pozwoliły na przygotowanie niniejszego opracowania, które no­si tytuł Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Zapre­zentowano w nim obszerny i wszechstronny materiał. Rygory wydawnicze ograniczyły wprawdzie objętość publikacji, jednak uzyskano imponujący prze­gląd aktualnego dorobku naukowego dotyczącego bankowości.

Artykuły umieszczona w czterech grupach tematycznych. Pierwsza z nich to Bankowość centralna - kryzysy finansowe - nadzór ban­kowy. Współczesne wyzwania finansowo-gospodarcze rozstrzygają bezspornie o zasadności podjętej tematyki, a nadesłany materiał znakomicie prezentuje za­wiłości sytuacji. Część druga i trzecia opracowania poświęcone są bankowości komercyjnej. W zbiorze Ryzyko i ekonomika funkcjonowania banku komercyjnego zawarto materiał, w którym wyeksponowano fundamentalne znaczenie ryzyka w dzia­łalności bankowej oraz zwrócono uwagę na wybrane aspekty ekonomiki współ­czesnego przedsiębiorstwa bankowego. Z kolei w zbiorze Pozycja rynkowa bankowości komercyjnej przedstawiono artykuły zarówno odnoszące się bezpo­średnio do kwestii bankowych, jak i pozabankowych, o ile dotyczą pozycji konkurencyjnej współczesnej bankowości komercyjnej.
Cieszy również fakt, że także bankowość spółdzielcza pozostaje w zakresie zainteresowań polskiego środowiska naukowego. Przygotowane artykuły po­zwoliły na wyodrębnienie czwartej części poświęconej temu zagadnieniu. Z ca­łą pewnością powyższa forma bankowości zasługuje na uwagę ze względu na istotne przemiany tam zachodzące w ostatnim okresie.
Całość opracowania poprzedza artykuł o charakterze teoretycznym na temat wzajemnych relacji bankowości i nauki finansów, zachęcający do refleksji i studiów w tym zakresie wiedzy.
Jako redaktor opracowania pozwolę sobie wyrazić głębokie przekonanie, że niniejsza publikacja stanowi doskonały materiał naukowy i z pewnością służyć będzie twórczym rozważaniom naukowym stanowiąc, znakomite źródło inspi­racji.

Leszek Dziawgo

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum