Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer (red.)

Zdolności, talent, twórczość, t. 1

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2254-8
Publication year:
2008
Pages number:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer (red.)

Zdolności, talent, twórczość, t. 1

Kategoria produktu:

Kształcenie uczniów zdolnych staje się coraz ważniejszym problemem nie tylko dla polskiej oświaty, ale także dla edukacji w państwach należących do Unii Europejskiej. W listopadzie 2007 roku , podczas COST Strategic Workshop przedstawiciele państw członkowskich UE uchwalili rezolucję związaną z kształceniem uczniów zdolnych. W dokumencie tym wskazuje się, że aby osiągnąć cele założone w Procesie Lizbońskim dotyczące zwiększenia konkurencyjności europejskiej nauki, ekonomii i gospodarki w porównaniu ze światowym poziomem, należy zainwestować w rozwój potencjału intelektualnego i twórczego wybitnie uzdolnionych i utalentowanych młodych Europejczyków. Dla ich rozwoju konieczne jest opracowanie skutecznych strategii kształcenia oraz zabezpieczenie możliwości finansowania projektów skierowanych na kształcenie i wspieranie rozwoju osób zdolnych. W uchwale zaleca się także rozwijanie międzynarodowej współpracy poprzez wymianę doświadczeń w zakresie efektywnego rozwijania i kształcenia potencjału osób zdolnych. Wskazuje się na konieczność finansowania badań naukowych oraz opracowania zasad ułatwiających wspieranie przez przemysł inicjatyw związanych z opieką i kształceniem osób zdolnych. Zdaniem zebranych ekspertów, państwa członkowskie UE powinny uzgadniać wspólne cele dotyczące edukacji osób zdolnych, ale jednocześnie stwarzać możliwości, aby poszczególne państwa członkowskie mogły wypracować różne strategie oświatowe w oparciu o własne doświadczenia. Dla stworzenia najlepszych rozwiązań opieki oraz kształcenia uczniów zdolnych i utalentowanych konieczne są zmiany w edukacji uczniów zdolnych, ale także zmiany w kształceniu nauczycieli i administracji oświatowej w zakresie zagadnień dotyczących zdolności. Jako pierwszy etap realizacji sformułowanych zaleceń rekomenduje się powołanie europejskiej grupy koordynującej pracę nad zdolnościami (European Gifted and Talented Coordination Unit), której zadaniami będą: kierowanie i przekazywanie informacji między wszystkimi partnerami włączonymi do projektu kształcenia osób zdolnych; wspieranie i rozwijanie europejskich programów na rzecz osób zdolnych, w tym także studiów z europejskim stopniem magistra w zakresie kształcenia zdolności; wspieranie i rozwijanie wspólnych projektów edukacyjnych.

WIESŁAWA LIMONT
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I - PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ZDOLNOŚCI
WIESŁAWA LIMONT, Model struktur zdolności kierunkowych i jego implikacje teoretyczne i praktyczne
JOANNA CIEŚLIKOWSKA, Miejsce nauczyciela w systemie edukacji uczniów zdolnych - na podstawie koncepcji i praktycznych rozwiązań Josepha Renzulliego
SYLWIA BEDYŃSKA, JOANNA DRESZER, Czy zdolności gwarantują sukces szkolny? Wpływ stereotypów płciowych na osiągnięcia uczniów zdolnych
EWA CZERNIAWSKA, Poziom funkcjonowania intelektualnego a aktywność strategiczna i osiągnięcia w uczeniu się - doniesienie empiryczne

ROZDZIAŁ II - PROBLEMY ROZWOJOWE OSÓB ZDOLNYCH
JAN ŁASZCZYK, Szanse rozwoju ucznia zdolnego
PAWEŁ SMÓŁKA, Talent interpersonalny
BEATA DYRDA, Specyfika problemów w nauce uczniów zdolnych
KATARZYNA ŚLIWIŃSKA, WIESŁAWA LIMONT, JOANNA DRESZER, Perfekcjonizm a osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych
IRENA PRZYBYLSKA, Inteligencja emocjonalna uczniów uzdolnionych twórczo a ich osiągnięcia w nauce
DAGNA CZERWONKA, Rozwijanie zdolności u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

ROZDZIAŁ III - ZDOLNOŚCI TWÓRCZE
MACIEJ KARWOWSKI, O niektórych niebezpieczeństwach nauczycielskich ukrytych teorii kreatywności
RYSZARDA EWA BERNACKA, EWA MISIUDA-KOLEJKO, Uczniowie zdolni nonkonformistyczni i konformistyczni a ich obraz siebie
MONIKA WRÓBLEWSKA, Cechy przystosowania emocjonalnego i społecznego a predyspozycje do zachowań twórczych
EWA WIŚNIEWSKA, Style myślenia jako pośrednik między zdolnościami a ich urzeczywistnieniem
KRZYSZTOF T. PIOTROWSKI, JOANNA KOS, Test rysowania zwierząt z innej planety - skąd dzieci biorą nowe pomysły?
JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, MARIA TRZCIŃSKA, Trening twórczości z komputerem - założenia teoretyczne
MAŁGORZATA JABŁONOWSKA, ANNA STAŃCZYK, Trening twórczości z komputerem - wstępne wyniki badań 

ROZDZIAŁ IV - KULTURA A ZDOLNOŚCI TWÓRCZE
ANDRZEJ KRZYWKA, Antroposferyczne uwarunkowania kształtujące zdolności
KAMILLA NIELEK-ZAWADZKA, Jean-François Lyotard: postawa twórcza jako fundament projektu kultury otwartej
MARCIN JAWORSKI, Kultura popularna jako twórcze medium międzykulturowego porozumienia

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum