Wiesław Wacławczyk

Idea wolności słowa Johna Miltona

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2243-2
Publication year:
2008
Pages number:
265
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Wiesław Wacławczyk

Idea wolności słowa Johna Miltona

Kategoria produktu:

Przedmiotem rozważań w prezentowanej tu książce są poglądy Johna Miltona na temat swobody wypowiedzi, wyrażone głównie w traktacie "Areopagitica" (1644), jednak dające o sobie znać również w innych tekstach pisarza.

Autor niniejszej publikacji koncentruje uwagę na czterech argumentach, jakie Milton wysuwa przeciwko cenzurze. Pierwszy z nich głosi, że licencjonowanie druku jest niezgodne z duchem i historią kultury Zachodu; zgodnie z drugim, utrudnia ono dążenie do prawdy; w trzecim dostrzega się w cenzurze przeszkodę w nauczaniu, wreszcie w czwartym wskazuje się na brak skuteczności (przynajmniej na dłuższą metę) jakichkolwiek zabiegów cenzorskich. W książce zwraca się uwagę na różne aspekty myśli angielskiego pisarza, zawierającej zarówno idee liberalne, jak i wątki konserwatywne. Książka jest na polskim rynku pierwszym opracowaniem poświęconym Miltonowskiej koncepcji swobody wypowiedzi.

Wstęp / 11

Rozdział I
Kwestia wolności słowa w życiu i twórczości Johna Miltona /23
Wprowadzenie: czynniki determinujące kształt Miltonowskiej idei wolności słowa /23
Dzieciństwo i lata nauki: 1608-1632 /26
Rozkwit twórczości i podróże: 1632-1639 /36
Działalność i twórczość Miltona w latach 1639-1660. Areopagitica i jej przyjęcie przez współczesnych /42
Twórczość w latach 1661-1674 /56
Recepcja piśmiennictwa Johna Miltona /63
Uwagi końcowe: miejsce Areopagitiki w życiu i dorobku twórczym Mil­tona /70

Rozdział II
Cenzura praktyką historycznie nieuzasadnioną /73
Wprowadzenie: historia cenzury jako wstęp Miltona do rozważań o swobodzie wypowiedzi /73
Dzieje licencjonowania druku: wersja Miltona /74
Miltonowska wersja historii cenzury: ocena krytyczna /84
Uwagi końcowe: polityczno-retoryczny charakter dziejów cenzury w Areopagitice /103

Rozdział III
Swoboda wypowiedzi jako instrument odkrywania prawdy /105
Wprowadzenie: koronny argument Miltona w obronie wolności słowa /105
Autor Areopagitiki o ontologii książki oraz naturalnej zdolności praw­dy do zwyciężania fałszu /106
Miltonowska ontologia książki oraz koncepcja prawdy w ocenie kryty­ków /118
Kwestia „retoryczności" poglądów Miltona na temat wolności druku jako warunku poszukiwania prawdy /131
Uwagi końcowe: uniwersalność przesłania Miltonowskiej koncepcji self-righting principle /147

Rozdział IV
Nieskuteczność walki z wolnością słowa   /151
Wprowadzenie: swoboda wypowiedzi a obraz Platońskiej wizji państwa totalitarnego w Areopagitice       /151
Nieefektywność działań cenzorskich: poglądy Miltona        /152
Reminiscencje Państwa i Praw Platona w Areopagitice. Krytycy o pi­smach Miltona        /161
Uwagi końcowe: Miltonowska koncepqa swobody wypowiedzi wo­bec idei państwa totalitarnego        /177

Rozdział V
Wolność słowa a kwestia edukacji społecznej       /179
Wprowadzenie: eklektyczny charakter ostatniego argumentu Miltona w obronie wolności słowa         /179
Brak swobody wypowiedzi czynnikiem utrudniającym proces edukacji: poglądy Miltona        /179
Milton o swobodzie wypowiedzi i nauczaniu: spojrzenie krytyczne   /188
Uwagi końcowe: wolność słowa warunkiem postępu w procesie edu­kacji społecznej          /199

Rozdział VI
Czynniki ograniczające zakres wolności słowa w koncepcji Miltona       /203
Wprowadzenie: Areopagitica, osobowość autora, realia epoki       /203
Wpływ charakteru i doświadczeń życiowych Miltona na myśli wyrażone w traktacie       /204
Wojna domowa w Anglii a przesłanie mowy Miltona do parlamentu angielskiego        /216

Uwagi końcowe: Areopagitica wyrazem ponadczasowej idei uwarun­kowanej rzeczywistością Anglii połowy XVII wieku         /234
Zakończenie. Historia idei wolności słowa - ciąg przypisów do Miltona    /237
Bibliografia       /249

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum