• Home
  • Pedagogika
  • Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

Roman Schulz

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2325-5
Publication year:
2009
Pages number:
225
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Wykłady z pedagogiki ogólnej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Roman Schulz

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

Kategoria produktu:

Niniejsza książka to wynik realizacji jednego z punktów szerszego planu, polega­jącego na zastosowaniu perspektywy antropologicznej w definiowaniu i rozstrzy­ganiu światopoglądowych problemów pedagogiki. Zawiera ona charakterystykę pedagogicznego poznania i wiedzy na szerszym tle procesów informacyjnych, leżących u podstaw narodzin, funkcjonowania i rozwoju ładu edukacyjnego. Swym podtytułem praca nawiązuje do jednego z rozdziałów (Pedagogika jako logos edukacji) pierwszego tomu obecnego cyklu Wykładów, w którym idee tu rozwijane zostały po raz pierwszy przedstawione w swej wstępnej, a zarazem elementarnej postaci. W sensie dydaktycznym prezentowana książka dotyczy spraw, które w syste­mie kształcenia wyższego pedagogów (na UMK) zajmują miejsce pośrednie mię­dzy „Wprowadzeniem do pedagogiki" a „Metodologią badań pedagogicznych". Znaczenie terminu „logos" jest najczęściej objaśniane za pomocą takich po­jęć, jak: „słowo", „mowa", „rozum", „nauka", „myślenie". Sens nadrzędny w sto­sunku do tych znaczeń ma jednak interpretacja, zgodnie z którą „logos" to duch, dusza, czynnik ożywiający martwą materię, siła tłumacząca szczególny status i własności tworów ożywionych. W takim właśnie - ogólnym - znaczeniu, z jego licznymi pochodnymi, słowo „logos" jest stosowane w niniejszej książce. „Duchem" systemu edukacyjnego jest zachodzący w nim „metabolizm infor­macyjny". To on ostatecznie „odpowiada" za to, że systemy edukacyjne (mikro lub makro) charakteryzuj ą się własnościami typowymi dla „ożywionych" skład­ników rzeczywistości kulturowej. 

Słowo wstępne / 9

I. Z problematyki teorii poznania / 11
1. Poznanie i jego poznanie / 11
2. Epistemologia: jej status i problematyka / 14
3. Filozoficzne teorie poznania / 16
4. Od filozoficznych do naukowych teorii poznania / 19
5. Od nauk o poznaniu i komunikacji do kognitywistyki / 22
6. Podejścia teoretyczne w badaniu procesów informacyjnych i poznawczych / 24

II . Pedagogika w poszukiwaniu tożsamości / 25
1. Pedagogika ogólna i jej zadania epistemologiczne / 25
2. Pedagogiczna samowiedza – luksus czy konieczność? / 26
3. Spory o pedagogikę / 28
4. Przykładowe koncepcje pedagogiki / 29
5. Podstawowe nurty refleksji epistemologicznej w pedagogice / 33
6. Poza dotychczasowe dylematy / 34

II . Zjawiska informacyjne podstawą porządku życiowego i kultury / 36
1. Poza poznawczy antropocentryzm / 36
2. Metabolizm informacyjny podstawą porządku życiowego / 38
3. O pojęciu informacji / 40
4. Języki życia / 43
5. Zjawiska informacyjne w antroposystemie, specjalizacja informacyjna człowieka / 44
6. Mechanizm reprezentacji, jego swoistość w antroposystemie / 46
7. Zjawiska informacyjne w systemach nadorganicznych (kulturowych) / 47
8. Poznanie i wiedza w antroposystemie / 49

IV. O statusie i własnościach zjawisk edukacyjnych / 53
1. Punkt wyjścia / 53
2. Jak określać status edukacji? / 53
3. Praca stwarza człowieka / 55
4. Ład teliczny w homogenezie / 57
5. Anatomia i fizjologia świata edukacyjnego / 60

V. Informacyjne podstawy ładu edukacyjnego / 65
1. Metabolizm informacyjny w strukturach edukacyjnych / 65
2. Podsystem informacyjny praktyki pedagogicznej / 67
3. Podsystem informacyjny kierowania edukacyjnego / 69
4. Podsystem informacyjny struktury zadaniowej i społecznej / 70
5. Podsystem informacyjny adaptacji i rozwoju / 72

VI. Mechanizm reprezentacji i rozwój zasobów informacyjnych edukacji / 75
1. Ogólna charakterystyka mechanizmu reprezentacji / 75
2. Ład materialny jako produkt reprezentacji i nośnik doświadczenia / 77
3. Ład społeczny jako produkt reprezentacji i nośnik doświadczenia / 78
4. Ład semiotyczny / 80
5. Referencje do współczesności / 80

VII . Pedagogia / 85
1. Pedagogika jako logos edukacji / 85
2. Pedagogia według pedagogów / 86
3. Pedagogia – ku interpretacji kognitywistycznej / 89
4. Pedagogia odtwórcza – pedagogia innowacyjna / 91
5. Kiedy pedagogika chce być pedagogią? / 93

VII . Pedagogiczne uczenie się i doświadczenie / 94
1. Idea wiodąca / 94
2. Przykład pedagogicznego uczenia się / 95
3. Uczenie się – określenia elementarne / 98
4. Uczenie się jako postać aktywności informacyjnej / 99
5. Pamięć: zachowywanie wyników uczenia się / 101
6. Pedagogiczne uczenie się / 102
7. Rodzaje pedagogicznego uczenia się / 103
8. Logika uczenia się pedagogicznego / 106
9. Społeczny wymiar pedagogicznego uczenia się, dyfuzja nowości / 106
10. Doświadczenie jako produkt uczenia się / 107
11. Doświadczenie pedagogiczne / 109
12. Struktura pedagogicznego doświadczenia / 109
13. Rozwój pedagogicznego doświadczenia / 110
14. Uwaga końcowa / 111

IX. Uniwersum symboliczne edukacji / 113
1. Logos symboliczny edukacji: określenia wstępne / 113
2. Dyskurs edukacyjny / 114
3. Wielofunkcyjność logosu symbolicznego edukacji / 116
4. Pedagogiczna wieża Babel / 117

X. Formy świadomości edukacyjnej / 122
1. Wprowadzenie / 122
2. Świadomość, świadomość jednostkowa, świadomość zbiorowa (społeczna) / 123
3. Kultura duchowa / 126
4. O zastosowaniach edukacyjnych kategorii „formy świadomości” / 127
5. Byt i świadomość w wychowaniu / 128
6. Pedagogiczne formy świadomości / 131

XI. Logos teoretyczny w wychowaniu / 134
1. „Teoria” – podstawowa dwuznaczność / 134
2. Pedagogika przedteoretyczna i teoretyczna / 136
3. Pedagogika teoretyczna – parametry analizy / 137
4. Czy i jaka teoria edukacji jest możliwa? / 139
5. Pluralizm dyskursu teoretycznego / 143
6. Struktura pedagogiki teoretycznej / 146

XII . Pedagogika światopoglądowa / 150
1. Światopogląd jako kategoria epistemologiczna / 150
2. Dyskurs światopoglądowy w pedagogice / 153
3. Przykład orientacji światopoglądowej w myśli pedagogicznej / 156
4. Problematyka myśli pedagogicznej / 157
5. Ideologia edukacyjna jako produkt myśli pedagogicznej / 159
6. Ideologia edukacyjna jako teoria / 163

XII . Pedagogika prakseologiczna / 167
1. Punkt wyjścia / 167
2. Geneza i status paradygmatu prakseologicznego w pedagogice / 170
3. Analiza przykładu / 173
4. Teoria jako nośnik doświadczenia oraz narzędzie modelowania działań / 180

XIV. Perspektywa naukowa w pedagogice / 184
1. Rodowód i status poznania naukowego w pedagogice / 184
2. Podmiot poznający / 186
3. Przedmiot poznania / 189
4. Proces poznania / 193
5. Produkty poznania / 199
6. Jedność i wielorakość poznania naukowego: pedagogika scjentystyczna i humanistyczna / 206

XV. Logos edukacji – podsumowanie / 210
Selektywna bibliografia / 223

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum