• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc (red.)

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wysyłamy w ciągu 7 dni
ISBN:
978-83-231-2348-4
Publication year:
2009
Pages number:
285
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc (red.)

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Kategoria produktu:

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, zebranych na podstawie zobiektywizowanej, pogłębionej analizy oraz oceny stanu obecnego i możliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym regionie.

Introduction / 11

Part I. Strategic Conditions of Regional Co-operation Development in Central and Eastern Europe
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski: Problems of Economic Cohesion of Central and Eastern Europe According to Countries and Regions / 21
Wojciech Kosiedowski: Macroeconomic Conditions of the Development of Countries of North-Eastern Borderland of the European Union / 41
Antanas Makštutis: Problems of National Security in the Conditions of International Co-operation in Europe / 55
Leonas Žitkus: Geopolitical Location as a Factor of Competitive Advantage (on the Example of Lithuania) / 66
Vera Boronenko, Anastasya Vilcinya: Methodological Premises of the Analysis of Competitiveness of Regions / 80

Part II. Co-operation in the Baltic Sea Region
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński: Polish Northern Regions as Trading Partners of the Countries of the Baltic Sea Region / 93
Borisas Melnikas: Selected Issues of Social and Economic Transformation in the Baltic Countries: Urbanization and Property Relations Creation Processes / 110
Anatoly Yemelyanov, Yanis Ievinsh: Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region / 122
Alexandr Pankrukhin, Sergej Ignatjevs: Image of a Country and Its Role in Transformation Process (Views from Baltic Countries) / 133
Jolanta Kubicka: Principles of Co-operation of Baltic States in the Council of the Baltic Sea States / 147

Part III. Conditions and Forms of Interregional and Transborder Co-operation
Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorya Stasytyte, Elena Borisova: Development of Regional Business Risk Management Systems in the Conditions of Knowledge Economy / 157
Mariusz Czupich: Universities, Business Incubators and Technology Parks: Co-operation for Regional Economy Development / 170
Vladimir Cudeckis, Nataliya Cudecka: Waste Management in Latvia in Scope of Reform of Territorial-Administrative Division / 181
Ilona Kunicka: Unemployment in the Regions of Latvia in the Process of European Integration / 189
Kęstutis Skerys, Julius Christauskas, Olegas Slepakovas, Modernization of Railway Corridors in Lithuania with the Use of EU Funds / 200
Algirdas Junevičius: Conditions of Company Establishment in the European Community Law / 209
Iveta Mietule: Selected Issues of the Meaning of Human Capital in Economic Development (on the Example of Latvia) / 219
Eve Tomson: Competition of Bus Transport Companies in Regions of Estonia / 227
Vida Pipirene, Luda Maciukeviciene: Principles of Interpersonal Communication between Participants of International Co-operation / 239

Part IV. Belarusian and Ukrainian Experiences
Anton Slonimskiy, Marina Slonimskaya, Olga Linchevskaya, Anna Pobol: Transborder Co-operation of Inhabitants and Entrepreneurs in Western Regions of Belarus / 249
Aleksandr Zhemoyda: Regional Development During Transition Period in Ukraine / 263

Afterword / 275
Information about Authors / 284

 

Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wstęp / 13

Część I. Strategiczne uwarunkowania rozwoju współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski: Problemy spójności gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej według krajów i regionów / 21
Wojciech Kosiedowski: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw północno-wschodniego pogranicza Wspólnoty Europejskiej / 41
Antanas Makštutis: Problemy bezpieczeństwa narodowego w warunkach współpracy międzynarodowej w Europie / 55
Leonas Žitkus: Położenie geopolityczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej (na przykładzie Litwy) / 66
Vera Boronenko, Anastasya Vilcinya: Metodologiczne przesłanki analizy konkurencyjności regionów / 80

Część II. Współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński: Regiony Polski Północnej jako partnerzy handlowi państw Regionu Morza Bałtyckiego / 93
Borisas Melnikas: Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznej transformacji w krajach bałtyckich: procesy urbanizacji i tworzenia stosunków własności / 110
Anatoly Yemelyanov, Yanis Ievinsh: Ryzyko technogeniczne w rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego / 122
Alexandr Pankrukhin, Sergej Ignatjevs: Wizerunek państwa i jego rola w procesie transformacji (spojrzenie z państw bałtyckich) / 133
Jolanta Kubicka: Podstawy współpracy krajów bałtyckich w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego /147

Część III. Czynniki i formy współpracy międzyregionalnej i transgranicznej
Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorya Stasytyte, Elena Borisova: Rozwój regionalnych systemów zarządzania ryzykiem biznesowym w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / 157
Mariusz Czupich: Uniwersytety, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne: współpraca na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej / 170
Vladimir Cudeckis, Nataliya Cudecka: Gospodarowanie odpadami na Łotwie w powiązaniu z reformą podziału terytorialno-administracyjnego / 181
Ilona Kunicka, Bezrobocie w regionach łotewskich wobec procesu integracji europejskiej / 189
Kęstutis Skerys, Julius Christauskas, Olegas Slepakovas: Modernizacja korytarzy kolejowych na Litwie przy wykorzystaniu funduszy UE / 200
Algirdas Junevičius: Wymogi dotyczące zakładania przedsiębiorstw w prawie Wspólnoty Europejskiej / 209
Iveta Mietule: Wybrane aspekty roli kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym (na przykładzie Łotwy) / 219
Eve Tomson: Konkurencja między przedsiębiorstwami transportu autobusowego w regionach Estonii / 227
Vida Pipirene, Luda Maciukeviciene: Zasady komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami współpracy międzynarodowej / 239

Część IV. Doświadczenia białoruskie i ukraińskie
Anton Słonimskij, Marina Słonimskaja, Olga Linchevskaja, Anna Pobol: Współpraca transgraniczna mieszkańców i przedsiębiorców w zachodnich regionach Białorusi / 249
Aleksandr Zhemoyda: Rozwój regionalny w okresie transformacji na Ukrainie / 263

Zakończenie / 278
Informacje o autorach / 284

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum