• Home
  • Historia wojskowa
  • Od armii komputowej do narodowej, t. III: Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku

Maciej Krotofil, Jarosław Centek (red.)

Od armii komputowej do narodowej, t. III: Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2438-2
Publication year:
2009
Pages number:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Od armii komputowej do narodowej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Maciej Krotofil, Jarosław Centek (red.)

Od armii komputowej do narodowej, t. III: Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku

Kategoria produktu:

Na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od wielu już lat prowadzone są badania nad dziejami militarnymi. Historią wojskową zajmuje się liczna grupa historyków oraz specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych. Szczególną rolę odgrywa tu Zakład Historii Wojskowej istniejący w Instytucie Historii i Archiwistyki od 1978 r. Jednym z przejawów aktywności toruńskiego środowiska historyków wojskowych jest szereg współorganizowanych przez nich konferencji przynajmniej w części poświęconych problematyce militarnej. Wyjątkowa rola przypada jednak cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej ,,Od armii komputowej do narodowej". Do tej pory odbyły się trzy takie sesje, a materiały z dwóch pierwszych zostały już opublikowane*.

W grudniu 2005 r. Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK zorganizowały w Toruniu trzecią z kolei konferencję z cyklu ,,Od armii komputowej do narodowej". Tym razem obrady poświęcono problemom organizacyjnym sił zbrojnych od XVI do XX wieku. Zdecydowano się na uściślenie tematu konferencji, co umożliwiło naświetlenie tytułowej kwestii w stosunkowo długim procesie dziejowym. W przyszłości, zgodnie z przyjętą formułą, organizatorzy planują poświęcić każde następne obrady innemu zagadnieniu. Z tych względów toruński cykl spotkań ,,Od armii komputowej do narodowej" ma szanse stać się jedną z nielicznych w Polsce konferencji o tematyce historyczno-wojskowej o takim zasięgu i tak szeroko analizujących problematykę militarną.

Trzecia konferencja, podobnie jak poprzednie, wzbudziła duże zainteresowanie w szeregu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. W obradach wzięło udział ponad dwudziestu badaczy polskich, ukraińskich i litewskich. Ich oparte na szerokim materiale źródłowym wystąpienia uwidoczniły, jak duże znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania sił zbrojnych mają problemy organizacyjne.

Niniejsza publikacja zawiera pełne teksty referatów wygłoszonych na konferencji. W pięciu uszeregowanych chronologicznie działach zamieszczono W sumie dwadzieścia trzy artykuły. Pierwszy dział zatytułowany jest „Organizacja Wojsk W okresie nowożytnym". Zawiera on cztery opracowania. Omówiono W nich kwestie organizacyjne W polskiej myśli wojskowej tego okresu, problem cudzoziemców służących W armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów W XVI i XVII w., a także przemiany organizacyjne wojska kozackiego podczas wielkiej wojny północnej. Dział drugi nosi tytuł ,,Problemy organizacyjne sił zbrojnych podczas konfliktów lat 1914-192l". Otwiera go obszerne studium poświęcone organizacji wojsk kozackich imperium rosyjskiego W przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Kolejne artykuły dotyczą zagadnień organizacyjnych sił zbrojnych z lat 1918-1920, przy czym aż cztery z nich poświęcono wojskom istniejących wówczas ukraińskich organizmów państwowych. ,,Organizacja sił zbrojnych w okresie międzywojennym i podczas drugiej wojny światowej" to tytuł działu trzeciego. Trzy z zawartych w nim opracowań dotyczą sił zbrojnych Polski, Litwy i Niemiec W latach 1918-1939. Pozostałe artykuły w tym dziale poświęcono problemom organizacyjnym wojsk podczas drugiej wojny światowej. Czwarty dział zatytułowany „Koncepcje rozwoju sił zbrojnych po drugiej wojnie światowej" zawiera trzy artykuły, z których dwa poświęcono dziejom sił morskich, a trzeci współczesnym siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej. W ,,Variach" zamieszczono dwa opracowania, obejmujące kwestie organizacyjne wojsk W szerokim zakresie chronologicznym (od XVIII do XX wieku).

Redaktorzy mają nadzieję, że prezentowany tom studiów, podobnie jak poprzednie z serii ,,Od armii komputowej do narodowej", przyczyni się do rozwoju badań nad historią wojskową oraz spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem Czytelników.

Jarosław Centek, Maciej Krotofil

* Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998; Od armii komputowej do narodowej II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, red. M. Krotofil, A. Smoliński, Toruń 2005.

Wstęp

ORGANIZACJA WOJSK W OKRESIE NOWOŻYTNYM

Karol Olejnik (Poznań), Organizacja armii w polskim piśmiennictwie wojskowym XVI-XVIII wieku

Marek Plewczyński (Siedlce), Hiszpanie i Francuzi w armii koronnej za panowania Zygmunta Augusta i Henryka Walezego (1548-1574)

Marek Wagner (Siedlce), Szkoccy oficerowie wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku

Олексій Сокирко (Київ), З козаків у драгуни: проекти реформування козацького війська часів Великоі'Північної війни І 700-1 721 р.р.

PROBLEMY ORGANIZACYJNE SIŁ ZBROJNYCH PODCZAS KONFLIKTÓW LAT 1914-1921

Aleksander Smoliński (Toruń), Organizacja kawalerii kozackiej imperium rosyjskiego w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej

Ігор Срібняк (Київ), Формування 1-ої Стрілецька-козацької (Сірожу-панноі) української дивізії у Володимирі-Волинському в 1918 р.

Witold Jarno (Łódź), Przekształcenia terytorialne polskich władz wojskowych szczebla okręgowego na przełomie 1918 i 1919 roku

Maciej Krotofil (Toruń), Struktura organizacyjna armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w połowie 1919 roku

Олена Михайлова (Київ), Польська-українське військово-господарче співробітництво (січень-квітень 1920 р.)

Aušra Jurevičiūtė (Kaunas), Pofzb Ffzaenozo Kofvzumema oõopoubz Jīumebz 6 õopbõe c nofzfzzcazvzu 1920 2. (nponaeanâa u cosâanue eoefmbzx 1zacmeū)

Андрій Руккас (Київ), Інспекторат кінноти Армії УНР у 1920 р.: створення та діяльність

ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Waldemar Rezmer (Toruń), Organizacja litewskiej broni pancernej 1918-1940

Jarosław Centek (Toruń), Organizacja niemieckich naczelnych wladz wojskowych 1918-1933

Piotr Saja (Inowrocław), Organizacja władz przysposobienia wojskowego na obszarze DOK VIII na przełomie lat dwudziestych i trzydziestychXX wieku

Janusz Zuziak (Warszawa), Organizacja Wojska Polskiego we Francji w latach 1939-1940

Henryk Hermann (Siedlce), Organizacja i wykorzystanie operacyjnych związków wojsk pancernych w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)

Stanisław Jaczyński (Siedlce), Polskie formacje wojskowe w ZSRR. Aspekty organizacyjne (1941-1943)

Іван Патриляк (Київ), Створення та організація військових шкіл УПА в 1943-1944 роках

KONCEPCJE ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Andrzej Drzewiecki (Gdynia), Koncepcje obrony Wybrzeża i rozwoju polskich sil morskich po 1945 roku

Bogdan Zalewski (Słupsk), Koncepcje dotyczące składu, rozwoju i zasad wykorzystania sił polskiej Marynarki Wojennej w koalicyjnym systemie działań morskich państw stron Układu Warszawskiego

Robert Smigielski (Poznań), Kryzys systemu kompletowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR

VARIA

Emilian Wiszka (Toruń), Likwidacja i odrodzenie ukraińskiego kozactwa (od Czarnomorskiego do Kubańskiego Wojska Kozackiego)

Jerzy Przybylski (Gdynia), Wojskowe, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania zmian struktury organizacyjnej polskich sił morskich w latach 1918-1991

Wykaz skrótów

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum