• Home
  • Pedagogika
  • Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie

Marzenna Zaorska, Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński

Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2436-8
Publication year:
2009
Pages number:
425
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

80,00 zł

miękka

Marzenna Zaorska, Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński

Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie

Kategoria produktu:

Problematyka niepełnosprawności ludzkiej od stuleci cieszy się słusznym, poważnym, ukierunkowanym na konkretne cele strategiczne, aczkolwiek momentami skrajnie odmiennym zainteresowaniem wielu dyscyplin wiedzy. Ten stan rzeczy wynika z wielorakich motywacji oraz korelacji o charakterze historycznym, aktualistycznym, społeczno-kulturowym, naukowo-technicznym, etyczno-moralnym oraz racjonalistycznym. Na przestrzeni dziejów ludzkości stosunek do osoby z niepełnosprawnością, jej problemów organiczno-funkcjonalnych i możliwości rozwojowych był zróżnicowany, nawet eksterminacyjny, na ogół jednak izolacyjno-stygmatyzujący połączony z etykietowaniem oraz równie często z „delfickim" wyrokowaniem o jej predyspozycjach, indywidualnych zasobach, perspektywach na przyszłość i prawach obywatelskich w korelatach - na ogół - ograniczoności. Mimo obecności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie od zarania dziejów ludzkości, dopiero XX wiek przyniósł nastawienia zorientowane na opiekę, rehabilitację, edukację, wsparcie w dążeniach do samodzielności oraz integrację ze społeczeństwem subiektywnie oceniającym siebie jako „normalne" - pełnosprawne. Szczególnie ostatnie dziesięciolecia mogą być postrzegane jako te, które charakteryzują się pozytywnymi intencjami w uznawaniu praw jednostek z niepełnosprawnością: do rozwoju zgodnego z możliwościami, do pomocy, poszanowania ogólnospołecznego, godnej egzystencji osobistej, zawodowej i społecznej. Zauważono również nadrzędność wpływów środowiskowych w obszarze jakości życia osoby niepełnosprawnej, nad wpływami uszkodzonej organiki.

Wstęp / 9

Część 1. Opieka - redaktor naukowy Marzenna Zaorska
Alicja Rakowska - Kwestie etyczne w pedagogice specjalnej / 17
Marzena Dycht - Preferencje w zakresie cech osobowościowych pedagoga specjalnego / 27
Teresa Żółkowska - Społeczne uwarunkowania tożsamości osób niepełnosprawnych / 37
Tatiana A. Basiłowa - Złożone i sprzężone zaburzenie rozwojowe u dziecka:
dyskurs teoretyczno-praktyczny / 45
Zenon Gajdzica - Szkolna codzienność ucznia niepełnosprawnego - co badać, jak badać i dlaczego badać? / 55
Andrzej Twardowski - Uwarunkowania skuteczności nauczania integracyjnego dzieci z niepełnosprawnościami / 67
Ewelina Jutrzyna - Poglądy i działalność L. S. Wygotskego w dyskursie tyflologicznym / 81
Katarzyna Banaszkiewicz - Postawy wobec integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym w opiniach młodzieży gimnazjalnej / 93
Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska, Borys Gniot, Justyna Buczkowska - Opieka, terapia i wsparcie - ocena odległej skuteczności postępowania wobec niepełnosprawnych dzieci z zaburzeniami psychicznymi - badania longitudinalne / 103
Dorota Szarkowicz - W poszukiwaniu sił... Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie / 115
Jerzy Wolny - Współpraca ośrodków naukowych i samorządów lokalnych w organizowaniu systemu usamodzielniania osób z upośledzeniem intelektualnym
(na przykładzie okręgu ENZ w Niemczech) / 125

Część 2. Terapia - redaktor naukowy Ditta Baczała
Dagna Czerwonka - Specyficzne trudności w uczeniu się - system pomocy terapeutycznej w Polsce / 137
Aniela Korzon - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w wybranych zakresach życia osobistego i zawodowego / 145
Anna Bojar - Struktura samooceny osób chorych na epilepsję i jej wyznaczniki / 153
Dorota Chimicz, Edyta Bujak - Style przystosowania się pełnosprawnego rodzeństwa do funkcjonowania w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym / 165
Beata Cytowska - Postawy rodziców w procesie terapii ich dziecka wykazującego zaburzenia
w prawidłowym rozwoju / 175
Małgorzata Dąbkowska - Dysfunkcje poznawcze i jakość życia w wyniku traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie / 185
Agnieszka Hamerlińska - Zaspokajanie potrzeb estetyki, samorealizacji i szacunku w triadzie terapii logopedycznej / 195
Agnieszka Żyta, Monika Włodarczyk-Dudka - Kynoterapia jako interdyscyplinarna metoda wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną /203
Elżbieta Lubińska-Kościółek - Dziecko z zespołem Aarskoga-Scotta / 211
Lucyna Maksymowicz - Umiejętności życiowe osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych jako warunek osiągania sukcesów i podnoszenia jakości życia / 219
Katarzyna Plutecka - Problemy funkcjonowania słyszącego dziecka rodziców głuchych / 229
Małgorzata Przybysz-Zaremba - Jakość życia osób z porażeniem mózgowym - analiza przypadku / 239
Bernadeta Szczupał - Trudności i ograniczenia w życiu społecznym osób ze zniekształceniami twarzy / 247
Barbara Winczura - Diagnozowanie deficytów poznawczych u dzieci z autyzmem w świetle teorii umysłu. Próby eksperymentalne / 257
Jolanta Zielińska - Wykorzystanie komputera w terapii zaburzeń mowy osób niepełnosprawnych / 269

Część 3. Wsparcie - redaktor naukowy Jacek J. Błeszyński
Grażyna Tkaczyk - Wykorzystanie pojęć społeczno-przyrodniczych w rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / 281
Tadeusz Majewski - Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób z głębszym stopniem niepełnosprawności / 295
Wanda Baranowska - Dziecko z ADHD i współwystępującymi zaburzeniami rozwoju. „Sprawny" wobec „niepełnosprawnego" systemu wspierania . / 307
Celina Czech - Działalność ośrodków doradztwa zawodowego i wspieranie osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie i udział w otwartym rynku pracy / 319
Marcin Wlazło - O znaczeniu i kontekstach wsparcia w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną / 329
Ewa Dyduch - Kierowanie sobą jako umiejętność życiowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / 339
Maria Flanczewska-Wolny, Anna Suchon - Rodzina zastępcza dziecka niepełnosprawnego - życie „z" i „obok" / 349
Maria Jolanta Stąpór - Podmiotowe przesłanki wspomagania osób niepełnosprawnych / 355
Bogumiła Witkowska - Cierpienie w chorobie psychicznej / 365
Karol Bidziński - Ocena wsparcia społecznego uzyskiwanego przez matki dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia / 375
Patrycja Jurkiewicz, Małgorzata Starzomska - Bariery utrudniające wstęp do „krainy wrażliwości". Refleksje nauczyciela-praktyka / 385
Marzenna Zaorska - Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy" - refleksje z realizacji pierwszego etapu / 395
Liliana Madelska - Rola rodziców w kształceniu wymowy drugiego pokolenia Polonii / 407
Sola Aletan, Piotr T. Nowakowski - Kwestia opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych w metropolii Lagos (Nigeria) / 417

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum