Bogusław Dygdała

Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2462-7
Publication year:
2009
Pages number:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Bogusław Dygdała

Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Kategoria produktu:

W historiografii dziejów kościoła od kilku dziesięcioleci ważnym nurtem są badania dotyczące struktur parafialnych i związanych z parafiami instytucji, prowadzone na podstawie akt wizytacyjnych. Publikacje te zostały zapoczątkowane przez naukowców związanych z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce działającym w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaowocowały one szeregiem prac, które stopniowo coraz dokładniej opisują funkcjonowanie kościoła w Polsce, jednak nie poprzez opis działalności poszczególnych biskupów, czy też analizy ustawodawstwa synodalnego, co było nurtem dominującym w starszych, choć ciągle potrzebnych badaniach, ale z perspektywy funkcjonowania struktur parafialnych. Podsumowaniem dotychczasowych badań autorów związanych z tym środowiskiem są, w odniesieniu do epoki nowożytnej, kolejne syntezy pióra S. Litaka. Wśród dotychczasowych badań związanych z tym nurtem brakuje szerszego odniesienia do dziejów diecezji chełmińskiej, którą zajął się jedynie S. Litak w ramach prac nad swoim atlasem kościoła łacińskiego w dobie I rozbioru. Opracowanie to, mimo swojej niewątpliwej wartości, budzi jednak pewien niedosyt, gdyż z racji na jego zakres chronologiczny analizuje sieć parafialną tylko ok. 1772 r., bez odniesienia się do zachodzących wcześniej procesów.
Niniejsza publikacja stanowi, w pewnym przynajmniej stopniu, próbę zapełnienia tej luki poprzez analizę funkcjonowanie struktur parafialnych w świetle zachowanych akt wizytacyjnych. Będą nas interesowały przemiany dokonujące się w tym względzie na obszarze diecezji chełmińskiej, w jej granicach pokrywających się w praktyce z województwem chełmińskim Prus Królewskich. Nie będziemy się natomiast zajmować 5 dekanatami diecezji pomezańskiej położonymi w dawnym województwie malborskim, które choć oddane w administrację biskupom chełmińskim, posiadały jednak swoją własną, odrębną specyfikę, tworząc odrębny oficjalat pomezański. Ramy chronologiczne niniejszej pracy są narzucone przez stan zachowania materiału źródłowego. Najstarsze kompletne zachowane akta wizytacyjne pochodzą z 1647 r., a ostatnie nowożytne wizytacje były przeprowadzane w latach 80. XVIII w., a jedynie sporadycznie zachowały się akta z kolejnej dekady. Warto przy tym pamiętać, że w 1821 r. diecezja chełmińska została w znaczący sposób poszerzona przez przyłączenie do niej archidiakonatu pomorskiego z diecezji włocławskiej. Wielokrotnie jednak tam, gdzie informacje zawarte w protokołach wizytacyjnych będą na to pozwalały, będziemy starali się odtworzyć stan interesujących nas kwestii także we wcześniejszych okresach, sięgając czasem aż do początków XVII w.

Wstęp /9

Rozdział I
Diecezja chełmińska i jej wizytacje w epoce potrydenckiej /17
1. Znaczenie wizytacji w potrydenckiej odnowie Kościoła katolickiego /17
2. Sytuacja polityczna i społeczna na obszarze diecezji chełmińskiej w XVI-XVIII w. /40
3. Wizytacje diecezji chełmińskiej epoki potrydenckiej /59
a. Najstarsze wizytacje z XVI w. /59
b. Wizytacje z 1. połowy XVII w. /61
c. Wizytacja Jana Ludwika Strzesza (1667-1672) /67
d. Wizytacje biskupa Teodora Potockiego z początku XVIII w. /79
e. Wizytacja biskupa Feliksa Ignacego Kretkowskiego (1724-1730) /82
f. Wizytacja biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (1742-1743) /83
g. Ostatnie wizytacje przedrozbiorowe biskupów Wojciecha Stanisława Leskiego (1749-1756) i Andrzeja Ignacego Baiera (ok. 1762-1767) /91
h. Wizytacje biskupa Karola Hohenzollerna (1785-1795) /94
i. Główne tendencje ruchu wizytacyjnego od schyłku XVI do końca XVIII w. /98

Rozdział II
Zmiany sieci dekanalnej i parafialnej /101
1. Dekanaty /101
2. Upadek sieci parafialnej do 2. połowy XVII w. /110
a. Parafie do połowy XVI w. /110
b. Sieć parafialna w przededniu wojen ze Szwecją (ok. 1625) /116
c. Sieć parafialna w 1647 r. /124
d. Upadek doby potopu - stan ok. 1670 r. /135
3. Odbudowa i stabilizacja struktur parafialnych u schyłku XVII i w XVIII w. /147
a. Odbudowa sieci kościołów u schyłku XVII w. /147
b. Zniszczenia wielkiej wojny północnej i stabilizacja do połowy XVIII w. /166
c. Stabilizacja w 2. połowie XVIII w. (do 1785) /176
4. Wpływ prawa patronatu na funkcjonowanie struktur parafialnych /182
5. Kościoły filialne i kaplice publiczne /203
a. Wiejskie kościoły filialne i kaplice publiczne /204
b. Kościoły filialne w miastach i prepozytury szpitalne /214
c. Kaplice zamkowe /221
d. Znaczenie świątyń nieparafialnych /228
6. Liczba wiernych /231

Rozdział III
Duchowieństwo /248
1. Duchowieństwo i jego działalność duszpasterska /248
a. Archiprezbiterzy /248
b. Plebani /253
2. Uposażenie plebanów w dobrach ziemskich /270
3. Dochody spoza gospodarstwa plebańskiego /279
a. Legaty pieniężne /279
b. Daniny w zbożu (meszne) /284
c. Czynsze /285
d. Iura stolae /286

Rozdział IV
Świątynie i ich wyposażenie /289
1. Materiał budowlany i stan kościołów /289
2. Wyposażenie kościołów /302
a. Ołtarze /302
b. Organy /306
c. Paramenty, szaty i księgi liturgiczne /316

Zakończenie /323
Aneksy /327
Wykaz skrótów /347
Bibliografia /349
1. Źródła archiwalne /349
2. Źródła drukowane /350
3. Opracowania /351
Spis tabel, map i wykresów w tekście /371
Pfarrgemeindestrukturen in der Diözese Chełmno (Kulm) im 17. bis 18. Jahrhundert (Zusammenfassung) /375
Indeks osób /379
Indeks miejscowości /387

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum