Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (red.)

Edukacyjny potencjał religii

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2866-3
Publication year:
2012
Pages number:
452
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (red.)

Edukacyjny potencjał religii

Kategoria produktu:

Fragment artykułu wprowadzającego ks. prof. Jerzego Bagrowicza:

 „Edukacja religijna stanowiła zawsze i stanowi dziś ważną dziedzinę wychowania oraz przedmiot badań, zwłaszcza w ramach pedagogiki ogólnej i teorii wychowania. Współcześnie edukacją religijną zajmują się następujące subdyscypliny naukowe: pedagogika chrześcijańska, pedagogika religii (religijna) i katechetyka. Są one ze sobą ściśle związane nie tylko podstawami źródłowymi, czy też historią rozwoju, ale i przedmiotem zainteresowania. Warto, choć ogólnie, wprowadzić w podstawy i szanse rozwoju tej subdyscypliny, którą tradycyjnie nazywało się w Polsce pedagogiką religijną, a od pewnego czasu pedagogiką religii. […]

Przedmiotem pedagogiki religii jako nauki jest całość procesów religijnego nauczania i wychowania, formacji religijnej pojętej całościowo, ukierunkowanej na życie według zasad chrześcijańskiej religii. Pedagogika religii jest więc teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną na praktykę życia chrześcijańskiego.

Pedagogika religii zaś jako kierunek w myśli pedagogicznej podkreśla znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka. Wypracowuje ona przeto podstawy i zasady edukacji religijnej człowieka, żyjącego w konkretnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych i kulturowych. Jej przedmiotem jest refleksja nad potencjałem religijnym poszczególnych religii i wyznań religijnych.

Szczególne miejsce w tej refleksji ma wskazanie na edukacyjny potencjał religii w rozwoju i wychowaniu człowieka. Pomaga ona najpierw odnaleźć sens życia, występuje bowiem jako czynnik w swoisty sposób wyjaśniający obraz świata i odpowiadający na podstawowe pytania egzystencjalne oraz na jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka – potrzebę sensu życia i potrzebę transcendencji. Religia wyjaśnia sens świata i życia poprzez odniesienie do porządku pozwalającego na interpretowanie życia, cierpienia, śmierci oraz innych zdarzeń egzystencjalnych w ramach systemu, wewnątrz którego okazują się one wartościami. Spojrzenie na świat z religijnego punktu widzenia może umożliwić przyjęcie ukrytego sensu wydarzeń, bolesnych doświadczeń czy też cierpienia.

Tak więc religia w sobie właściwy sposób porządkuje ustosunkowanie się człowieka do świata, rzeczy i ludzi, z nim samym włącznie. W kształtowaniu osobowości wychowanie religijne spełnia funkcję utrwalania uznanego przez jednostkę systemu wartości. Funkcja ta ujawnia się w dostarczaniu przez religię nierelatywnych podstaw dla wartości, zwłaszcza dla wartości moralnych. Ustala ona także hierarchię tych wartości. […]

Podstawowe obszary badawcze pedagogiki religii, które chcemy w naszych poszukiwaniach badawczych choć częściowo dotknąć, obejmują: 1. Problematykę relacji pedagogiki i pedagogiki religii, pedagogiki religii i teologii, relacji pedagogiki religii do innych subdyscyplin; 2. Religijny wymiar rozwoju człowieka; 3. Potencjał edukacyjny religii; 4. Filozoficzne i teologiczne podstawy edukacji religijnej; 5. Edukację religijną a humanizację życia społecznego”.

Jerzy Bagrowicz, Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce / 9

Część I
Pedagogika – wychowanie – religia
Dariusz Stępkowski, Skąd religia w pedagogice? Związki myślenia ogólnopedagogicznego z religią na podstawie teorii Johanna F. Herbarta, Friedricha D. E. Schleiermachera i Dietricha Bennera / 23
Marian Nowak, Edukacyjny potencjał pedagogiki religii – bogactwo doświadczenia ludzkiego do przekazania / 53
Jarosław Michalski, Religijność osoby a kształtowanie poczucia sensu życia / 79
Zdzisław Pawlak, Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny / 105
Iwona Jazukiewicz, Znaczenie cnót teologalnych w wychowaniu / 121
Jarosław Horowski, Rola wiary w wychowaniu moralnym w świetle koncepcji wychowawczych o. Jacka Woronieckiego i filozofii o. Józefa Marii Bocheńskiego / 133
Piotr Magier, Aksjologiczno-normatywne i argumentatywne aspekty pedagogiki chrześcijańskiej / 163

Część II
Religia i edukacja religijna w kontekście współczesności
Witold Starnawski, Pedagogia osoby jako bytu religijnego w obliczu kryzysu /. 187
Agnieszka Salamucha, Religijny fikcjonalizm jako wyzwanie dla pedagogiki religii / 209
Andrzej Łuczyński, Społeczne uwarunkowania rozwoju religijnego współczesnej młodzieży / 219
Barbara Kiereś, Rodzina a problem aktualizacji przyrodzonej religijności człowieka. Na kanwie M. A. Krąpca realistycznej filozofii człowieka / 241
Dorota Bis, Przestrzeń medialna i przemiany w procesie wychowania / 259
Kazimierz Skoczylas, Wartości moralne młodzieży ponadgimnazjalnej regionu konińskiego / 287
Aniela Różańska, Religijność młodzieży a pluralistyczne społeczeństwo czeskie na początku XXI wieku / 315

Część III
Religia w praktyce edukacyjnej
Bogdan Stańkowski, Rola religii w salezjańskim wychowaniu prewencyjnym / 339
Ewa Dybowska, Rola wiary w formacji osoby w pedagogice ignacjańskiej / 367
Monika Sztamborska, Wychowanie patriotyczne w ujęciu świętej Urszuli Ledóchowskiej /. 389
Barbara Surma, Funkcja inicjacyjna katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej w koncepcji Sofii Cavalletti / 407
Katarzyna Szeler, Realizacja idei wychowawczych św. Alojzego Orione na przykładzie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku / 433

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum