Informacje dotyczące składania zamówień

Szanowni Państwo, zamówienia w sklepie internetowym będzie można składać od nowego roku – przepraszamy za utrudnienia, ale obiecujemy wrócić do Was z dużą promocją, która, mamy nadzieję, to wynagrodzi!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą e-booków!

  • Home
  • Biologia
  • Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Piotr Hulisz

Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

ISBN:
978-83-231-2993-6
Publication year:
2013
Pages number:
138
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Piotr Hulisz

Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Kategoria produktu:

Celem badań była weryfikacja poglądów dotyczących genezy, właściwości i pozycji systematycznej marszy oraz określenie ich ekologicznej funkcji w siedliskach strefy brzegowej Bałtyku. Mimo stosunkowo licznych badań gleboznawczych prowadzonych w polskiej strefie nadbałtyckiej, gleby te pozostają wciąż bardzo słabo rozpoznane. […] W tym kontekście konieczne jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu właściwości tych gleb zależą od wpływu samych wód morskich, a w jakim od innych czynników środowiskowych?; Jakie są podobieństwa i różnice w genezie tego rodzaju gleb występujących w polskiej strefie nadmorskiej w porównaniu z marszami występującymi w innych rejonach Bałtyku oraz z madami rzecznymi?; Jaka jest ranga taksonomiczna cech zasiarczenia i zasolenia tych gleb? W celu rozwiązania przedstawionych powyżej problemów określono następujące zadania badawcze: analiza wpływu warunków środowiskowych na przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb nadmorskich wytworzonych z osadów morskich i rzeczno-morskich (marszy), występujących w Polsce; analiza porównawcza polskich marszy z marszami nadbałtyckimi w Niemczech i w Estonii; weryfikacja pozycji taksonomicznej badanych gleb oraz własna propozycja ich systematyki; ocena wartości ekologicznej i użytkowej badanych gleb.

Podziękowania  / 7
Wykaz i objaśnienia symboli  / 9
Wstęp i cel badań  / 11

1. Charakterystyka obszarów objętych badaniami  / 13
1.1. Zatoka Greifswaldzka  / 14
1.2. Zalew Szczeciński  / 17
1.3. Zatoka Gdańska  / 20
1.4. Cieśnina Väinameri  / 25
1.5. Zatoka Tallińska  / 26

2. Metody badań  / 28
2.1. Prace terenowe  / 28
2.2. Metody laboratoryjne  / 29
2.3. Prace kameralne  / 30

3. Właściwości wód morskich, rzecznych i glebowo-gruntowych na badanych stanowiskach  / 32
3.1. Wody morskie  / 32
3.2. Wody rzeczne  / 32
3.3. Wody glebowo-gruntowe  / 34

4. Wpływ czynników środowiskowych na morfologię i właściwości marszy  / 37
4.1. Morfologia gleb  / 37
4.2. Uziarnienie gleb  / 37
4.3. Właściwości glebowej materii organicznej  / 42
4.4. Węglany i odczyn gleb  / 46
4.5. Zasiarczenie gleb  / 48
4.6. Zasolenie gleb  / 58

5. Prawidłowości zróżnicowania właściwości gleb na poszczególnych stanowiskach badawczych  / 64

6. Rozpoznanie typologiczne badanych gleb z uwzględnieniem ich genezy, morfologii oraz kryteriów związanych z zasoleniem i zasiarczeniem  / 66
6.1. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju marszy  / 66
6.2. Zależności między warunkami środowiskowymi a właściwościami marszy w obrębie wybranych sekwencji glebowych  / 67
6.3. Ranga taksonomiczna cech morfologicznych, zasolenia i zasiarczenia marszy  / 69
6.4. Propozycja własna uzupełniająca opis badanych gleb w obowiązującej Systematyce gleb Polski  / 71

7. Wartość ekologiczna i użytkowa marszy nadbałtyckich  / 75

Podsumowanie i wnioski  / 79
Załącznik  / 82
Literatura  / 124
Spis rycin  / 131
Spis tabel  / 133
Genesis, properties and systematic position of the brackish marsh soils in the Baltic coastal zone (summary)  / 134

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum