Wojciech Kosiedowski (red.)

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3141-0
Publication year:
2013
Pages number:
600
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Niniejsza praca wyróżnia sie wysokim poziomem merytorycznym, w tym zwłaszcza tranie dobrana i zaadaptowaną metodyką badań oraz profesjonalnym ich przeprowadzeniem. przedstawione w niej wyniki badań empirycznych maja charakter nowatorski, a nawet pionierski i zasługują na rozpowszechnienie. Praca ta kreuje istotną wartość dodaną do istniejącego aktualnie stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz z Uniwersytetu Łódzkiego

Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników tego rozwoju, jak przedsiębiorczość i innowacyjność. Na Łotwie, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, poza nielicznymi wyjątkami, w zasadzie nie prowadzi się w tym zakresie badań empirycznych. Niniejsza praca, napisana pod kierunkiem znanego badacza EŚW Profesora Wojciecha Kosiedowskiego, w znaczny sposób te lukę wypełnia. Jej wielką zaletą jest powiązanie teorii z praktyką. Na szczególna uwagę zasługują przedstawione w omawianej książce wyniki unikatowych, międzynarodowych badań ankietowych, w toku których zebrano bardzo interesujące opinie i materiały, dostarczające nowej, oryginalnej i dobrze uzasadnionej wiedzy, mającej posłużyć do udoskonalenia polityki regionalnej.

Z recenzji  dr Olgi Lavrinenko z Uniwersytetu w Daugavpils (Łotwa)

Wstęp (Wojciech Kosiedowski) / 9

Część I . Elementy teorii przedsiębiorczości i innowacyjności
Maria Kola-Bezka, Elementy teorii przedsiębiorczości regionu/ 15
1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Tradycyjne ujęcie przedsiębiorczości / 16
2. Typologia przedsiębiorstw / 29
3. Teoretyczne koncepcje roli i miejsca przedsiębiorczości w rozwoju regionów / 42
4. Pojęcie i czynniki przedsiębiorczości regionu / 52
Podsumowanie / 61

Mariusz Czupich, Elementy teorii innowacyjności regionu / 63
1. Istota i definicje innowacji i innowacyjności / 64
2. Poziomy innowacyjności gospodarczej / 68
3. Uwarunkowania, mierniki i wskaźniki innowacyjności krajowej / 73
4. Innowacje w wybranych teoriach rozwoju regionalnego / 80
5. Środowisko innowacyjne i regionalne systemy innowacji / 83
6. Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność / 92
Podsumowanie / 99

Część II . Ekonomiczno-przestrzenna struktura Europy Środkowo-Wschodniej i jej zmiany w kontekście integracji europejskiej
Wojciech Kosiedowski, Makroekonomiczne i regionalne dysproporcje w rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej / 103
1. Między Europą Zachodnią a Wspólnotą Niepodległych Państw. Geopolityczne i geoekonomiczne położenie EŚW / 104
2. Zróżnicowania rozwoju na poziomie makroekonomicznym. Konwergencja gospodarek krajowych / 126 3. Zróżnicowania międzyregionalne. Konwergencja na poziomie
regionów NUTS 2 / 139
Podsumowanie / 168

Barbara Jurkowska, Wojciech Kosiedowski, Uwarunkowania wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności regionu wynikające z unijnej polityki spójności / 171
1. Geneza i ewolucja polityki spójności / 173
2. Finansowanie polityki spójności / 179
3. Polityka spójności a rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności/ 190
Podsumowanie / 197

Mariusz Czupich, Innowacyjność w procesie rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej / 199
1. Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w okresie transformacji systemowej / 200
2. Wpływ integracji państw EŚW z Unią Europejską na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Wspólnoty / 205
3. Czynniki i mierniki innowacyjności / 215
3.1. Działalność badawczo-rozwojowa / 215
3.2. Zasoby ludzkie w rozwoju nauki i technologii / 227
Podsumowanie / 234

Henryk Borko, Rola międzynarodowej wymiany handlowej w kreowaniu innowacyjności – na przykładzie gospodarek Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy / 237
1. Pojęcie innowacyjności a efekty innowacji / 239
2. Innowacje a wymiana handlowa / 243
3. Handel zagraniczny a innowacyjność gospodarek Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy / 246
3.1. Obszar analizy / 246
3.2. Sprzedaż nowych produktów na rynku / 248
3.3. Eksport towarów zaawansowanej techniki / 250
Podsumowanie / 259

Część III . Raport z badań empirycznych
Karolina Sadowska, Analiza przedsiębiorczości i innowacyjności regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metod ilościowych / 263
1. Badanie według metody wzorca rozwoju / 268
2. Badanie według metody sum standaryzowanych / 281
3. Porównanie i interpretacja wyników / 287
4. Porównanie wyników badania przedsiębiorczości i innowacyjności z rankingiem regionów wg PKB na 1 mieszkańca / 298
Podsumowanie / 306
Aneks statystyczny / 313

Analiza innowacyjności i przedsiębiorczości regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metody ankietowej
1. Wojciech Kosiedowski, Założenia metodyczne i zakres badań / 341
2. Maria Kola-Bezka, Wyniki badań w Polsce / 345
2.1. Wyniki badania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 346
2.2. Wyniki badania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego / 364
2.3. Wyniki badania samorządów terytorialnych województwa warmińsko-mazurskiego / 383
3. Maria Kola-Bezka, Wyniki badań na Białorusi / 401
3.1. Wyniki badania mieszkańców obwodu witebskiego / 402
3.2. Wyniki badania władz terenowych obwodu witebskiego / 415
4. Mariusz Czupich, Saulius Stanaitis, Wyniki badań na Litwie/ 433
4.1. Wyniki badania mieszkańców regionu wileńskiego / 433
4.2. Wyniki badania władz terenowych regionu wileńskiego / 452
5. Mariusz Czupich, Wyniki badań na Łotwie / 471
5.1. Wyniki badania mieszkańców regionu Łatgalia / 471
5.2. Wyniki badania władz terenowych regionu Łatgalia / 490
6. Maria Kola-Bezka, Podsumowanie badań ankietowych / 507
6.1. Poglądy i opinie mieszkańców / 507
6.2. Poglądy i opinie przedstawicieli samorządów terytorialnych i władz terenowych / 529

Zakończenie (Wojciech Kosiedowski) / 557
Spis tabel / 559
Spis rysunków / 571
Literatura / 577
Entrepreneurship and Innovativeness in the Development
of the Regions of Central and Eastern Europe (Summary) / 595
Informacje o autorach / 599

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum