Agnieszka Szpak

Międzynarodowe prawo humanitarne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3293-6
Publication year:
2014
Pages number:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Agnieszka Szpak

Międzynarodowe prawo humanitarne

Kategoria produktu:

„Dr Agnieszka Szpak podjęła udaną próbę kompleksowego ujęcia ważnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, jaką jest międzynarodowe prawo humanitarne. Autorka szczegółowo przedstawiła pojęcie, cel, rozwój historyczny i podstawowe zasady omawianej dziedziny. […] opisała ochronę poszczególnych grup ofiar konfliktów zbrojnych: rannych, chorych, rozbitków, jeńców wojennych, także traktowanie osób cywilnych. Publikacja zawiera szczegółowy opis metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. Przedstawia także problematykę udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz ochrony w ich trakcie dóbr kultury i środowiska naturalnego oraz kwestie związane z karaniem za dopuszczanie się zbrodni międzynarodowych”. 

Wstęp / 15

Rozdział I. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego / 17
1. Prawo do użycia siły (ius ad bellum) / 19
2. Kształtowanie się zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego / 22
3. Pierwsze próby kodyfikacji / 24
4. Konferencja pokojowa w Hadze w 1907 roku i okres międzywojenny / 27
5. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 roku i Protokoły dodatkowe do nich z 1977 roku / 29

Rozdział II. Międzynarodowe prawo humanitarne – pojęcie, cel i podstawowe zasady / 33
1. Pojęcie i cel międzynarodowego prawa humanitarnego / 35
2. Zakres zastosowania międzynarodowego prawa humanitarnego – pojęcie konfliktu zbrojnego / 37
3. P odstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego / 39
3.1. Zasada rozróżniania / 43
3.2. Zasada humanitarnego traktowania / 46
3.3. Zasada konieczności wojskowej / 48
3.4. Zasada proporcjonalności / 52

Rozdział III. Ochrona rannych, chorych i rozbitków w międzynarodowym konflikcie zbrojnym / 61
1. Poszanowanie i ochrona / 63
2. Wyszukiwanie i zbieranie rannych oraz postępowanie ze zwłokami / 66
3. Szpitale, inne formacje sanitarne i statki szpitalne / 70
4. Personel medyczny i duchowny / 74
5. Obowiązki mocarstw okupacyjnych / 80
6. Budynki i wyposażenie szpitali i innych formacji / 81
7. Transporty sanitarne / 82
8. Strefy i miejscowości sanitarne oraz miejscowości niebronione i strefy zdemilitaryzowane / 84
9. Znak rozpoznawczy i zasady jego użycia / 88

Rozdział IV. Status jeńca wojennego. Przykład zatrzymanych w Guantanamo Bay / 95
1. III Konwencja genewska z 1949 roku i I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 97
1.1. III Konwencja genewska / 97
1.2. I Protokół dodatkowy / 103
2. Status jeńca wojennego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii / 109
3. Przykład zatrzymanych w Guantanamo Bay /111
3.1. Stan faktyczny / 111
3.2. Zatrzymani w Guantanamo – jeńcy wojenni? / 114

Rozdział V. Traktowanie jeńców wojennych / 127
1. Ogólna ochrona jeńców wojennych / 129
2. Ewakuacja ze strefy walk i przeniesienia jeńców wojennych po ich przybyciu do obozu / 133
3. Przesłuchanie / 136
4. Pomieszczenia, wyżywienie i odzież jeńców wojennych / 138
5. Higiena i opieka lekarska / 140
6. Religia, zajęcia intelektualne i fizyczne / 143
7. Dyscyplina / 144
8. Praca jeńców wojennych  146
9. Zasoby pieniężne jeńców wojennych / 150
10. Stosunki jeńców wojennych ze światem zewnętrznym / 152
11. Stosunki jeńców wojennych z władzami / 156
11.1. Skargi jeńców wojennych na warunki ich życia w niewoli / 156
11.2. Przedstawiciele jeńców wojennych / 157
12. Sankcje karne i dyscyplinarne (postanowienia wspólne) / 160
13. Sankcje dyscyplinarne / 164
14. Postępowanie sądowe / 169
15. Zakończenie niewoli / 173
15.1. Bezpośrednia repatriacja i leczenie szpitalne w kraju neutralnym (w trakcie działań wojennych) / 174
15.2. Zwolnienie i repatriacja jeńców wojennych po zakończeniu działań wojennych / 178
16. Centralne i krajowe Biuro Informacji o jeńcach wojennych / 180
17. Zgony jeńców wojennych / 181

Rozdział VI. Status i traktowanie osób cywilnych / 187
1. Status osób cywilnych zgodnie z IV Konwencją genewską i I Protokołem dodatkowym / 189
2. Status osoby cywilnej w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii / 193
3. Traktowanie osób cywilnych / 196
3.1. Zasada ochrony osób cywilnych / 196
3.2. Czasowy zakres zastosowania IV Konwencji genewskiej / 198
3.3. Ogólna ochrona ludności przed niektórymi skutkami wojny / 199
3.4. Postanowienia IV Konwencji genewskiej wspólne dla terytoriów stron w konflikcie i terytoriów okupowanych / 203
3.5. Cudzoziemcy na terytorium jednej ze stron w konflikcie / 205
3.6. Terytoria okupowane – uregulowania IV Konwencji genewskiej oraz IV Konwencji haskiej / 209
3.6.1. Regulamin haski / 209
3.6.2. IV Konwencja genewska / 211
3.7. Zasady traktowania internowanych osób cywilnych / 221

Rozdział VII. Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych / 229
1. Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ograniczenia metod i środków walki / 231
1.1. Zakaz powodowania niepotrzebnego cierpienia i nadmiernego okrucieństwa / 231
1.2. Zasada rozróżniania / 232
2. Umowy i inne akty międzynarodowe odnoszące się do metod i środków walki / 233
3. Ograniczenia dotyczące środków walki / 236
3.1. Rodzaje broni i amunicji zakazane w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego / 236
3.2. Ograniczenia w używaniu broni dozwolonej / 242
3.3. Zakazy i ograniczenia dotyczące metod prowadzenia działań zbrojnych / 250
4. Prawne aspekty wojny morskiej – metody i środki walki / 259
5. Zbrodnie wojenne dotyczące zakazanych metod i środków walki – Statut MTK / 265

Rozdział VIII. Cele wojskowe i dobra cywilne / 269
1. Definicja celu wojskowego i obiektu cywilnego / 271
2. Cele wojskowe z natury / 272
3. Cele wojskowe ze względu na cel / 273
4. Cele wojskowe ze względu na użycie / 274
5. Cele wojskowe ze względu na rozmieszczenie / 274
6. Kontrowersyjne i szczególne przypadki / 274
6.1. Mosty / 274
6.2. Wycofujące się siły zbrojne / 275
6.3. Policja / 275
6.4. Systemy podwójnego użycia, np. zapewniający elektryczność dla wojska i ludności cywilnej / 275
6.5. Cywilne stacje telewizyjne i radiowe / 276
6.6. Siedziby rządowe / 276
6.7. Głowa państwa / 276
6.8. Fabryki produkujące broń, w których pracują osoby cywilne / 277
6.9. Ludzkie tarcze / 277

Rozdział IX. Konflikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym / 281
1. Wspólny art. 3 / 283
2. II Protokół dodatkowy z 1977 roku / 285
2.1. Materialny zakres zastosowania / 285
2.2. Osobowy zakres zastosowania i humanitarne traktowanie / 286
2.3. Traktowanie osób pozbawionych wolności / 287
2.4. Gwarancje sprawiedliwego procesu / 289
2.5. Ranni, chorzy i rozbitkowie oraz ochrona personelu medycznego i duchownego / 291
2.6. Ochrona medycznych formacji i środków transportu oraz znak rozpoznawczy / 292
2.7. Poszukiwania / 292
2.8. Ochrona ludności cywilnej i dóbr cywilnych / 292
3. Inne akty prawne mające zastosowanie do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / 294
4. Erozja podziału na międzynarodowe i niemiędzynarodowe konflikty zbrojne / 295
5. Studium MKCK na temat zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego / 297

Rozdział X. Udział dzieci w konfliktach zbrojnych / 301
1. Zakaz bezpośredniego udziału dzieci w konfliktach zbrojnych / 303
2. Status prawny tzw. dzieci-żołnierzy / 307
3. Ewakuacja dzieci / 310
4. Orzeczenie MTK w sprawie Lubangi / 312

Rozdział XI. Ochrona dóbr kultury w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego / 317
1. Zasada ogólna / 319
2. Podstawowe akty prawnomiędzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury / 319
3. Regulamin haski i IX Konwencja haska z 1907 roku / 320
4. Konwencja haska z 1954 roku / 321
4.1. Pojęcie dóbr kulturalnych / 321
4.2. Ochrona dóbr kulturalnych w rozumieniu Konwencji haskiej / 322
5. Międzynarodowy znak ochrony dóbr kulturalnych / 324
6. Ochrona specjalna dóbr kulturalnych / 324
7. Ochrona wzmocniona – II Protokół do Konwencji haskiej / 327
8. I Protokół do konwencji haskiej z 1954 roku / 330
9. I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 330
10. II Protokół dodatkowy z 1977 roku / 331
11. Odpowiedzialność karna za naruszenia ochrony dóbr kultury / 332

Rozdział XII. Ochrona środowiska naturalnego w czasie konfliktu zbrojnego / 335
1. Zasada ogólna / 337
2. ENMOD / 337
3. I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 340
4. Różnice między ENMOD a I Protokołem dodatkowym / 341
5. Inne ważne instrumenty prawno międzynarodowe / 342
6. Wewnętrzne konflikty zbrojne / 343
7. Kazus Iraku – niszczenie szybów naftowych w Kuwejcie (1990–1991) / 344

Rozdział XIII. Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego / 347
1. Wprowadzenie / 349
2. Poszczególne środki kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego /  350
2.1. Mocarstwa opiekuńcze / 350
2.2. Działalność substytutów (MKCK i innych bezstronnych organizacji humanitarnych) / 356
2.3. Międzynarodowa Komisja dla Ustalania Faktów (MKUF) / 358
2.4. Śledztwo /  360
2.5. Doradcy prawni w siłach zbrojnych / 361
2.6. Współpraca z ONZ / 362
2.7. Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego / 365

Rozdział XIV. Karanie zbrodni międzynarodowych / 371
1. Konwencje genewskie i Protokoły dodatkowe do nich / 373
2. Konwencje haskie / 376
3. Traktat wersalski i „farsa lipska” / 376
4. II wojna światowa oraz procesy norymberski i tokijski / 378
5. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc – MTKJ i MTKR / 381
6. Międzynarodowy Trybunał Karny / 385
7. Trybunały mieszane / 394
8. Karanie sprawców zbrodni wojennych popełnianych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / 397

Rozdział XV. Powiązanie pomiędzy prawem międzynarodowym praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 407
1. Różnice między prawami człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 409
2. Podobieństwa między prawami człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 409
3. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ – lata 60. i 70. XX wieku / 410
4. Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości / 411
5. Mechanizm derogacji z konwencji praw człowieka / 412

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum