• Home
  • Historia sztuki
  • Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014

Irena Kossowska (red.)

Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3409-1
Publication year:
2015
Pages number:
556
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

86,00 zł

miękka

Irena Kossowska (red.)

Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014

Kategoria produktu:

Monografii Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej patronuje Milan Kundera, autor opublikowanego w 1983 r. artykułu Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, tekstu, który ożywił dyskusję dotyczącą geopolitycznej i geokulturowej specyfiki tej części Starego Kontynentu. Prezentowany tom stanowi „polifoniczny” głos w tej debacie, dotyczącej istoty i roli modeli tożsamościowych wytwarzanych w sferze kultury w zmieniających się społeczno-politycznych konfiguracjach współczesnego świata. Okres transformacji polityczno-ekonomicznej w Europie po upadku muru berlińskiego cechowały z jednej strony dążenia integracyjne w ramach Wspólnoty Europejskiej, z drugiej zaś odnowa zainteresowania paradygmatem regionalnej, narodowej i lokalnej tożsamości. W środowiskach rozsianych po wschodnich terytoriach Starego Kontynentu można było zaobserwować nawrót do tradycji porzuconych/utraconych w czasach dziewiętnastowiecznego imperializmu, w okresie zimnej wojny i w dobie globalizacji.  Poszukiwanie tożsamości kulturowej stanowi próbę diagnozy procesów reinterpretacji starych oraz kreowania nowych narodowych i lokalnych narracji, zarówno w odniesieniu do okresu międzywojennego, jak i do czasów żelaznej kurtyny oraz dwudziestu pięciu lat, które upłynęły od czasu zniesienia zimnowojennego podziału Europy. Nie mniej istotne dla dyskursu książki są indywidualne doświadczenia twórców, postrzegane w kontekście coraz silniej sygnalizowanego oporu wobec globalnej homogenizacji i neokolonializmu w sferze kultury. Zjawiska glokalizacji, łagodzące skutki dominacji zachodnich wzorców kulturowych, stają się tu ważnym punktem odniesienia, umożliwiającym dowartościowanie lokalnej odrębności i kulturowej tradycji. Nie aspirując do rozwiązania dylematów związanych ze zdefiniowaniem granic Europy Środkowo-Wschodniej, składające się na tom artykuły mają skłonić odbiorcę do zastanowienia się nad skomplikowaną mapą artystycznych zjawisk powstałych w Europie Środka, w regionie naznaczonym traumą dwóch wojen światowych, politycznym zniewoleniem poszczególnych nacji, konfliktami etniczno-religijnymi, długotrwałą destabilizacją i migracjami ludności. Kluczowe zagadnienie, wyłaniające się z dyskursu książki, to pytanie o specyfikę tego makroregionu, o jego kulturowe i artystyczne (nie tylko geopolityczne) wyróżniki.

Irena Kossowska
Wprowadzenie. Na wschód od Zachodu, na zachód od Wschodu / 9

Irena Kossowska
Introduction: East of the West, West of the East / 27

EUROPA ŚRODOWO-WSCHODNIA: POLITYCZNY PROJEKT CZY GEOKULTUROWY REGION?

Tomasz Gryglewicz
Nieistnienie – cecha konstytutywna Europy Środkowej – w polskiej sztuce (1919-2012) / 47

Andrzej Szczerski
Inna perspektywa. Europa Środkowo-Wschodnia jako artystyczne centrum / 61

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A SAMOIDENTYFIKACJA SPOŁECZNA

Agnieszka Chmielewska
Tożsamość narodowa i sztuka: koncepcje „kulturalistyczne” a realia II Rzeczypospolitej / 81

Magdalena Radomska
Kapitalizm i inwestycje popędu w postkomunistycznej Europie. Wolność iluzoryczna i nieiluzoryczna, wolność od komunizmu i wolność od kapitalizmu / 99

ZMIENNE PERSPEKTYWY HISTORIOGRAFII: SAMOŚWIADOMOŚĆ NARODOWA A WIELOKULTUROWOŚĆ

Laima Laučkaitė
Crossing “Alien” National Boundaries: on the Research of the Identity of Vilnius Art / 119

Irena Kossowska
„Estonia jest krajem maleńkim”: sztuka estońska w II i III Rzeczypospolitej / 133

NOSTALGIA ZA PRZESZŁOŚCIĄ A TOŻSAMOŚĆ LOKALNA I RODZIME WIĘZY

Giedrė Jankevičiūtė
Oratorium Vilnense. Role of the Image in the Construction of Place Identity / 163

Maciej Gugała
Balthus – Polak? Identyfikacja narodowa „ponadnarodowego” artysty / 181

 PAMIĘĆ W SZTUCE PO PRZEŁOMACH HISTORYCZNYCH

Magdalena Howorus-Czajka
Pomiędzy indywidualnym doświadczeniem traumy a pamięcią zbiorową – reinterpretacje przeszłości w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina / 193

Natasza Korczarowska
Nowa historia/stare paradygmaty. Historia a tożsamość narodowa w polskim filmie fabularnym 1989-2009 / 205

IDIOMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, ARTYSTYCZNEJ I SEKSUALNEJ: MARIAŻE I WYKLUCZENIA

Lidia Głuchowska
Between Isms, Internationalism and Patriotism: The Case of Stanisław Kubicki / 233

Hubert Bilewicz, Jacek Friedrich
Między nacjonalizmem a modernizmem: wobec tradycji ludowych i wernakularnych w dziejach polskiego designu w latach 1919-2009 / 257

Maria Niemyjska
Przestrzenne przewartościowania w sztuce polskiej lat 60. XX wieku na przykładzie I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu / 291

Agata Jakubowska
Ciało podzielone. Ewy Partum Hommage à Solidarność (Łodź 1982, Berlin Zachodni 1983) / 307

AUTOREFLEKSJA NARODOWA I LOKALNA SPECYFIKA W ARCHITEKTURZE

Elżbieta Błotnicka-Mazur
„Dwór” w mieście. Realizacja tęsknoty za „swojskością” w architekturze międzywojennego Lublina / 323

Helena Postawka-Lech
Strategie artystyczne na granicach II RP – działalność Korpusu Ochrony Pogranicza i Związku Obrony Kresów Zachodnich / 339

Julia Sowińska-Heim
Architektura Łodzi – próby reinterpretacji i tworzenia nowego wizerunku miasta po 1989 roku / 355

POLITYCZNE DETERMINANTY: WOKÓŁ SOCREALIZMU

Aleksandra Sumorok
Narodowa forma? Socrealistyczne rekonfiguracje w architekturze Polski i Węgier. Kilka spostrzeżeń / 375

Inese Zelmane
Changes of Visual Narratives in the Magazine “Zvaigzne” during the 1950s and 1960s / 393

SAMOIDENTYFIKACJA NARODOWA I REGIONALNA: POLITYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA SZTUKI

Anna Maria Zadora
Przejawy środowiskowych uwarunkowań w malarstwie artystów środowiska śląskiego / 409

Anna Pravdová
From Anti-Nazi Resistance to Official Propaganda of the Communist Regime.  The Case of Antonín Pelc (1896-1967) / 433

Milan Pech
Czechoslovakia as a Bridge between the West and the East: Looking for a New Cultural Identity 1945–1948 / 445

PARADYGMATY ŻYDOWSKIEJ TOŻSAMOŚCI

Lidia Wociór
Żydowska tożsamość narodowa zawarta w treściach symbolicznych aron ha-kodesz w synagodze głównej we Włodawie / 463

Inese Kundziņa
Accounts of Travelling Jewish Painters Written in the 1930s and 1940s in the Context of Latvian Folk Art / 475

Małgorzata Stolarska-Fronia
W kierunku hiperbaroku. Poszukiwanie tożsamości religijnej ekspresjonistów żydowskich na przykładzie sztuki Ludwiga Meidnera / 491

RODZIMOŚĆ I SWOJSKOŚĆ, A INNOŚĆ I OBCOŚĆ

Erwin Kessler
Erratic Dogma: Romanian Art after 1965 / 517

Marta Smolińska
Jadąc do Babadag. Konstrukcje tożsamości współczesnej Rumunii w anachronicznych fotografiach i filmach Nicu Ilfoveanu / 535

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Irena Kossowska

    Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki; profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu; kierownik Zakładu Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury WNH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na europejskiej i północnoamerykańskiej sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz na teorii i krytyce artystycznej XIX-XX wieku, w szczególności na relacjach między sztuką i polityką w okresie międzywojennym. Członek szeregu międzynarodowych organizacji. Jest autorką i współautorką monografiitakich m.in.  jak: The Symbolist Roots of Modern Art (Londyn 2015), Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. Masters of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914 (Kraków 2014), Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta, (Warszawa 2012),1911 r. W stulecie Bazaru Polskiego. Henryk Grohman i grafika Młodej Polski (Kraków 2011), Symbolizm i Młoda Polska  (Warszawa 2010), Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s (Warszawa 2010) (...)Napisała około 200 artykułów naukowych, które ukazały się w takich czasopismach specjalistycznych jak CENTROPA, Umĕní, The Print Quarterly, Biuletyn Historii Sztuki, Rocznik Historii Sztuki, Roczniki Humanistyczne, Ikonotheka, Konteksty. Polska sztuka ludowa, Bulletin du Musée National de Varsovie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum