Bronisława Woźniczka-Paruzel

Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3500-5
Publication year:
2016
Pages number:
280
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu

Kategoria produktu:

Książka poświęcona jest multimediom i roli, jaką odgrywają lub mogą odgrywać w komunikacji, w specyficznych praktykach czytelniczych oraz życiu kulturalnym osób z uszkodzonym słuchem, a zwłaszcza w środowisku ludzi głuchych, dla których językiem macierzystym jest język migowy. Rozważania usytuowane zostały w kontekście historycznym, z odwołaniem do czasów poprzedzających rewolucję cyfrową. Pozwoliło to na ukazanie przemian, jakie nastąpiły w postrzeganiu społeczności Głuchych, tworzących własną kulturę, zogniskowaną wokół języka migowego, a także umożliwiło przedstawienie ich samych, jako społeczności, która nie tylko korzysta z możliwości, jakie dają nowe technologie, ale również uczestniczy w ich powstawaniu. Książka obejmuje siedem rozdziałów. Otwiera ją Wprowadzenie, w którym wyjaśnione zostały motywy i cele podjęcia badań, z ogólną charakterystyką przyjętej metodologii. Rozdział pierwszy poświęcony jest szczegółowym założeniom metodologicznym pracy, w której dominuje ujęcie funkcjonalne. Tu również znajduje się przegląd literatury i bazy źródłowej. Rozdział drugi zawiera charakterystykę osób z uszkodzonym słuchem, przestawia język migowy – główny środek komunikacji niesłyszących, a także wskazuje bariery, na jakie trafiają w dostępie do standardowego czytelnictwa. W rozdziale trzecim omówione zostały media dla osób z dysfunkcją słuchu w czasach sprzed Internetu i ich współczesne kontynuacje. Czwarty rozdział prezentuje rewolucję multimedialną, jaka nastąpiła wskutek notacji SignWriting –pisma migowego, docierającego również do Polski. W rozdziale piątym omówiono multimedia, które zaistniały w Polsce dzięki komputerom i sieci, w tym – słowniki i programy adresowane do dzieci i młodzieży z niedosłuchem. Nowym możliwościom dostępu do informacji – poprzez witryny tworzone przez lub dla osób z uszkodzonym słuchem oraz oferowane w nich multimedia – poświęcony został rozdział szósty. W rozdziale siódmym zaprezentowano dostępne w sieci formy multimedialne, odgrywające istotną rolę w życiu kulturalnym i rozrywce „mieszkańców świata ciszy”. Całość zamyka Zakończenie, podsumowujące ogół rozważań. 

Streszczenie, słowa kluczowe / 11
Summary, key words / 13

Wprowadzenie / 15

Rozdział 1. W kręgu założeń metodologicznych / 23
1.1. Przegląd i definiowanie pojęć / 23
1.2. Przyjęta metodologia / 35
1.3. O mówienie literatury przedmiotu i bazy źródłowej / 39

Rozdział 2. Ludzie z uszkodzonym słuchem i ich funkcjonowanie – wybrane aspekty / 45
2.1. Osoby głuche i niedosłyszące – klasyfikacje, skala zjawiska / 45
2.2. Komunikacja osób niesłyszących – fenomen języka migowego i jego odmian w kontekście edukacji oraz kultury Głuchych / 51
2.3. Bariery w dostępie do czytania i standardowej informacji jako konsekwencja uszkodzenia słuchu oraz ich skutki społeczne / 67

Rozdział 3. Media dla osób z dysfunkcją słuchu w czasach sprzed Internetu i ich obecne kontynuacje / 79
3.1. Słowniki języka migowego i książki kodeksowe jako środki kształtowania standardowego czytelnictwa / 80
3.2. Tłumaczenia migowe w programach TV / 93
3.3. Teletekst i deskrypcja w telewizji i filmie – dostęp do „świata dźwięków”? / 99
3.4. Bajki i filmy dla dzieci i młodzieży w języku migowym – nowe możliwości / 104 

Rozdział 4. SignWriting – multimedialną drogą niesłyszących do świata kultury piśmienniczej / 111
4.1. Valerie Sutton i jej SignWriting – geneza oraz zasady notacji języka migowego / 113
4.2. Rozwój i przemiany zapisu SignWriting pod wpływem technologii informacyjnych / 119
4.3. Kształtowanie kultury piśmienniczej i literackiej osób głuchych poprzez portal Valerie Sutton / 120
4.4. SignWriting w Polsce – inicjatorzy i zasięg / 126

Rozdział 5. Czasy Internetu – cicha rewolucja multimedialna w Polsce / 137
5.1. Multimedialne słowniki, kursy i lekcje języka migowego / 137
5.2. Multimedialne propozycje dla młodych użytkowników z niedosłuchem 150

Rozdział 6. Głusi i niedosłyszący w sieci – nowe możliwości dostępu do informacji / 165
6.1. Bariery w dostępie do informacji elektronicznej – problemy metodologiczne opisu i oceny stron WWW dla osób z dysfunkcją słuchu / 165
6.2. Wybrane portale dla osób z uszkodzonym słuchem – przegląd i analiza funkcjonalna / 170
6.3. Telewizja internetowa dla niesłyszących – trudne początki, przemiany i rodzaje / 188
6.4. Nowatorskie programy komputerowe – przełamywanie barier komunikacyjnych między „mieszkańcami świata ciszy” a słyszącymi? / 193

Rozdział 7
Multimedia w życiu kulturalnym i rozrywce „mieszkańców świata ciszy” / 203
7.1. Promowanie kultury Głuchych w Internecie poprzez witryny fundacji i stowarzyszeń / 203
7.2. Wejście w świat kultury „wysokiej” i doznań poetyckich / 213
7.3. Dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem w multimedialnym świecie lektur / 216
7.4. Muzykę można zobaczyć i czuć! – odbiór i radość tworzenia / 222
7.5. Multimedialne formy rozrywki – „skok” niesłyszących do kultury popularnej / 229

Zakończenie / 233
Bibliografia / 243
Wykaz skrótów / 269
Wykaz ilustracji / 271
Indeks nazwisk / 277

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Bronisława Woźniczka-Paruzel

    Od początku swej pracy naukowo-dydaktycznej związana jest z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu, gdzie obecnie kieruje Zakładem  Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii.  Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji z zakresu  bibliologii. Kilkadziesiąt z nich dotyczy obsługi czytelniczo-informacyjnej ludzi z różnymi rodzajami niepełno- sprawności, w tym – osób z uszkodzonym słuchem. W swoich publikacjach wykorzystuje m.in. doświadczenia, które zdobyła na studiach filologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ich ukończeniu pracowała wśród  niesłyszących uczniów, poznając zarazem podstawy języka migowego. Fascynacja tym niezwykłym językiem oraz kulturą społeczności Głuchych przyczyniła się do  tego, że w ostatnich latach skoncentrowała uwagę badawczą na funkcjach multimediów w życiu osób z dysfunkcją słuchu, czemu poświęciła swą najnowszą książkę.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum