• Home
  • Filologia słowiańska
  • Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym

Piotr Zemszał

Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3642-2
Publication year:
2016
Pages number:
546
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Piotr Zemszał

Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym

Kategoria produktu:

Sfera nominacji dotyczących przywódcy była niewątpliwie jednym z najważniejszych obszarów sowieckiego dyskursu ideologicznego okresu stalinizmu. Brak jednak w dotychczasowej literaturze przedmiotu systematycznej analizy funkcjonowania tych jednostek. Głównym celem podjętych badań był ich opis z perspektywy pragmatyki językowej oraz próba rekonstrukcji zasobu nominacji dotyczących wodza wraz z tendencjami rządzącymi ich występowaniem w określonych typach kontekstów. Materiał empiryczny pochodzi z gazety „Prawda”, która była jednym z tytułów mających niewątpliwy wpływ na kształtowanie się całości dyskursu.

Przedstawiony w przedłożonej pracy opis składa się z prezentacji zasobu nominacji Stalina, ich analizy pragmatycznej uwzględniającej historyczne okoliczności poszczególnych użyć oraz próby rekonstrukcji wzajemnych relacji między nimi. O ile próba ta jest udana, istnieją przesłanki do tego, aby mówić nie tylko o określonym zasobie leksykalnym, ale o dość elastycznym systemie nominacji dotyczących wodza ZSRR.

Przedmowa / 11

Część I
Teoretyczne podstawy analizy
I. Założenia ogólne / 17
II. Literatura i źródła / 27
1. O pracowania językoznawcze i nauka o komunikacji / 28
2. O pracowania niejęzykoznawcze / 33
3. Źródła analizowanego materiału / 35
4. Chronologiczne ramy analizy / 38
III. Problem pojęcia nowomowy. Nowomowa jako dyskurs w kodzie ograniczonym / 43
1. Status terminu i pojęcia / 43
2. Nowomowa jako dyskurs / 46
3. Dyskurs ideologiczny a kod ograniczony / 48
4. Cechy dyskursu ideologicznego a nominacje dotyczące Stalina / 51
5. Dyskurs czy dyskursy totalitarne? Uniwersalne cechy komunikacji ideologicznej / 64
IV. Pragmatyczne ujęcie problemu / 69
1. Nadawca / 72
2. Odbiorca / 77
3. Cele komunikacji. Nominacje Stalina a funkcje wypowiedzi w totalitarnym dyskursie stalinizmu / 80
4. Kontekst w komunikacji ideologicznej, opozycyjna struktura dyskursu / 85
V. Wartościowanie uniwersalne i ideologiczne – pojęcie i rola ideologemu / 89
1. Wartościowanie w dyskursie totalitarnym / 89
2. Wartościowanie uniwersalne i ideologiczne / 90
3. Nominacje wśród językowych środków wartościowania / 92
4. Pojęcie i rola ideologemu / 94
5. Niejawność ocen / 100
VI. Nominacje poza asercją – konteksty składniowe nominacji. Kłamstwo i manipulacja – językowe i pozajęzykowe problemy w analizie / 101
1. Nominacje poza asercją / 101
2. Kłamstwo a manipulacja / 102
3. Konteksty składniowe nominacji Stalina / 105
VII. Nominacje peryfrastyczne i nieperyfrastyczne, nominacje frazowe i ciągi nominacji / 109
VIII. Pojęcia semantyczne przydatne w analizie / 115
1. Metafora / 116
2. Konotacja leksykalna / 119
3. Pole wyrazowe / 122

Część II
Analiza nominacji dotyczących Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym
I. Nieperyfrastyczne nominacje dotyczące Stalina. Etykieta mówienia o wodzu / 127
1. Сталн / 128
2. Товарищ Сталин / 147
3. (товарищ) Иосиф Виссарионович (Сталин) / 162
4. Typologia użyć nominacji nieperyfrastycznych / 172
II. Tytulatura Stalina / 175
III. Stalin jako przywódca. Nominacje oznaczające lidera / 199
IV. Nominacje Stalina wyspecjalizowane w wyrażaniu kategorii bliskości. Друг, сын i брат / 305
1. (Лучший) друг (кого?) / 305
2. Сын / 321
3. Брат / 322
V. Stalin jako tworca. Nominacje z komponentami znaczeniowymi „tworzenie”, „budowanie” / 323
VI. Stalin – inicjator, inspirator i organizator. Nominacje niewyrażające wyłącznego tworczego wkładu wodza / 369
1. Вдохновитель / 369
2. Организатор / 371
3. Вдохновитель и организатор / 374
4. Инициатор / 381
5. Основоположник / 384
VII. Nominacje dotyczące stalina w polu wyrazowym „teoria i nauka” . 387
1. Корифей (передовой, марксистско-ленинской) науки (социализма, коммунизма) / 389
2. Ученый / 395
3. Теоретик (чего?) / 400
4. Мыслитель / 404
5. Марксист / 405
6. Крупнейший представитель творческого марксизма / 406
7. Диалектик / 407
8. Знаток национального вопроса / 407
9. Мастер (марксистской диалектики) / 408
VIII. Stalin – zwycięzca i wyzwoliciel. Nominacje związane ze zwycięstwem w ii wojnie światowej i jego konsekwencjami / 411
1. Победитель / 413
2. Освободитель (X народа, народов) / 414
3. Спаситель / 420
4. Избавитель / 425
5. Защитник / 426
6. Cобиратель украинских земел / 431
IX. Nominacje wyspecjalizowane w wyrażaniu kategorii wielkości – гений i гигант / 433
1. Гений / 433
2. Гигант / 440
X. Pozostałe nominacje dotyczące wodza, charakterystyczne dla kampanii pokojowej / 441
1. Борец за мир / 442
2. Поборник мира / 448
3. Приверженец мира / 449
4. Деятель мира / 450
5. Опора мирa / 450
6. Мир / 451
XI. Pozostałe abstrakcyjne nominacje dotyczące stalina / 453
1. Nominacje abstrakcyjne w użyciach z szeroką możliwością wzajemnej substytucji / 455
2. Nominacje abstrakcyjne o relewantnej semantyce / 456
3. Nominacje abstrakcyjne w ciągach nominacji / 458
4. Archetypowa nominacja солнце / 459
XII. Nominacja человек i nominacje frazowe oparte na pojęciu „człowiek” / 463
Человек / 463
XII. Nominacja человек i nominacje frazowe oparte na pojęciu „człowiek” / 463
1. Человек / 463
2. Nominacje frazowe fundowane na poprzednikach человек i тот / 468
XIII. Stalin a lenin. Nominacje dotyczące stalina z argumentem wartościującym ленин / 473
XIV. Nominacje кандидат i депутат / 485
1. Кандидат / 485
2. Депутат / 487
XV. Stalin widziany „z zewnątrz”. Nominacje dotyczące Stalina w wypowiedziach wysokich przedstawicieli państw spoza „bloku” / 489
1. Соотечественник / 489
2. Личность / 490
3. Государственный деятель / 491
XVI. Pozostałe nominacje dotyczące Stalina / 493
1. Революционер / 493
2. Cолдат / 495
3. Патриот / 495
4. Гуманист / 496
5. Великий москвич / 496
XVII. A diektywne komponenty formuł nominacyjnych / 499
1. D eiktyczne markery bliskości / 499
2. A diektywne markery bliskości / 500
3. Przymiotniki przekazujące ocenę wodza / 503
4. O kreślenia przynależności / 512
5. A diektywy wyspecjalizowane w wyrożnianiu wodza na tle
grupy (первый, передовой) / 513

Zakończenie / 515
Tab. 1. Najważniejsze nominacje stalina w sowieckim dyskursie totalitarnym w latach 1945–1953 / 519
Bibliografia / 523
Резюме / 543
Summary / 546

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum