• Home
  • Językoznawstwo
  • Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu "Ksiąg o gospodarstwie" (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki

Joanna Kamper-Warejko

Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu "Ksiąg o gospodarstwie" (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3772-6
Publication year:
2016
Pages number:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Joanna Kamper-Warejko

Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu "Ksiąg o gospodarstwie" (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki

Kategoria produktu:

Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie na tle epoki wyekscerpowanych z całego dzieła pojedynczych i złożonych nazw roślin6 (576), wykorzystanych w pierwszym polskim poradniku gospodarczym, próba ich identyfikacji oraz charakterystyka językowa – szczególnie interpretacja genetyczna i strukturalna. Przeprowadzone badania dobitnie ukazały, jak ważny w językowej charakterystyce tej warstwy słownictwa jest trudny proces identyfikacji desygnatu. Kilka wyekscerpowanych nazw jest tego dobrym przykładem. Dopiero bowiem odniesienie nazwy pozwala na formalną analizę, opis genezy i etymologii. Ujawniło się to dobrze w przypadku łączonych z roślinami nazw nieznanych dawnej i obecnej polszczyźnie, którym w zabytku nie poświęcono też wiele uwagi i oddzielnych opisów (np. fangrety, káwicya). Specyficzny charakter analizowanego tekstu determinuje nie tylko jego treść, ale i pewne zjawiska obecne w warstwie językowej, również w interesującej nas grupie nazw. Ujawnione w trakcie badania materiału cechy swoiste mogą stać się przyczynkiem do ustalenia pierwowzoru polskiego tłumaczenia poradnika, a także jego autorstwa.

Wstęp / 7
1. Zakres, cel i metodologia pracy / 7
2. Układ pracy / 15
3. Stan badań / 18

I. Historyczno-filologiczna charakterystyka dzieła Piotra Krescencjusza / 25
1. Zarys historii i rozwoju piśmiennictwa nauk przyrodniczych / 27
2. Filologiczny opis zabytku / 38
3. Podsumowanie / 55

II. Wykaz nazw roślin obecnych w poradniku, ich odniesienie i losy w polszczyźnie / 71
1. Nazwy i ich referencje / 73
1.1. Nazwy o szerszym zakresie znaczeniowym / 152
1.2. Losy nazw w polszczyźnie / 156
1.3. Synonimia nazw / 159
1.4. Polisemia nazw / 165

III. Nazwy rodzime / 169
1. Pochodzenie nazw, ich motywacja i historia / 174
1.1. Nazwy indoeuropejskie / 174
1.2. Nazwy bałto-słowiańskie / 178
1.3. Nazwy prasłowiańskie / 180
1.4. Nazwy powstałe na gruncie polszczyzny / 206
2. Nazwy o niejasnej proweniencji / 249
3. Osobliwości fonetyczne i fleksyjne / 250
4. Budowa słowotwórcza nazw / 253
IV. Nazwy zapożyczone / 267
1. Pochodzenie nazw i ich historia / 272
1.1. Proweniencja łacińska / 272
1.2. Proweniencja niemiecka / 301
1.3. Proweniencja czeska / 310
1.4. Proweniencja włoska / 313
2. Sposoby przejmowania obcych nazw i ich adaptacja / 318

Podsumowanie / 343
Wykaz skrótów / 349
Literatura / 353
Indeks nazw roślin obecnych w poradniku / 363
Summary. Botanical vocabulary in the Polish translation of Books about household (1571) by Peter Crescentius as against the background of the epoch / 375

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum