• Home
  • Pedagogika
  • Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Józef Binnebesel

Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3954-6
Publication year:
2017
Pages number:
530
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Józef Binnebesel

Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Kategoria produktu:

Punktem wyjścia prezentowanych w książce badań nad percepcją lęku przed śmiercią wśród 791 osób zarówno z tak zwanych zawodów pomocowych, jak i kierunków studiów przygotowujących do tych zawodów, realizowanych w Czechach, Polsce, Ukrainie i we Włoszech, były trzy kwestie. Pierwsza z nich to autorskie rozumienie samej tanatopedagogiki jako „nauki o wychowaniu ze świadomością śmiertelności, wpisaną w naturę bytu ludzkiego, opartą na fundamentalnej zasadzie poszanowania godności i wolności każdej istoty ludzkiej oraz nienaruszalności i apriorycznej wartości życia ludzkiego” (Binnebesel, 2013, s. 251). Druga kwestia to także autorskie ujęcie kwestii lęku tanatycznego, które zostało zaprezentowane w kontekście doświadczania Penthosu. Sama prezentowana tematyka lęku jest między innymi związana z rozważaniami Tillicha, Frankla, Kierkegaarda oraz Kępińskiego. Przytoczone w pracy argumenty zawsze mogą spotkać się z kontrargumentami, które z kolei napotkają kolejne. Naprzeciw rozważaniom Frankla można postawić analizy Sartre’a, na argumenty Tillicha można przytoczyć kontrargumenty Nietzschego, Wojtyle-Janowi Pawłowi II można przeciwstawić Marksa, w kontrze Chudemu można zaprezentować poglądy Spinozy, a Saint-Exupéry’emu Camusa. W wielu miejscach istota argumentów wynika właśnie bardziej z istoty spotkania i swoistej wiary, z konkretnych historii i przekazów, ze słów mówiących o lęku, bólu, o samotności i niepewności. Wydaje się, że istota owego przekazu to próba spotkania z tymi ludźmi w pryzmacie zrozumienia i pomocy. Kwestia trzecia to rozumienie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej (TRTZ) ujmującej swoje działania we wzajemnych relacjach pomiędzy trzema środowiskami wychowawczymi (pierwotnym, wtórnym i zintegrowanym) oraz generowanymi przez nie specyficznymi celami wychowawczymi (Binnebesel, 2002b, s. 366–367).

Przyjmując powyższe podstawy szeroko prezentowane w tekście opracowania, podjęto badania na autorskim kwestionariuszu diagnostyczno-terapeutycznym CCJ. Geneza samego narzędzia badawczego jest związana z praktyką terapeutyczną autora w pracy z dziećmi terminalnie chorymi i ich rodzinami oraz dziećmi doświadczającymi żałoby. Wyniki badań zostały ujęte w trzech kategoriach pojęciowych związanych z dynamiką narzędzia badawczego. Tak więc zaprezentowano wskazania doświadczanych przez respondentów lęków, następnie zaprezentowano wskazywane przez badanych przyczyny i możliwości oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Analiza statystyczna oparta na analizie procentowej, teście χ2 oraz analizie jakościowej zebranego materiału ukazała z jednej strony uniwersalność poszczególnych wskazań związanych z doświadczaniem lęku tanatycznego, jego przyczynami i sposobami radzenia sobie. Z drugiej zaś strony zostały ukazane różnice wynikające zarówno z przynależności państwowej (kulturowe), wyznania, religijności, jak i płci czy wieku. Wyniki badań potwierdziły przyjętą w założeniach teorię o swoistym rozumieniu lęku tanatycznego jako elementu związanego z percepcją rzeczywistości, kultury i wychowania.

Wstęp / 9

1. Podstawy tanatopedagogiki / 11
1.1. Definicja i podstawy rozumienia tanatopedagogiki / 12

2. Tanatopedagogiczna Relacyjna Terapia Zastępczajako integralny element tanatopedagogiki / 29
2.1. Wprowadzenie w temat wielowymiarowości i złożoności terapii / 29
2.2. Podstawy i rozumienie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej / 39

3. Tanatopedagogiczne rozumienie lęku przed śmiercią / 55
3.1. Wprowadzenie w temat pojęcia lęku / 56
3.2. Od Penthosa do Thanatosa – lęk jako kategoria tanatopedagogiczna / 60

4. Prezentacja i analiza wyników badań / 77
4.1. Założenia metodologiczne i przebieg badań / 78
4.1.1. Specyfika badań nad problemem percepcji śmierci / 79
4.1.2. Cele i problemy badawcze / 80
4.1.3. Charakterystyka zmiennych i wskaźników / 82
4.1.4. Metoda i narzędzie badawcze / 91
4.1.5. Charakterystyka badanej grupy / 96
4.1.6. Organizacja przebiegu badań / 100
4.2. Percepcja lęku – moduł C1 / 103
4.2.1. Boję się bólu / 103
4.2.2. Boję się opuszczenia bliskich / 121
4.2.3. Boję się samotności / 137
4.2.4. Boję się tego, co będzie potem / 145
4.2.5. Boję się cierpienia bliskich / 155
4.2.6. Podsumowanie i wnioski / 171
4.3. Przyczyny lęku – moduł C2 / 175
4.3.1. Bo tego doświadczyłem osobiście / 175
4.3.2. Bo czuję się winny / 189
4.3.3. Bo to widziałem / 200
4.3.4. Zmarnowałem ten czas / 215
4.3.5. Nie umiem się z tym pogodzić / 223
4.3.6. Podsumowanie i wnioski / 240
4.4. Sposoby radzenia sobie z lękiem – moduł J / 243
4.4.1. Naprawić więzi / 244
4.4.2. Znaleźć sens / 253
4.4.3. Nie wiem / 259
4.4.4. Troszczyć się o ludzi / 274
4.4.5. Podsumowanie i wnioski / 289
4.5. Siła oporu i wskazanie dominujące / 291
4.5.1. Podsumowanie i wnioski / 304
4.6. Specyfika rozkładu w kontekście zmiennych / 304

Zakończenie / 433

Aneksy / 449

Aneks nr 1 – Kwestionariusz CCJ / 450
Aneks nr 2 – Spis tabel / 451
Aneks nr 3 – Spis wykresów / 452
Aneks nr 4 – Spis rycin / 463

Bibliografia / 465

The perception of the fear of death in the context of the Alternative Tanatopedagogical Relational Therapy (summary) / 527

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum