• Home
  • Sztuka i Kultura, tom 5, 2017/2018

Ryszard Mączyński (red.)

Sztuka i Kultura, tom 5, 2017/2018

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
2300-5335
Publication year:
2018
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Sztuka i Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Ryszard Mączyński (red.)

Sztuka i Kultura, tom 5, 2017/2018

Anna Błażejewska

Gotycka rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa ze Starogardu Gdańskiego / 9
Jacek Tylicki
Królowa Saby przed Salomonem – nieznane malowidło Stephana Kesslera w Muzeum Narodowym w Warszawie / 53
Justyna Kowalczyk
Wyposażenie pojezuickiego kościoła św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu jako przykład maniery chinoiserie / 73
Jakub Sito
Z dziejów budowy pałacu Przebendowskich w Warszawie / 109
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Obrazy Adoracja Świętej Trojcy przez śś. Jana de Matha i Feliksa de Valois oraz Św. Juda Tadeusz – zapomniane dzieła Tadeusza Kuntzego / 141
Ryszard Mączyński
Zawadzki i Kamsetzer – dowód przyjaźni i współpracy architektów. Rozważania o warszawskich pałacach Tyszkiewiczow i Raczyńskich / 159
Ewa Mostowicz-Kapciak
Szkicowniki malarza Marcina Zaleskiego / 221
Ewa Letkiewicz
Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii europejskiej / 287
Jan Wiktor Sienkiewicz
Ciało natury – natura ciała. Jakub Godziszewski. Malarstwo / 315
Przemysław Waszak
Rozwojowe ciągi formalno-ideowe w ramach konstrukcji czasu artystycznego George’a Kublera / 349
Nota o Autorach / 367

Contents
Anna Błażejewska
Gothic sculpture of Crucified Christ from Starogard Gdański / 9
Jacek Tylicki
Queen of Sheba before Solomon – an unknown painting by Stephan Kessler from the National Museum in Warsaw / 53
Justyna Kowalczyk
Equipment of post-Jesuit church of St. Franciszek Ksawery in Grudziądz as an example of chinoiserie manner / 73
Jakub Sito
From the history of the erection of the palace of the Przebendowski family in Warsaw / 109
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Paintings of Adoration of the Holy Trinity by St John de Math and St Felix de Valois and St Jude Thaddeus – forgotten works by Tadeusz Kuntze / 141
Ryszard Mączyński
Zawadzki i Kamsetzer – testimony to the friendship and cooperation of the architects. Reflections on the Tyszkiewicz and Raczyński palaces in Warsaw / 159
Ewa Mostowicz-Kapciak
Sketchbooks of the painter Marcin Zaleski / 221
Ewa Letkiewicz
Historicism current in the 19th-century European jewellery / 287
Jan Wiktor Sienkiewicz
Body of nature – nature of the body. Jakub Godziszewski’s painting / 315
Przemysław Waszak
Developmental formal-ideal sequences within the construction of artistic times by George Kubler / 349
Notes on the Authors / 367

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum