Piotr Hübner

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej, tomy 1-3

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Publication year:
2023
Pages number:
1942
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Encyklopedia polskiej nauki akademickiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

260,00 zł

miękka

Piotr Hübner

Encyklopedia polskiej nauki akademickiej, tomy 1-3

Kategoria produktu:

Encyklopedię polskiej nauki akademickiej autorstwa prof. Piotra Hübnera tworzy 201 haseł – opracowanych według układu rzeczowego, a nie alfabetycznego. Takie ujęcie wynika z samej natury nauki. Podstawą kultury akademickiej są symbole i wartości przechowywane jako depozyt tradycji akademickiej, a nie – jak to bywa w monografiach instytucji nauki czy biografiach uczonych – uwarunkowania materialne. W porównaniu z prymitywnym układem alfabetycznym jest to wyższa forma strukturyzacji encyklopedii, ponieważ ułatwia czytelnikowi umieszczenie każdego hasła w kontekście problemowym oraz daje możliwość czytania całej encyklopedii w sposób ciągły. Większość haseł omówionych w pracy – jeśli ujmują problem rozwojowo – dobiega do czasu likwidacji nauki akademickiej przez władze komunistyczne. Encyklopedia stanowi rozszerzoną, uzupełnioną o nowe hasła-artykuły, wersję pracy Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej (Kraków 2013). Nowe teksty uzupełniły przeredagowane hasła-artykuły tej publikacji.

Tom 1
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Tom 2
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Tom 3
ISBN 978-83-231-5097-8
eISBN 978-83-231-5098-5
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5098-5

Nota autorska / 11

Nauka / 13
Nauka o nauce / 26
Wolność nauki / 35
Ustawowe granice wolności nauki / 47
Nauka a filozofia / 52
Nauka a społeczeństwo / 62
Nauka a politykowanie / 68
Nauka czysta w jarzmie utylitaryzmu / 75
Droga do nauki / 84
Osobowość i charakter uczonego / 88
Ludzie genialni / 94
Patronat Mikołaja Kopernika nad nauką akademicką / 102
Jan i Jędrzej Śniadeccy – fundamenty nauki / 110
Autobiografie uczonych / 117
Uczeni, literaci i artyści / 123
Twórcy kultury narodowej / 131
System wartości i obyczaje akademickie / 136
Życie intymne uczonych / 149
Kobiety a nauka / 161
Marii Skłodowskiej-Curie droga ku sławie / 170
Ekskluzywizm krakowski / 178
Zwyczaje akademickie – Jan Wilczyński / 184
Kodeksy etyki akademickiej / 189
Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników nauki / 195
Rzeczpospolita Akademicka / 203
Stan akademicki i korporacje / 210
Władze akademickie / 219
Szkoły główne / 236
Granice akademickości / 243
Wielki Mistrz Stanisław Kostka hr. Potocki / 254
System szkolnictwa – ks. Hugo Kołłątaj / 260
Industrializacja nauki – ks. Stanisław Staszic / 267
Hierarchia akademicka / 276
Zniewolenie uniwersytetu – system kuratorski / 283
Tożsamość uniwersytetu / 292
Reforma uniwersytecka – Józef Brudziński / 303
Dostojeństwo uniwersytetu – Kazimierz Twardowski / 312
Uniwersytet jako instytucja / 320
Informatory nauki / 326
Kalendarz akademicki / 333
Gabinety / 342
Katedry i fakultety / 347
Wykłady i ćwiczenia / 358
Seminaria / 371
Zakłady i instytuty / 379
Laboratoria / 388
Studia humanistyczne / 394
Studia matematyczno-przyrodnicze / 407
Studia prawnicze / 418
Studia lekarskie / 431
Studia teologiczne / 444
Studia politechniczne / 453
Ośrodki akademickie / 462
Tradycja akademicka i jubileusze / 472
Tradycja Uniwersytetu Jagiellońskiego / 486
Akademia Zamojska / 507
Nauka polska w Wilnie / 518
Nauka polska we Lwowie / 534
Nauka polska na Śląsku / 547
Stołeczny Uniwersytet Warszawski / 560
Rzymsko-Katolicka Akademia Duchowna / 583
Katolicki Uniwersytet Lubelski / 590
Uniwersytet Poznański / 602
Wszechnica Pomorska – korzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / 613
Pierwsze politechniki / 623
Politechnika Warszawska / 633
Akademia Górnicza w Krakowie / 640
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / 646
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / 654
Nowe uniwersytety / 662
Nowa tożsamość starych uniwersytetów / 681
Autonomia uczelni / 693
Rada Rektorów / 707
Obrona autonomii i tradycji uniwersyteckiej – Henryk Raabe / 712
Likwidacja autonomii uczelni – Maurycy Jaroszyński / 720
Egzaminy akademickie / 727
Stopień inżyniera / 739
Asystenci / 746
Stopień magistra / 756
Wymogi doktoratu / 761
Doktoraty honoris causa / 771
Venia legendi / 776
Docenci / 784
Profesorowie / 793
Profesor-organizator / 807
Z Komborni w świat – Stanisław Pigoń / 811
Na uboczu – Ludwik Hirszfeld / 819
Dwie drogi – Marian Grzybowski i Stefania Jabłońska / 828
Polityka kadrowa / 833
System aspirantury / 840
Instytut Kształcenia Kadr Naukowych / 844
Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki / 848
Geneza towarzystw naukowych / 855
Towarzystwa naukowe / 868
Akademizacja towarzystw naukowych / 876
Polska Akademia Umiejętności / 886
Animator Towarzystwa i Akademii – Józef Majer / 895
Stanisław Kutrzeba jako uczony i organizator / 900
Towarzystwo Naukowe Warszawskie / 904
Akademia Nauk Technicznych / 913
Towarzystwo Naukowe we Lwowie / 917
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / 922
Towarzystwo Naukowe w Toruniu / 930
Nowe towarzystwa akademickie / 937
Zniszczenie Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / 941
Niespełnione zadania Polskiej Akademii Nauk / 950
Struktura organizacyjna Polskiej Akademii Nauk / 955
Instytuty Polskiej Akademii Nauk / 960
Biurokratyzacja Polskiej Akademii Nauk / 965
Próba reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności / 971
Tradycje nauki – dwie Akademie / 975
Tadeusz Kotarbiński – uczony a system / 978
Metamorfozy charakterów – Józef Parnas / 984
Krytyka systemu – Józef Chałasiński / 991
Publikacje naukowe / 996
Monografie / 1008
Artykuły / 1014
Recenzje / 1019
Podręczniki / 1025
Encyklopedie i słowniki / 1033
Twórca Słownika – Samuel Bogumił Linde / 1041
Losy Polskiego Słownika Biograficznego / 1052
Cenzura w nauce a Stanisław Ossowski / 1062
Państwowe Wydawnictwo Naukowe / 1075
Dyscypliny nauki / 1080
Nauki społeczne a nauki humanistyczne / 1087
Wykłady księdza profesora Kazimierza Zimmermanna / 1104
Towarzystwo Wyższych Kursów Wakacyjnych / 1111
Towarzystwo Kursów Naukowych / 1115
Wolna Wszechnica Polska / 1121
Ludwik Krzywicki – poszukiwanie nowego paradygmatu / 1130
Antoni Bolesław Dobrowolski – własny kąt w nauce / 1137
Poradnik dla samouków / 1144
Popularyzacja wiedzy / 1155
Biurokracja w nauce / 1160
Ostatni minister c.k. – Ludwik Ćwikliński / 1180
Organizator nauki – Jan Zawidzki / 1184
Minister II Rzeczypospolitej – Wojciech Świętosławski / 1189
Referent ministerialny – Marian Falski / 1198
Koncepcje polityki naukowej / 1207
Nauka w sejmie i senacie / 1217
Między nauką a polityką – Ignacy Mościcki / 1224
Eksperiencyjne rady ministerialne / 1235
Geneza nauki resortowej / 1244
Instytuty regionalne / 1257
Nauka resortowa / 1268
Zniewolenie totalitarne uczonych / 1279
Czynny opór – Władysław Konopczyński / 1295
Praca organiczna – Karol Estreicher / 1302
Polityka zachowania substancji – Władysław Szafer / 1309
Splendid isolation – Władysław Tatarkiewicz / 1316
Przystosowanie – Jan Dąbrowski / 1325
Partyjne nauki społeczne / 1332
Przebudowa nauk ekonomicznych / 1339
Przebudowa nauk historycznych / 1345
Związki zawodowe a środowisko akademickie / 1354
Kluby profesorskie / 1365
Periodyki ogólnoakademickie / 1372
Zjazdy i Kongresy Nauki Polskiej / 1385
Medialny obraz nauki / 1395
Rozbicie środowiska akademickiego / 1399
Mecenat nad nauką / 1405
Kolekcjonerstwo wobec nauki / 1416
Fundacje na rzecz nauki / 1423
Ossolineum i jego fundator Józef Maksymilian hr. Ossoliński / 1433
Fundacja Narodowa „Zakłady Kórnickie” i jej założyciel Władysław hr. Zamoyski / 1451
Kasa imienia Józefa Mianowskiego / 1464
Fundusz Kultury Narodowej / 1477
Stanisław Michalski – działacz i organizator / 1486
Komisja do spraw Odbudowy Nauki Polskiej / 1493
Biblioteki, muzea i archiwa / 1499
Instytucje narodowe nauki / 1510
Dobra narodowe nauki / 1531
Nowe barbarzyństwo / 1537
Etatyzacja zasobów nauki / 1545
Idea Alma Mater a płace profesorów / 1550
System płac pracowników nauki / 1567
Wieloetatowość i emerytury w nauce / 1572
Od obyczajów scholarów do obyczajowości studentów / 1581
Systematy ideowe w kręgu civitas academica / 1594
Wzory korporacyjnego działania / 1612
Ruch korporacyjny / 1624
Obyczaje korporacyjne / 1637
Geneza studenckiego ruchu naukowego / 1644
Koła naukowe studentów / 1659
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego / 1670
Bratnia Pomoc / 1680
Instytucjonalizacja Bratniej Pomocy / 1687
Fundacja „Domy Akademickie im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Warszawie” / 1704
Periodyki ukierunkowane na ogół studentów / 1711
Degeneracja idei samopomocy studenckiej / 1723
Numerus clausus w życiu akademickim / 1738
Destrukcja studenckiej Rzeczypospolitej Akademickiej / 1754
Obalenie trzech fi larów : korporacji, kół naukowych i Bratniej Pomocy / 1765
Badania początków towarzystw młodzieży – Aleksander Kamiński / 1783
Dyscyplina studiowania / 1790
Ideologizacja badań i nauczania / 1798
Partyjne kierowanie nauką / 1808
Patologie systemu władzy nad nauką / 1816
Studia zagraniczne / 1823
Nauka polska na obczyźnie / 1841

Indeks wyróżnionych pojęć / 1859
Indeks osobowy / 1882

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Piotr Hübner

    Urodził się w Warszawie w rodzinie o tradycjach nauczycielskich. W latach 1964–1969 studiował na Uniwersytecie Warszawskim – na Wydziale Prawa i Administracji, a uzupełniająco na Wydziale Historycznym. Dzięki wynikom w nauce i aktywności w kole naukowym uzyskał stypendium naukowe i liczne nagrody. Jego opiekunem naukowym był prof. Bogusław Leśnodorski. Publicznie wyrażany krytycyzm wobec systemu komunistycznego i aktywny udział w wydarzeniach Marca 1968 roku spowodowały represje. Pozbawiony możliwości pracy na Uniwersytecie – mimo wysokiej oceny pracy magisterskiej pt. Organizacja życia artystycznego w Królestwie Polskim 1864–1890 – zatrudnił się jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Warszawie. Z inspiracji Bogdana Suchodolskiego i Bogusława Leśnodorskiego prowadził badania własne z zakresu polityki naukowej w Polsce po II wojnie światowej. W 1972 roku podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nauk Prawnych, a po roku – Zakład Prakseologii). Zebrał odpisy wielu tysięcy dokumentów, notatki z rozmów z prominentami i ofiarami systemu, a także zgromadził domową bibliotekę liczącą dziś kilka tysięcy książek, broszur i innych publikacji, obejmującą wiedzę o formach organizacji nauki polskiej w XIX i XX wieku. Wstępne rezultaty badań przedstawił w rozprawie doktorskiej (obronionej w czerwcu 1973 roku) pt. Pierwszy Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego. Mimo wysokiej oceny pracy jej druk został zablokowany przez Wydział Nauki KC PZPR – książka ukazała się dopiero w 1983 roku (Ossolineum) w wyniku orzeczenia komisji powołanej przez Prezydium PAN. W 1981 roku aktywnie działał w „Solidarności”, pełniąc z wyboru funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Oświaty Warszawa-Śródmieście. Komisja Prezydium PAN przywróciła go do pracy w Zakładzie Prakseologii i Naukoznawstwa IFiS PAN. Dalsze badania zaowocowały obszerną syntezą Polityka naukowa w Polsce w latach 1944–1953. Geneza systemu, jej druk został jednak zablokowany przez cenzurę. Habilitował się w 1989 roku na podstawie publikacji Nauka polska po II wojnie światowej – idee i instytucje. W końcu 1989 i w 1990 roku współdziałał przy obaleniu ustroju komunistycznego, sprawując funkcję doradcy w Komitecie do spraw Nauki i Postępu Technicznego, współtworzył koncepcję reformy polityki naukowej, jako pełnomocnik ministra likwidował Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. Wywierał wpływ na ustawodawstwo w sprawach nauki, wspierał odbudowę społecznego ruchu naukowego, m.in. reaktywując Kasę im. Józefa Mianowskiego – Fundację Popierania Nauki i uruchamiając periodyki „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” oraz „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. Interdyscyplinarne badania wprowadziły autora do nielicznego kręgu naukoznawców. Przeprowadził się do Torunia, gdzie podjął pracę (w 1995 roku) w Instytucie Socjologii UMK. Tu zbudował program nauczania nowej subdyscypliny – socjologii instytucji i zrzeszeń.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum