Dla Autorów

Instrukcja wydawnicza dotycząca wymagań edytorskich dla Autorów oraz Redaktorów prac zbiorowych

 

I. Materiały wymagane przez Wydawnictwo Naukowe UMK przed rozpoczęciem prac redakcyjnych, złożone w sekretariacie Wydawnictwa.

Ważne: Książki zbiorowe oraz czasopisma składane w sekretariacie Wydawnictwa muszą być dostarczane z kompletem umów autorskichBrak kompletu umów autorskich spowoduje nieprzyjęcie publikacji do realizacji wydawniczej. Wzory umów autorskich są dostępne po zalogowaniu pod linkiem: https://www.umk.pl/pracownicy/wydawnictwo/

1. Ostateczna wersja pracy (po recenzji), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

 • wydruku komputerowego,
 • zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej,
 • wraz pismem przewodnim Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wydawniczej informującym o przyjęciu pracy przez tę Komisję do realizacji wydawniczej.

Łamanie, opracowanie redakcyjne i graficzne zleca wyłącznie Wydawnictwo.

2. Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa:

 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wykazy skrótów i oznaczeń,
 • wstęp/przedmowa,
 • tekst główny z przypisami,
 • aneksy,
 • bibliografia,
 • słowniki terminów,
 • indeksy,
 • wykazy ilustracji, tabel itp.,
 • streszczenia obcojęzyczne lub polska wersja streszczeń, które Wydawnictwo przekaże do tłumaczenia.

3. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

4. Notki informacyjne

Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):

 • notki o książce oraz krótkiej notatki o sobie. Tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (za zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki,
 • informacji do katalogu wydawniczego, Internetu czy też prasy, przedstawiającej tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.),
 • krótkiej notki o książce w języku angielskim (na stronę www).

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez redaktora prowadzącego i redaktora naczelnego.

 

II. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora); elektroniczna wersja tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji,
 • w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest dostarczenie całej, ujednoliconej pracy w jednym folderze (na jednym nośniku elektronicznym),
 • czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń,
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,
 • druk jednostronny,
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym,
 • przypisy dolne (Times New Roman; tekst przypisów - 10 punktów; interlinia - 1,5wiersza),
 • zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy
 • prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja),
 • artykuł zamieszczany w pracy zbiorowej lub czasopiśmie nie powinien przekroczyć 15-20 stron.

Ilustracje

 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką,
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,
 • fotografie - pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; pliki gorszej jakości możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach,
 • wykresy - wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji),
 • rysunki - w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki .pdf , dobrej jakości oryginały do reprodukcji,
 • każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie numer i podpis,
 • nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu,
 • dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

Opisy bibliograficzne - należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu - tradycyjny lub zmodernizowany. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w jednolitej formie w obrębie całej pracy. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których konsekwentny sposób zapisu i kolejność elementów w opisach bibliograficznych ustala - wg przyjętych zasad - redaktor naukowy z autorami poszczególnych artykułów. Pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo wg tytułów.

Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Wydawnictwo Naukowe UMK może zwrócić materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z Instrukcją.

Opracowanie redakcyjne wykonujemy z wykorzystaniem opcji "śledź zmiany" – prosimy o nieakceptowanie zmian wprowadzonych przez redaktora, jedynie o odniesienie się do nich w formie komentarza. 

Dziękujemy Autorom za zapoznanie się ze wskazówkami, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem

wydawnictwo@umk.pl

tel. (056) 611 49 21; 611 42 53; 611 42 95

 

Filmy instruktażowe dotyczące Akademickiej Platformy Czasopism (prosimy o ustawienie jakości obrazu: HD)

dodawanie artykułu
http://www.youtube.com/watch?v=Pl27ejvJgdw
usuwanie danych autora i przydzielanie recenzentów
http://www.youtube.com/watch?v=6YUrD-3AdWw
recenzja
http://www.youtube.com/watch?v=PQ5DRR8hPKs
korekty
http://www.youtube.com/watch?v=Z6B5piE9SwI
publikacja numeru
http://www.youtube.com/watch?v=ougrWYVlJd8

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum