Autor: Małgorzata Kowalska

Informatolog i germanista, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół jakości zasobów cyfrowych, oddziaływania Internetu jako źródła informacji, infobrokerstwa, wykorzystywania crowdsourcingu w działalności instytucji non profit, rozwoju i metodologii biblio- i informatologii oraz humanistyki cyfrowej. Autorka dwu monografii (Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007; Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania, Warszawa 2015), 4 wydawnictw zbiorowych i ponad 80 publikacji naukowych, poświęconych infobrokerstwu, digitalizacji, komunikacji, mediom, otwartym zasobom edukacyjnym, bibliotekom cyfrowym, bibliometrii oraz informacji w biznesie. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Upowszechniania Nauki, Sekretarz Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz członek Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum