Autor: Krzysztof Mikulski

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF MIKULSKI (born 22 June 1960 in Lidzbark Warmiński) is a history graduate (specialised in archival studies) of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (1982). Two years after his graduation, he began didactic work at his alma mater as an assistant, and later as a senior assistant and assistant professor. In 2004, he became an associate professor. A year later, he received a professorial nomination from the president of the Republic of Poland. In 1992, he defended his doctoral dissertation titled Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII w., written under the guidance of prof. dr hab. Stefan Cackowski. His post-doctoral dissertation titled Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, which appeared in print in 1999, became a basis for his obtainment of post-doctoral degree a year later. The scientific interests of prof. Mikulski are related to the history of the State of the Teutonic Order from the 13th to 15th century and the Polish territories over the existence of the Polish-Lithuanian Commonwealth, with a particular focus on Royal Prussia. He directed much of his attention to the research on economic and social history, the history of rural settlement and the history of cities in both of these states. Apart from the above, he is also interested in heraldry of local governments, the history of political systems, historical demography and genealogy of nobility and burghers. Some of his more important works, apart from his doctoral and post-doctoral dissertations, are indexes of land officials of Royal Prussia, Kuyavia and Livonia, city officials of Elbląg and Toruń, and books such as: Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) (Toruń 2004) i Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu (Warsaw 2015). He is also a co-author (together with Jacek Wijaczka) of an academic textbook Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII (Warsaw 2012). In years 1998–2000, he served as a deputy director of the Institute of History and Archival Sciences at the Nicolaus Copernicus University. From 2003 to 2006, he was the director of this Institute and the chairman of the Council of the Field of History and from 2019 he has been holding these positions again. He was also a member of the Polish Accreditation Committee in years 2009–2011, and currently he is a member of the Historical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Heraldry Society, Scientific Society in Toruń and the Toruń Lovers Society (he has been its chairman since 2008). In years 2003–2012, he served as the chairman of the Polish Historical Society, in years 2012–2015 as its vice-chairman and since 2015 as its chairman again. In years 2011–2019, he was a member of the Central Committee for Degrees and Titles, and in years 2012–2015, he was the chairman of the Committee of Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences (PAN).
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF MIKULSKI (ur. 22 VI 1960 r. w Lidzbarku Warmińskim). Absolwent historii (specjalność archiwistyczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1982). Dwa lata po magisterium rozpoczął pracę dydaktyczną na macierzystej uczelni jako asystent, następnie starszy asystent i adiunkt, w roku 2004 został profesorem nadzwyczajnym. Rok później otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP. Pracę doktorską pt. Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII w., przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Cackowskiego, obronił w 1992 r. Rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, która ukazała się drukiem w 1999 r., stała się podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w roku następnym. Zainteresowania naukowe prof. K. Mikulskiego wiążą się z dziejami państwa krzyżackiego od XIII do XV w. oraz ziemiami polskimi w okresie istnienia I Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Wiele uwagi poświęcił on zwłaszcza badaniom historii gospodarczej i społecznej oraz historii osadnictwa wiejskiego i dziejom miast obydwu państw. Oprócz tego interesuje się heraldyką samorządową, historią ustroju, demografią historyczną oraz genealogią szlachecką i mieszczańską. Do jego ważniejszych prac, oprócz rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej, należą spisy urzędników ziemskich Prus Królewskich, Kujaw i Inflant, urzędników miejskich Elbląga i Torunia oraz książki: Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) (Toruń 2004) i Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu (Warszawa 2015). Jest też współautorem (wraz z Jackiem Wijaczką) podręcznika akademickiego Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII (Warszawa 2012). W latach 1998–2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, a od 2003 do 2006 był i od 2019 r. jest dyrektorem tegoż Instytutu i przewodniczącym Rady Dyscypliny Historia. Był też członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2009–2011, a obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Towarzystwa Miłośników Torunia (jest jego prezesem od 2008 r.). W latach 2003–2012 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, w latach 2012–2015 był jego wiceprezesem, a od 2015 r. jest ponownie prezesem. W latach 2011–2019 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach 2012–2015 przewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych przy PAN.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum