Autor: Adam P. Balcerzak


adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu; absolwent Central Ostrobothnia Polytechnic w Kokkoli w Finlandii (gdzie zdobył tytuł Bachelor of Business Administration), studiów magisterskich na kierunku Ekonomia (UMK w Toruniu) i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w nauce. Autor monografii "Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku", redaktor naukowy kilku monografii w języku polskim i angielskim oraz autor kilkudziesięciu opracowań naukowych opublikowanych w książkach i recenzowanych periodykach naukowych.Pełni on funkcję redaktora naczelnego pisma „Equilibrium” wydawanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddziałem w Toruniu. Zainteresowania naukowe dr. Adama P. Balcerzaka koncentrują się na polityce fiskalnej i monetarnej państwa w kontekście jej wpływu na cykliczność rozwoju gospodarczego, instytucjonalnych uwarunkowaniach zmian produktywności oraz determinantach wzrostu gospodarczego, roli państwa w tworzeniu warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum