Autor: Roman Bäcker

w 2001 roku otrzymał stopień doktora habili­towanego nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce na UAM w Poznaniu, w 2008 roku otrzymał tytuł profesora. Od 1978 pra­cuje na UMK w Toruniu. Od 2006 do 2009 pełnił funkcję dyrek­tora Instytutu Politologii. Obecnie kieruje Katedrą Teorii Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. 1 września 2009 roku objął stanowisko Dziekana Wydziału. Jest prezesem Polskie­go Towarzystwa Nauk Politycznych i członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej zajmuje się m.in. teorią polityki, zjawiskiem totalitaryzmu, przekształcenia­mi polskiego systemu politycznego, współczesną rosyjską myślą po­lityczną i systemem politycznym Rosji.Dodano do koszyka:

Lorem ipsum