Autor: Tomasz Kempa

Historyk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony w epoce nowożytnej, szczególnie dużo miejsca poświęca badaniom historii stosunków wyznaniowych. Opublikował przeszło 150 publikacji naukowych, w tym blisko 90 artykułów oraz monografie: Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997 (wydanie w języku ukraińskim – Konstantynów 2009); Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000 (wydanie rozszerzone w języku białoruskim – Mir 2016); Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002; Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum