Autor: Renata Gadzała-Kopciuch

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia doktoranckie realizowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwieńczone stopieniem naukowym doktora w 1998 roku. Prace badawcze w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki (WCh UMK) doprowadziły do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2009). Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na badaniach umożliwiających  powiązanie wpływu estrogenów i ksenoestrogenów na stany chorobowe człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych pozwalających na ich oznaczenie. Tematyka badawcza znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach o obiegu międzynarodowym oraz we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i medycznej. Osiągniecia naukowe wyróżnione stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START), nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora UMK, a umiejętności dydaktyczne - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum