Autor: Aleksandra Jezierska-Thöle

Doktor nauk o ziemi, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej, dydaktycznie i naukowo związana z Freie Universität (FU), z Universität Potsdam (UP) oraz Jade Hochschule Oldenburg. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu geografii ekonomicznej, wsi i rolnictwa, gospodarki przestrzennej i turystyki, w tym kilkudziesięciu artykułów i monografii (np. Przekształcenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego (2006), Gospodarka przestrzenna (2008, red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich (2014, red.), Obszary problemowe: uwarunkowania, identyfikacja, sanacja (2015). W ramach stypendium DAAD, KAAD, GFPS, BMBF, ERASMUS prowadziła międzynarodowe badania naukowe m.in. w Niemczech, Rosji, Mongolii, Uzbekistanie i Tadżykistanie. Aktywnie uczestniczyła w trzech projektach finansowanych przez NCN, którego efektem jest m.in. niniejsza publikacja. Obecnie w głównym nurcie jej zainteresowań są przemiany społeczno-ekonomiczne i rozwój zrównoważony obszarów wiejskich Polski i Niemiec Wschodnich. W życiu prywatnym podąża szlakiem „Camino de Santiago” przez Polskę, Hiszpanię i Portugalię.


Doctor of Earth sciences, from 2003 adjunct at the Department of Spatial Management and Tourism at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, until 2015 an academic teacher at Wyższa Szkoła Bankowa, didactically and scientifically associated with the Freie Universität (FU), the Universität Potsdam (UP) and the Jade Hochschule Oldenburg. Author of more than 100 publications in the field of economic geography, rural areas and agriculture, spatial economy and tourism, including several dozen articles and monographs, eg Socio-economic transformations of rural areas of the Vistula River Pomerania (2006), Spatial Management (2008, ed. ), Integrated rural development under the policy of the European Union. Multifunctionality of rural areas (2014 ed.), Problem areas: conditions, identification, sanitation (2015) As part of the DAAD, KAAD, GFPS, BMBF, ERASMUS scholarships and grants of the UMK, FU, PU she conducted international scientific research, i.a.: in Germany, Russia, Mongolia, Uzbekistan and Tajikistan. She actively participated in three projects financed by the NCN. Currently, her main interests are socio-economic changes and sustainable development of rural areas of Poland and East Germany.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum