Autor: Marcin Kuzel

Jest adiunktem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce międzynarodowych przepływów kapitału, internacjonalizacji przedsiębiorstw, działalności korporacji transnarodowych, a także na tematyce kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą. W jego dorobku znajduje się blisko 60 publikacji z tego zakresu, których jest autorem lub współautorem. W okresie pracy akademickiej uczestniczył w szeregu projektów badawczych, w tym w kilku finansowanych przez KBN oraz MNiSW, a także w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE i przez regionalne władze samorządowe. Brał aktywny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach realizowanych z udziałem przedstawicieli świata nauki, dyplomacji, centralnych i lokalnych instytucji publicznych, ośrodków wspierania biznesu, a także przedsiębiorstw. Zasiada w radzie nadzorczej Toruńskiego TBS Sp. z o.o., jest członkiem TNOiK, w kadencji 2017–2021 – członkiem Zarządu Oddziału TNOiK w Toruniu, a także współtwórcą Grupy Naukowo-Badawczej „SKOLAR” oraz koordynatorem projektu „Akademia Przyszłego Menedżera”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum