Autor: Aleksander Główczewski

(1966-2015) pracownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Zajmował się zagadnieniami poetyki tekstów literackich i nieliterackich ze szczególnym uwzględnieniem teorii i pragmatyki gatunków literatury niefikcjonalnej. Był autorem monografii tekstów interlokucyjnych (Poetyka i pragmatyka „rozmów z…”, Toruń 2005), współredaktorem tomu artykułów poświęconych tematyce literatury najnowszej (Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, Toruń 2007); w swym dorobku posiadał szereg artykułów naukowych dotyczących historii i teorii różnych odmian gatunkowych i tematycznych epiki, liryki i dramatu XIX i XX wieku.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum