Autor: Ewa Bokiniec

EWA BOKINIEC ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archeologia. Po studiach podjęła pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie, dzięki życzliwemu wsparciu kierownika Działu Archeologii, Pani Bogusławie Wawrzykowskiej, rozwijała zainteresowania z zakresu młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego. Skupiła się na przemianach kultury oksywskiej na ziemi chełmińskiej pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Teresy Dąbrowskiej, co zaowocowało dwiema głównymi publikacjami: Podwiesk Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. W latach 1999–2006 była członkiem Komisji koordynującej prace Zespołu do Badań Autostrady A1 przy Instytucie Archeologii UMK. Efektem badań nad materiałami z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego, uzyskanymi w trakcie tych prac, jest m.in. niniejsza publikacja, stanowiąca pierwszy, z planowanych dziewięciu tomów, poświęconych wspomnianym materiałom. W roku 2009 uzyskała stopień doktora na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu i podjęła pracę w Instytucie Archeologii UMK. Kontynuuje tu prace badawcze na temat kultur oksywskiej i wielbarskiej na ziemi chełmińskiej, co jest możliwe również dzięki bogatym zbiorom Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie nadal opiekuje się zabytkami z okresów młodszego przedrzymskiego i rzymskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum