Autor: Tomasz Kucharski

Jest doktorantem w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, gdzie pod kierunkiem naukowym profesora Zbigniewa Naworskiego przygotowuje rozprawę poświęconą działalności uchwałodawczej staropolskich sejmów walnych odbywanych w okresach bezkrólewi. Publikował m.in. na łamach „Czasopisma Prawno-Historycznego” oraz półrocznika „Studia Iuridica Toruniensia”, był także prelegentem na licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Obecnie jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół historii zgromadzeń protoparlamentarnych w feudalnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem sejmu walnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w latach 1569–1764). Interesuje się również problematyką systemu źródeł prawa, stosunków międzywyznaniowych i filozofii polityczno-prawnej w dawnej Polsce.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum