Autor: Paweł Szroeder

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytutu Fizyki UMK. Jego zainteresowania dotyczą fizyki układów niskowymiarowych zbudowanych z węgla pierwiastkowego, takich jak np. nanorurki węglowe czy grafen. Ponadto zajmuje się badaniami właściwości powierzchni międzyfazowych łączących układy p-elektronowe w fazie stałej i roztwory jonowe w fazie ciekłej. W badaniach wykorzystuje zarówno techniki eksperymentalne fizyki ciała stałego, jak i elektrochemii. Do pierwszych można zaliczyć spektroskopię rozpraszania ramanowskiego, mikroskopię elektronową, mikroskopię z sondą skanującą oraz elektronowy rezonans paramagnetyczny. Metody elektrochemiczne to przede wszystkim woltamperometria cykliczna i spektroskopia impedancji elektrochemicznej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum