Autor: Agnieszka Latoś

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: przemocy w rodzinie oraz możliwości jej zapobiegania, zabójstw dzieci w rodzinie dokonywanych przez rodziców lub opiekunów oraz możliwości resocjalizacji sprawców tych czynów, problemów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz możliwości ich resocjalizacji, odpowiedzialności prawnej nieletnich w związku z przejawami demoralizacji oraz popełnieniem czynów karalnych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum