Autor: Dominik Śliwicki

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności metody ilościowe w zarządzaniu. Rozprawę doktorską pt. Estymatory jądrowe w analizie ekonometrycznej obronił w 2010 roku. Był członkiem zespołów realizujących projekty badawcze finansowane ze środków europejskich. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu statystyki i ekonometrii oraz ich zastosowań. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na modelowaniu procesów makroekonomicznych, zastosowaniu metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach rynku pracy, w szczególności dotyczących problematyki różnic w wynagrodzeniach, bezrobocia długookresowego, efektywności aktywnych programów rynku pracy.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum