Autor: Stanisław Szefler

Profesor dr hab. Stanisław Szefler urodził się 22 lutego 1917 roku we wsi Mierzynek, pow. Lipno. Ukończył gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, które przerwał wybuch wojny. Wstąpił ochotniczo do wojska i brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji wrócił w rodzinne strony, które zostały włączone do Rzeszy. Spowodowało to konieczność ukrywania się, a następnie ucieczkę do Generalnej Guberni. Działał w konspiracji, co opisał w pamiętnikach Okupacyjne drogi, wyd. KiW 1967. Po wojnie ukończył studia w Toruniu i przeniósł się do Warszawy. W roku 1953 rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej. Był m.in. organizatorem i kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na wydziale MEiL. Katedra realizowała ogólnouczelniane zadania dydaktyczne do r. 1970, kiedy została przekształcona w Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych PW. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1960 na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później stopień naukowy docenta na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Ekonomiczne problemy automatyzacji produkcji. Habilitacja miała miejsce na Wydziale Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W tym czasie zainteresowania badawcze Profesora skoncentrowały się na ekonomicznych aspektach postępu technicznego, a następnie także nauki. Był autorem znanych nie tylko na uczelniach technicznych podręczników ekonomii politycznej. Laureat nagród rektorskich i nagród ministra za działalność dydaktyczną i naukową, m.in. za książkę Wybrane problemy ekonomiki nauki, wyd. Ossolineum 1989. Zmarł 28 lipca 1987 roku. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum