Autor: Marek Hermann

Filolog klasyczny, pracuje w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest wy­kładowcą języka łacińskie­go i literatury antycznej. Autor książek poświęconych problematyce astralnej w literaturze rzymskiej: Obraz nieba gwiaździstego w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej (2001), Metaforyka astralna w poezji rzymskiej (2007). Napisał także monografię O łacinie tylko dobrze (2014) dotyczącą historii łaciny i jej wpływu na języki nowożytne. Obecnie zaj­muje się antyczną sztuką wymowy i jej oddziaływaniem na współczesne teorie retoryczne. Opublikował wiele artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, w których analizuje zagadnienia prawdy i prawdopodo­bieństwa, figur retorycznych, mnemoniki, pathos i ethos, metod argumentacji w retoryce antycznej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum