• Strona główna
  • Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce

Aleksandra Jezierska-Thöle, Leszek Kozłowski

Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2214-2
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
485
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Aleksandra Jezierska-Thöle, Leszek Kozłowski

Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce

Aleksandra Jezierska-Thöle, Leszek Kozłowski - Wprowadzenie / 7
Benicjusz Głębocki - Prof. zw. dr hab. Jan Falkowski, uczony, nauczyciel, wychowawca, człowiek / 11
Spis ważniejszych publikacji prof. J. Falkowskiego / 23

Kontiunuum miejsko-wiejskie - podstawy teoretyczne
Jerzy Bański - Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś / 29
Jerzy Grzeszczak - W kierunku geografii gentryfikacji / 45
Wiesław Maik - Kontinuum wiejsko-miejskie jako układ dynamiczny i rezultat zmian / 55
Dariusz Sokołowski - Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce / 63

Zmiany osadnicze w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego
Konstanty Dombrowicz - Suburbanizacja strefy podmiejskiej Bydgoszczy /81
Wiesława Gierańczyk - Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich w woj. kujawsko-pomor skim, ze szczególnym uwzględnieniem kontinuum miejsko-wiejskiego /93
Bronisław Górz - Przemiany funkcjonalne i przestrzenne na obszarach gór skich Polskich Karpat / 105
Marta Gwiaźdzńska-Goraj - Rozwój gmin wiejskich w sąsiedztwie Olsztyna /119
Ewa Kacprzak, Sylwia Staszewska - Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania / 127
Stanisław Liszewski - Od miasta rolniczego do obszaru metropolitalnego. Przykład Łodzi / 145
Eugeniusz Rydz - Przekształcenia osadnictwa wiejskiego na Pomorzu Środkowym, ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich / 157
Henryk Sasinowski, Kazimierz Michałowski - Przestrzenna polaryzacja i restrukturyzacja strefy podmiejskiej na przykładzie aglomeracji biało stockiej / 177
Jan Tkocz - Miasto rolnicze oczekiwaną formą społeczno-ekonomiczną / 187

W kontinuum wieś-miasto w Polsce. Rolnicze aspekty zmian w strefie podmiejskiej
Mirosław Biczkowski, Paweł Brodowski - Zmiany struktury użytkowania gruntów w powiecie toruńskim ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych / 195
Michał Jasiulewicz - Możliwości produkcji biopaliw na obszarach podmiejskich Polski, w oparciu o biomasę z rolnictwa / 209
Mieczysław Kluba - Specyfika rolnictwa podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim woj. kujawsko-pomorskiego / 225
Roman Kulikowski - Rolnicza strefa podmiejska Warszawy / 237
Jan Łoboda - Niektóre uwarunkowania współczesnych zmian wielkości gospodarstw rolnych w wybranych wsiach Dolnego Śląska / 251
Henryk Rochnowski, Sylwester Piszczek - Przemiany struktury agrarnej w gminie miejsko-wiejskiej Mrocza, w okresie transformacji ustrojowej /259
Zbigniew Zioło - Miejsce przestrzeni rolniczej w strukturze przestrzeni geograficznej / 271

Miasto i strefa podmiejska jako przedmiot działań planistycznych
Ryszard Cymerman - Znaczenie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego / 285
Wacław Derlicki, Anna Derlicka - Rozwój nowoczesnego miasta i jego zaplecza na przykładzie Brodnicy w latach 1992-2007 / 299
Stanisław Grykień - Gmina Kobierzyce - harmonijne łączenie funkcji rolniczej z aktywizacją gospodarczą i procesami suburbanizacji / 309
Mariusz Kędzierski, Kamil Grzyb - Miejsce Chełmna w planie zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego / 319
Danuta Kołodziejczyk - System instytucjonalny w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym / 325
Rafał Pietrucień - Specyfika polityki miejskiej w Polsce. Przykład miasta Torunia / 335
Andrzej Potoczek - Bydgosko-toruński obszar metropolitalny - problemy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego / 341
Roman Rudnicki - Wybrane aspekty gospodarki przestrzennej Polski wg powiatów, w latach 1995-2004 / 357
Jerzy Suchta - Gospodarowanie przestrzenią na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w kontekście celów i zadań polityki przestrzennej regionu / 371

Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego na przykładzie wybranych państw świata
Maria Magdalena Daro - Neue infrastrukturelle Gross-projekte in der Region Stuttgart / 383
Ling He, Alexandra Tautz - Xi'an die Entwicklung einer ehemaligen Kaiserstadt zu einer modernen Metropole des 21. Jahrhunderts / 393
Margarita Ilieva, Iliya Iliev - Małe miasta i większe wsie w Bułgarii w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego / 307
Jörg Janzen - Die mobile Tierhaltung der Mongolei im Transformation sprozess / 421
Hans-Peter Ratzke, Manfred Weisensee - Hochpräzise digitale Geländemodelle als innovative Instrumente in der Raumplanung / 439
Heinrich Thöle - Nitrogen fertilization of cereal crops under Eastern German conditions / 449

Summaries / 461
Autorzy / 473

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Aleksandra Jezierska-Thöle

    Doktor nauk o ziemi, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej, dydaktycznie i naukowo związana z Freie Universität (FU), z Universität Potsdam (UP) oraz Jade Hochschule Oldenburg. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu geografii ekonomicznej, wsi i rolnictwa, gospodarki przestrzennej i turystyki, w tym kilkudziesięciu artykułów i monografii (np. Przekształcenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego (2006), Gospodarka przestrzenna (2008, red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich (2014, red.), Obszary problemowe: uwarunkowania, identyfikacja, sanacja (2015). W ramach stypendium DAAD, KAAD, GFPS, BMBF, ERASMUS prowadziła międzynarodowe badania naukowe m.in. w Niemczech, Rosji, Mongolii, Uzbekistanie i Tadżykistanie. Aktywnie uczestniczyła w trzech projektach finansowanych przez NCN, którego efektem jest m.in. niniejsza publikacja. Obecnie w głównym nurcie jej zainteresowań są przemiany społeczno-ekonomiczne i rozwój zrównoważony obszarów wiejskich Polski i Niemiec Wschodnich. W życiu prywatnym podąża szlakiem „Camino de Santiago” przez Polskę, Hiszpanię i Portugalię.

    Doctor of Earth sciences, from 2003 adjunct at the Department of Spatial Management and Tourism at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, until 2015 an academic teacher at Wyższa Szkoła Bankowa, didactically and scientifically associated with the Freie Universität (FU), the Universität Potsdam (UP) and the Jade Hochschule Oldenburg. Author of more than 100 publications in the field of economic geography, rural areas and agriculture, spatial economy and tourism, including several dozen articles and monographs, eg Socio-economic transformations of rural areas of the Vistula River Pomerania (2006), Spatial Management (2008, ed. ), Integrated rural development under the policy of the European Union. Multifunctionality of rural areas (2014 ed.), Problem areas: conditions, identification, sanitation (2015) As part of the DAAD, KAAD, GFPS, BMBF, ERASMUS scholarships and grants of the UMK, FU, PU she conducted international scientific research, i.a.: in Germany, Russia, Mongolia, Uzbekistan and Tajikistan. She actively participated in three projects financed by the NCN. Currently, her main interests are socio-economic changes and sustainable development of rural areas of Poland and East Germany.

  • Leszek Kozłowski

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum