• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
282
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

Dziesiąty „jubileuszowy" numer naszego periodyku otwiera dział tematyczny poświęcony nauczaniu papieskiemu. Tworzą go cztery artyku­ły, z których dwa pierwsze odnoszą się do nauczania Benedykta XVI, a dwa pozostałe do Sługi Bożego Jana Pawła II. W pierwszym ks. Artur Niemira ukazuje diagnozę współczesności, jaką postawił jej Benedykt XVI. Jest to kryzys wiary i moralności w naszym społeczeństwie, który przejawia się w tym, że opierając się na relatywistycznej i sceptycznej demokraqi, myli ono prawdę z opinią większości. Propozycja etyczna Benedykta XVI zmie­rza do przywrócenia godności należnej życiu, sumieniu i wolności człowie­ka oraz polega na postawieniu w centrum życia Chrystusa i osobistej rela­cji z Nim. Z kolei w drugim artykule ks. Gabriel Witaszek zwraca uwagę na główne wątki encykliki Deus caritas est. Benedykt XVI w swej pierwszej encyklice przypomina, że miłość jest duszą autentycznej historii każdego człowieka i całej ludzkiej wspólnoty. Zwraca uwagę, że wartość teologicz­na i ludzka, jaką jest miłość charytatywna, powinna przewodzić całemu nauczaniu społecznemu Kościoła i być drogowskazem dla jego dzieł chary­tatywnych. Miłość charytatywna pozostaje w ścisłej relacji ze sprawiedli­wością solidarną, która wynika z obrazu człowieka będącego w nieustan­nym dialogi z Bogiem, a przez Niego z człowiekiem.

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY
Ks. Artur Niemira - Od dyktatury relatywizmu do etyki wiary - Benedykta XVI propozycja etyczna dla Europy/ 9
Ks. Gabriel Witaszek - Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość/ 25
Ks. Wiesław Łużyński - Stałość i zmienność w nauczaniu społecznym Kościoła. 20 lat po encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis/ 37
Ks. Krzysztof Lewandowski - Opinie prasowe o Janie Pawle II na łamach „Rzeczpospolitej" w 2005 roku/ 53
O. Piotr Florencjan Szymański - Manna ukryta i biały kamyk z imieniem nowym oraz biale szaty i imię w księdze życia według Ap 2,17b; 3, 5/ 81
Ks. Jerzy Kułaczkowski - Specyfika pożycia małżeńskiego w świetle l Kor 7,1-6/ 99
Ks. Mirosław Mróz / Ks. Piotr Roszak - Tomasza z Akwinu ideał egzegety i podstawy jego pracy in Sacra Pagina/ 113
Ks. Ireneusz Celary / Die seelsorgerische Mission der Kirche gegeniiber abhangiger Personen/ 131
Ks. Mariusz A. Roszewskt - Wizja wychowania w wymiarze nauczania społecznego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego/ 143
Ks. Czesław Krakowiak - Udzielanie sakramentów w obliczu śmierci/ 165
Ks. Piotr Wiśniewski - Psalm responsoryjny w liturgii mszalnej/ 181
Ks. Marian Wróblewski - Kwalifikacje kaznodziei w świetle dzieła „O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma 195
Ks. Witold Ostafiński - Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych/ 213
Ks. Janusz Gręźukowski - Kapłan - pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej/ 227

EKUMENIA
Marcin Ziemkowski - „Deklaracja na rzecz jedności" polskiego narodowego Kościoła katolickiego Kościoła rzymskokatolickiego w USA/ 261

SPRAWOZDANIA
Ks. Lech Król - Sympozjum teologii duchowości/ 267

RECENZJE
Aleksandra Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 184 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski/ 275
Ks. Gerard Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Seria Redemptoris Missio XXV, Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 285 - rec. ks. Marian Wróblewski/ 281

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum