• Strona główna
  • Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

Leszek Dziawgo (red.)

Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

ISBN:
978-83-231-2229-6
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
641
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Leszek Dziawgo (red.)

Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości

Uwaga!!! Książka nie znajdowała się w sprzedaży detalicznej  

Współczesna bankowość jest obszarem dynamicznych i głębokich przemian, co wzbudza uzasadnione zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków bankowości i finansów. Rosnące znaczenie i popularność tematyki działalności bankowej oraz działalności finansowej podmiotów z bankowością powiązanych wynika z kluczowej roli bankowości w nowoczesnej gospodarce i społeczeń­stwie. Żyjemy przecież w epoce przemysłu finansowego. Materialne powodze­nie instytucji i osób w znacznym stopniu uzależnione jest dzisiaj od zrozumie­nia i umiejętności wykorzystania instrumentów i mechanizmów finansowych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać na wiodącą rolę nauki, także polskiej. Dorobek polskiego środowiska naukowego w zakresie bankowości jest niepodważalny. Już od lat prace naukowe dotyczące identyfikacji, klasyfikacji oraz wyjaśniania zjawisk i procesów związanych z bankowością przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania bankowości w Polsce. Kwalifikacje i zaanga­żowanie przedstawicieli nauki polskiej stale wywierają wpływ na nasz sektor bankowy. Należy też dostrzec i docenić wymiar dydaktyczny tej pracy, jakim jest przygotowanie w bardzo krótkim czasie kadr dla nowoczesnej bankowości międzynarodowej w Polsce i poza jej granicami. Polski sukces gospodarczy ma więc swoje źródła także na polskich uczelniach, i o tym należy pamiętać.

Długoletnie kontakty oraz współpraca naukowa licznych ośrodków nauko­wych w Polsce pozwoliły na przygotowanie niniejszego opracowania, które no­si tytuł Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Zapre­zentowano w nim obszerny i wszechstronny materiał. Rygory wydawnicze ograniczyły wprawdzie objętość publikacji, jednak uzyskano imponujący prze­gląd aktualnego dorobku naukowego dotyczącego bankowości.

Artykuły umieszczona w czterech grupach tematycznych. Pierwsza z nich to Bankowość centralna - kryzysy finansowe - nadzór ban­kowy. Współczesne wyzwania finansowo-gospodarcze rozstrzygają bezspornie o zasadności podjętej tematyki, a nadesłany materiał znakomicie prezentuje za­wiłości sytuacji. Część druga i trzecia opracowania poświęcone są bankowości komercyjnej. W zbiorze Ryzyko i ekonomika funkcjonowania banku komercyjnego zawarto materiał, w którym wyeksponowano fundamentalne znaczenie ryzyka w dzia­łalności bankowej oraz zwrócono uwagę na wybrane aspekty ekonomiki współ­czesnego przedsiębiorstwa bankowego. Z kolei w zbiorze Pozycja rynkowa bankowości komercyjnej przedstawiono artykuły zarówno odnoszące się bezpo­średnio do kwestii bankowych, jak i pozabankowych, o ile dotyczą pozycji konkurencyjnej współczesnej bankowości komercyjnej.
Cieszy również fakt, że także bankowość spółdzielcza pozostaje w zakresie zainteresowań polskiego środowiska naukowego. Przygotowane artykuły po­zwoliły na wyodrębnienie czwartej części poświęconej temu zagadnieniu. Z ca­łą pewnością powyższa forma bankowości zasługuje na uwagę ze względu na istotne przemiany tam zachodzące w ostatnim okresie.
Całość opracowania poprzedza artykuł o charakterze teoretycznym na temat wzajemnych relacji bankowości i nauki finansów, zachęcający do refleksji i studiów w tym zakresie wiedzy.
Jako redaktor opracowania pozwolę sobie wyrazić głębokie przekonanie, że niniejsza publikacja stanowi doskonały materiał naukowy i z pewnością służyć będzie twórczym rozważaniom naukowym stanowiąc, znakomite źródło inspi­racji.

Leszek Dziawgo

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum