Maciej Wróblewski, Władysław Sawrycki, Elżbieta Kruszyńska (red.)

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś

ISBN:
978-83-231-2396-5
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
284
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Maciej Wróblewski, Władysław Sawrycki, Elżbieta Kruszyńska (red.)

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem dwudziestu sześciu referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Zadania edukacji polonistycznej w obliczu jednoczącej się Europy, zorganizowanej w Toruniu w dniach 13 - 15 marca 2003 roku przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK. Ich autorami są pracownicy nauki z różnych ośrodków akademickich w Polsce, nauczyciele szkół toruńskich i doktoranci z filologii polskiej UMK. Zarówno liczba wygłoszonych na konferencji referatów - trzydzieści cztery (niniejszy tom jest wyborem dwudziestu sześciu referatów) - jak i ich zawartość sprawiły, że sygnalizowany problem przedstawiony tu został w całej swej różnorodności i złożoności.

Patriotyzm i jego różne oblicza w oczach młodzieży, kształcenie patriotyczne, regionalizm na lekcji polskiego, wartości kształcące i wychowawcze literatury polskiej - to najważniejsze zagadnienia podnoszone przez referentów. Zwraca tu uwagę zwłaszcza ostatnie z wymienionych. Trudno się zresztą temu dziwić. Nie od dziś wiadomo, iż wartość naszej rodzimej literatury tkwi w tym, że rozwijała się ona niemal nieprzerwanie w powiązaniu z innymi europejskimi literaturami i że fakt ten należy uprzytamniać w ramach nauki literatury i języka ojczystego jako żywe świadectwo kulturowej bliskości narodów zamieszkujących Europę.

Poszczególni autorzy ujmują omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Z jednej strony jest to perspektywa historyczna i współczesna, z drugiej - teoretyczna i praktyczna. W każdym jednak wypadku dążono do obiektywizmu, w tym znaczeniu słowa, że referenci nie wypowiadali się w konkretnych administracyjno-politycznych kwestiach związanych z europejską integracją. Nie było to również założeniem organizatorów konferencji, nie chodziło o aprobatę czy dezaprobatę określonych integracyjnych posunięć. Konferencja została pomyślana jako dyskusja w obliczu nieodwołalnych procesów integracyjnych i koniecznego w tym względzie stanowiska szkoły.

Prezentowany tutaj tom, składający się z dwadziestu sześciu referatów, adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych szkolną polonistyką: pracowników nauki, studentów, a zwłaszcza do nauczycieli. Pozwoli on bowiem, mamy taką nadzieję, lepiej zrozumieć jeden z ważnych współczesnych dylematów nurtujących szkolną polonistykę i stojące przed nią w związku z tym wyzwania.

Redaktorzy

Słowo wstępne

Spotkania z innością literacką i kulturową w dydaktyce polonistycznej (Barbara Bogołębska)
Zadania edukacji polonistycznej wobec zjawiska wielokulturowości i globalizacji - refleksje aksjologiczne (Barbara Myrdzik)

Dialog międzykulturowy w edukacji polonistycznej (Marcin Wlazło)

Amor patriae w dzisiejszym liceum (Władysław Sawrycki)

Obawy i nadzieje związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w opinii maturzystów wybranych łódzkich szkół (Andrzej Kudra)
Ksenofil czy ksenofob? - uczeń zreformowanej szkoły podstawowej wobec zjednoczonej Europy (Dominika Dworakowska-Marinow)
Edukacja polonistyczna wobec pytań o ideał wychowania patriotycznego w jednoczącej się Europie (Iwona Morawska)
O potrzebie przezwyciężania uprzedzeń - współczesne kawały o „obcych" (Luiza Dargjewicz)
Wokół polskich mitów narodowych, czyli nauczanie kultury polskiej a glottodydaktyka (Aleksandra Achtelik)
Wizerunek cudzoziemca w paremiologii i frazeologii polskiej - glossa do kształcenia językowego i kulturoznawczego na poziomie zaawansowanym (Włodzimierz Kowalski)
Od edukacji polonistycznej do studiów polskich [język polski i kultura polska dla cudzoziemców] (Mirosław Jelonkiewicz)
Jak mówić po polsku o zdarzeniach przeszłych, czyli aspekt czasownika w nauczaniu cudzoziemców (Edmund Oberlan)
O filozofowaniu na lekcjach języka polskiego (Maria Mazurkiewicz)
O założeniach edukacji europejskiej na lekcjach języka polskiego na przykładzie gimnazjum (Monika Kaźmierczak)
Biografie niezakorzenione: „Pokolenie nic" w najmłodszej literaturze polskiej (Ewa Dunaj)
Od wychowania w rodzinie do edukacji regionalnej [głos w dyskusji na temat realizacji edukacji regionalnej] (Jolanta Fiszbak)
Regionalizmy wydziedziczonych. Problem wprowadzania „treści regionalnych" w społecznościach przesiedleńców i repatriantów (Jacek Kostka)

Regionalizm w kontekście baśni literackich (Violetta Wróblewska)

Współczesna baśń literacka w poszukiwaniu wspólnych źródeł (Ewa Monika Pomirska)

Symbioza kultur wpisana w biografię młodego Tuwima (Krystyna Ratajska)

Wokół problematyki powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w literaturze współczesnej (Elżbieta Kruszyńska)
W stronę wartości - refleksje Józefa Czapskiego nad literaturą europejską (Daria Mazur)

Spotkania ze światem i światłem: poezja emigracyjna (Paweł Tański)

Jan Rymarkiewicz - XIX-wieczny Europejczyk (Maciej Wróblewski)

„Prawdziwy Europejczyk" czy zarażony cudzoziemszczyzną „kawaler modny"? O niektórych konsekwencjach podróży edukacyjnych w XVIII wieku (Danuta Kowalewska)
Motywy roślinne w poemacie Ukraina Michała Jezierskiego (Wioleta Wenerska)

Indeks

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum