Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 1(19)/2007

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1505-6872
Rok wydania:
2007
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paedagogia Christiana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 1(19)/2007

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

W pedagogii, która jest zawarta na kartach Ewangelii, odkrywamy pokłady wy­chowawczej tradycji, które sięgają najstarszych dziejów ludzkości przekazanych na kartach Starego Testamentu i w greckiej tradycji wychowawczej. Rodzące się chrześcijaństwo stanęło w obliczu konieczności odpowiedzi na pytanie o wartość kla­sycznej myśli wychowawczej, tej wywodzącej się z Grecji, ale i tej, która przychodziła w dziedzictwie starotestamentowym. Było to jedynie fragmentem poważniejszej sprawy, jaką był stosunek rodzącego się chrześcijaństwa do filozofii greckiej, zastanej kultury pogańskiej oraz dziedzictwa judaizmu.
U Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich mamy wiele tekstów wy­raźnie odnoszących się do tej sprawy, a także do problematyki wychowania czło­wieka. Chrześcijaństwo wniosło wiele inspiracji ubogacających dzieło wychowania. Problem ten podejmuje w bardzo kompetentnej analizie artykuł o. prof. Mieczysła­wa Paczkowskiego OFM. Refleksje odnoszące się do paidei chrześcijańskiej zna­lazły swój najpełniejszy wyraz w środowisku aleksandryjskim. Z tego środowiska wywodzili się m.in. św. Klemens Aleksandryjski i Orygenes. W artykule mamy pró­bę analizy myśli wychowawczej Orygenesa (ok. 185-254). Autor artykułu pokazuje oryginalność myśli Orygenesa, który uczył, jak należy przyswoić i wykorzystać na­uki z pogańskich studiów świeckich jako narzędzie do interpretacji Pisma Świętego. Bardzo bogata dokumentacja źródłowa zagadnienia oraz szeroka literatura, także najnowsza, pozwolą czytelnikowi wejść w niezwykle interesujące zagadnienie ro­dzącej się w początkach chrześcijaństwa syntezy kultury helleńskiej i objawienia chrześcijańskiego.

Od Redakcji

Artykuły / Articles

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Recenzje / Reviews

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Z pedagogiki rodziny

Recenzje

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum