Agnieszka Szpak

Międzynarodowe prawo humanitarne

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3293-6
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Agnieszka Szpak

Międzynarodowe prawo humanitarne

Kategoria produktu:

„Dr Agnieszka Szpak podjęła udaną próbę kompleksowego ujęcia ważnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, jaką jest międzynarodowe prawo humanitarne. Autorka szczegółowo przedstawiła pojęcie, cel, rozwój historyczny i podstawowe zasady omawianej dziedziny. […] opisała ochronę poszczególnych grup ofiar konfliktów zbrojnych: rannych, chorych, rozbitków, jeńców wojennych, także traktowanie osób cywilnych. Publikacja zawiera szczegółowy opis metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. Przedstawia także problematykę udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz ochrony w ich trakcie dóbr kultury i środowiska naturalnego oraz kwestie związane z karaniem za dopuszczanie się zbrodni międzynarodowych”. 

Wstęp / 15

Rozdział I. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego / 17
1. Prawo do użycia siły (ius ad bellum) / 19
2. Kształtowanie się zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego / 22
3. Pierwsze próby kodyfikacji / 24
4. Konferencja pokojowa w Hadze w 1907 roku i okres międzywojenny / 27
5. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 roku i Protokoły dodatkowe do nich z 1977 roku / 29

Rozdział II. Międzynarodowe prawo humanitarne – pojęcie, cel i podstawowe zasady / 33
1. Pojęcie i cel międzynarodowego prawa humanitarnego / 35
2. Zakres zastosowania międzynarodowego prawa humanitarnego – pojęcie konfliktu zbrojnego / 37
3. P odstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego / 39
3.1. Zasada rozróżniania / 43
3.2. Zasada humanitarnego traktowania / 46
3.3. Zasada konieczności wojskowej / 48
3.4. Zasada proporcjonalności / 52

Rozdział III. Ochrona rannych, chorych i rozbitków w międzynarodowym konflikcie zbrojnym / 61
1. Poszanowanie i ochrona / 63
2. Wyszukiwanie i zbieranie rannych oraz postępowanie ze zwłokami / 66
3. Szpitale, inne formacje sanitarne i statki szpitalne / 70
4. Personel medyczny i duchowny / 74
5. Obowiązki mocarstw okupacyjnych / 80
6. Budynki i wyposażenie szpitali i innych formacji / 81
7. Transporty sanitarne / 82
8. Strefy i miejscowości sanitarne oraz miejscowości niebronione i strefy zdemilitaryzowane / 84
9. Znak rozpoznawczy i zasady jego użycia / 88

Rozdział IV. Status jeńca wojennego. Przykład zatrzymanych w Guantanamo Bay / 95
1. III Konwencja genewska z 1949 roku i I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 97
1.1. III Konwencja genewska / 97
1.2. I Protokół dodatkowy / 103
2. Status jeńca wojennego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii / 109
3. Przykład zatrzymanych w Guantanamo Bay /111
3.1. Stan faktyczny / 111
3.2. Zatrzymani w Guantanamo – jeńcy wojenni? / 114

Rozdział V. Traktowanie jeńców wojennych / 127
1. Ogólna ochrona jeńców wojennych / 129
2. Ewakuacja ze strefy walk i przeniesienia jeńców wojennych po ich przybyciu do obozu / 133
3. Przesłuchanie / 136
4. Pomieszczenia, wyżywienie i odzież jeńców wojennych / 138
5. Higiena i opieka lekarska / 140
6. Religia, zajęcia intelektualne i fizyczne / 143
7. Dyscyplina / 144
8. Praca jeńców wojennych  146
9. Zasoby pieniężne jeńców wojennych / 150
10. Stosunki jeńców wojennych ze światem zewnętrznym / 152
11. Stosunki jeńców wojennych z władzami / 156
11.1. Skargi jeńców wojennych na warunki ich życia w niewoli / 156
11.2. Przedstawiciele jeńców wojennych / 157
12. Sankcje karne i dyscyplinarne (postanowienia wspólne) / 160
13. Sankcje dyscyplinarne / 164
14. Postępowanie sądowe / 169
15. Zakończenie niewoli / 173
15.1. Bezpośrednia repatriacja i leczenie szpitalne w kraju neutralnym (w trakcie działań wojennych) / 174
15.2. Zwolnienie i repatriacja jeńców wojennych po zakończeniu działań wojennych / 178
16. Centralne i krajowe Biuro Informacji o jeńcach wojennych / 180
17. Zgony jeńców wojennych / 181

Rozdział VI. Status i traktowanie osób cywilnych / 187
1. Status osób cywilnych zgodnie z IV Konwencją genewską i I Protokołem dodatkowym / 189
2. Status osoby cywilnej w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii / 193
3. Traktowanie osób cywilnych / 196
3.1. Zasada ochrony osób cywilnych / 196
3.2. Czasowy zakres zastosowania IV Konwencji genewskiej / 198
3.3. Ogólna ochrona ludności przed niektórymi skutkami wojny / 199
3.4. Postanowienia IV Konwencji genewskiej wspólne dla terytoriów stron w konflikcie i terytoriów okupowanych / 203
3.5. Cudzoziemcy na terytorium jednej ze stron w konflikcie / 205
3.6. Terytoria okupowane – uregulowania IV Konwencji genewskiej oraz IV Konwencji haskiej / 209
3.6.1. Regulamin haski / 209
3.6.2. IV Konwencja genewska / 211
3.7. Zasady traktowania internowanych osób cywilnych / 221

Rozdział VII. Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych / 229
1. Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ograniczenia metod i środków walki / 231
1.1. Zakaz powodowania niepotrzebnego cierpienia i nadmiernego okrucieństwa / 231
1.2. Zasada rozróżniania / 232
2. Umowy i inne akty międzynarodowe odnoszące się do metod i środków walki / 233
3. Ograniczenia dotyczące środków walki / 236
3.1. Rodzaje broni i amunicji zakazane w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego / 236
3.2. Ograniczenia w używaniu broni dozwolonej / 242
3.3. Zakazy i ograniczenia dotyczące metod prowadzenia działań zbrojnych / 250
4. Prawne aspekty wojny morskiej – metody i środki walki / 259
5. Zbrodnie wojenne dotyczące zakazanych metod i środków walki – Statut MTK / 265

Rozdział VIII. Cele wojskowe i dobra cywilne / 269
1. Definicja celu wojskowego i obiektu cywilnego / 271
2. Cele wojskowe z natury / 272
3. Cele wojskowe ze względu na cel / 273
4. Cele wojskowe ze względu na użycie / 274
5. Cele wojskowe ze względu na rozmieszczenie / 274
6. Kontrowersyjne i szczególne przypadki / 274
6.1. Mosty / 274
6.2. Wycofujące się siły zbrojne / 275
6.3. Policja / 275
6.4. Systemy podwójnego użycia, np. zapewniający elektryczność dla wojska i ludności cywilnej / 275
6.5. Cywilne stacje telewizyjne i radiowe / 276
6.6. Siedziby rządowe / 276
6.7. Głowa państwa / 276
6.8. Fabryki produkujące broń, w których pracują osoby cywilne / 277
6.9. Ludzkie tarcze / 277

Rozdział IX. Konflikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym / 281
1. Wspólny art. 3 / 283
2. II Protokół dodatkowy z 1977 roku / 285
2.1. Materialny zakres zastosowania / 285
2.2. Osobowy zakres zastosowania i humanitarne traktowanie / 286
2.3. Traktowanie osób pozbawionych wolności / 287
2.4. Gwarancje sprawiedliwego procesu / 289
2.5. Ranni, chorzy i rozbitkowie oraz ochrona personelu medycznego i duchownego / 291
2.6. Ochrona medycznych formacji i środków transportu oraz znak rozpoznawczy / 292
2.7. Poszukiwania / 292
2.8. Ochrona ludności cywilnej i dóbr cywilnych / 292
3. Inne akty prawne mające zastosowanie do niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / 294
4. Erozja podziału na międzynarodowe i niemiędzynarodowe konflikty zbrojne / 295
5. Studium MKCK na temat zwyczajowego międzynarodowego prawa humanitarnego / 297

Rozdział X. Udział dzieci w konfliktach zbrojnych / 301
1. Zakaz bezpośredniego udziału dzieci w konfliktach zbrojnych / 303
2. Status prawny tzw. dzieci-żołnierzy / 307
3. Ewakuacja dzieci / 310
4. Orzeczenie MTK w sprawie Lubangi / 312

Rozdział XI. Ochrona dóbr kultury w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego / 317
1. Zasada ogólna / 319
2. Podstawowe akty prawnomiędzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury / 319
3. Regulamin haski i IX Konwencja haska z 1907 roku / 320
4. Konwencja haska z 1954 roku / 321
4.1. Pojęcie dóbr kulturalnych / 321
4.2. Ochrona dóbr kulturalnych w rozumieniu Konwencji haskiej / 322
5. Międzynarodowy znak ochrony dóbr kulturalnych / 324
6. Ochrona specjalna dóbr kulturalnych / 324
7. Ochrona wzmocniona – II Protokół do Konwencji haskiej / 327
8. I Protokół do konwencji haskiej z 1954 roku / 330
9. I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 330
10. II Protokół dodatkowy z 1977 roku / 331
11. Odpowiedzialność karna za naruszenia ochrony dóbr kultury / 332

Rozdział XII. Ochrona środowiska naturalnego w czasie konfliktu zbrojnego / 335
1. Zasada ogólna / 337
2. ENMOD / 337
3. I Protokół dodatkowy z 1977 roku / 340
4. Różnice między ENMOD a I Protokołem dodatkowym / 341
5. Inne ważne instrumenty prawno międzynarodowe / 342
6. Wewnętrzne konflikty zbrojne / 343
7. Kazus Iraku – niszczenie szybów naftowych w Kuwejcie (1990–1991) / 344

Rozdział XIII. Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego / 347
1. Wprowadzenie / 349
2. Poszczególne środki kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego /  350
2.1. Mocarstwa opiekuńcze / 350
2.2. Działalność substytutów (MKCK i innych bezstronnych organizacji humanitarnych) / 356
2.3. Międzynarodowa Komisja dla Ustalania Faktów (MKUF) / 358
2.4. Śledztwo /  360
2.5. Doradcy prawni w siłach zbrojnych / 361
2.6. Współpraca z ONZ / 362
2.7. Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego / 365

Rozdział XIV. Karanie zbrodni międzynarodowych / 371
1. Konwencje genewskie i Protokoły dodatkowe do nich / 373
2. Konwencje haskie / 376
3. Traktat wersalski i „farsa lipska” / 376
4. II wojna światowa oraz procesy norymberski i tokijski / 378
5. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc – MTKJ i MTKR / 381
6. Międzynarodowy Trybunał Karny / 385
7. Trybunały mieszane / 394
8. Karanie sprawców zbrodni wojennych popełnianych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych / 397

Rozdział XV. Powiązanie pomiędzy prawem międzynarodowym praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 407
1. Różnice między prawami człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 409
2. Podobieństwa między prawami człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym / 409
3. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ – lata 60. i 70. XX wieku / 410
4. Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości / 411
5. Mechanizm derogacji z konwencji praw człowieka / 412

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum